En kao­tisk blan­ding

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HIL­DE ERSTAD

ROCK Go­ril­laz

«Hu­manz» (Parlop­hone Uk/war­ner Mu­sic)

Go­ril­laz sin nye pla­te er li­ke­vel verdt å sjek­ke ut. Go­ril­laz ble et verk­tøy for Blur-vo­ka­list Damon Al­barn til å utgi låt­ma­te­ria­le på en fri måte. Sam­men med Ja­mie Hew­lett skap­te de fi­re ani­mer­te band­med­lem­mer. Den ani­mer­te mas­ken har gjort det åpent for Al­barn å hele ti­den fin­ne nye sam­ar­beids­part­ne­re. Den­ne gan­gen har han gått så langt som å nær­mest fjer­ne seg selv fra lyd­bil­det.

Det har len­ge vært usik­kert om vi skul­le få høre noe mer fra Go­ril­laz etter ut­gi­vel­sen «Pla­s­tic Beach» for seks år si­den. Det har tatt lang tid, og re­sul­ta­tet er mer en mas­siv miks­tape enn et al­bum. Va­ria­sjo­ne­ne i mu­sik­ken er enor­me selv om ho­ved­fo­ku­set iføl­ge ho­ved­per­sone­ne er av den fest­stem­te sort­en. De fen­gen­de lå­te­ne «Stor­be­li­te» og «We Got The Pow­er» er ek­semp­ler, men el­lers er det­te en kao­tisk blan­ding av både sjan­ger, lyd­bil­de og per­so­nell. Til og med stem­men til ho­ved­per­sonen selv fin­ner man på over­ras­ken­de få spor.

«Hu­manz» er ik­ke lett å for­døye. Man tren­ger fle­re gjen­nom­lyt­tin­ger for å få med seg alt som skjer og for å set­te pris på mu­sik­ken. Med hele 26 spor på Deluxe-ver­sjo­nen er det na­tur­lig­vis noen feil­skjær her og der, men lå­ter som «Sub­mis­sion» og «Char­ger» gjør det­te verdt å sjek­ke ut.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Blur-vo­ka­lis­ten Damon Al­barn kan leke seg fritt når han gir ut mu­sikk med Go­ril­laz.

FOTO: PRESSEFOTO

Go­ril­laz er ute med ny pla­te, «Hu­manz».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.