Vak­kert og en­kelt

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

POP Per Gess­le

«En vack­er natt» Space sta­tion

Det­te ves­le al­bu­met va­rer bare en drøy halv­time, men de åtte lå­te­ne for­tel­ler alt om hvor vak­kert og en­kelt pop­ge­ni­et Per Gess­le kan gjø­re det. Den 58 år gam­le svens­ken har fle­re kar­rie­rer på gang. Med Rox­et­te har han nådd ut til hele ver­den. Med Gyl­le­ne Ti­der fyl­ler han svens­ke par­ker og sta­dio­ner med en hen­gi­ven fest­stem­ning. Som solo­ar­tist sø­ker han det vak­re med fine teks­ter og en­kel poe­si med san­ger som fram­står som en miks av svens­ke vise­tra­di­sjo­ner og hans pop­teft.

Per Gess­le har all­tid sagt og be­vist at det enk­les­te er ofte det bes­te. Etter hvert har det­te blitt en mar­keds­fø­rings­kli­sjé, men han står li­ke­vel på sitt. Ik­ke kje­de oss, kom til re­fren­get, var man­tra­et med Rox­et­te. Som solo­ar­tist tar han det et steg vi­de­re, men vi kjen­ner igjen hans pop­hold­nin­ger på en låt som «Tit­ta på dej när du dan­sar». En her­lig og fen­gen­de låt som kan­skje er for en­kel, men den er li­ke­vel helt uimot­ståe­lig.

Høyde­punk­tet her er nok li­ke­vel når han syn­ger «Små­stads­prat» sam­men med Lars Win­ner­bäck. Hvem kan gjø­re og mik­se vise­sang og pop­mu­sikk på en så fin måte som her? Ik­ke så man­ge, spør du meg. Per Gess­le er rett og slett en un­der­vur­dert sang­skri­ver; ik­ke minst blant alle som sy­nes det han gjør er for en­kelt og for­ut­sig­bart. Med det­te al­bu­met er mu­sik­ken så av­slap­pet, be­ha­ge­lig og lek­ker at man bare må bli med på den­ne vak­re rei­sen.

Mu­sik­ken er spilt inn i Nashvil­le med Gess­le sitt eget band, og med en del kryd­der fra noen av by­ens stu­dio­mu­si­ke­re in­nen coun­try­sjan­ge­ren. Det hele er le­kent gjort. Her er in­gen kramp­ak­ti­ge an­stren­gel­ser, og Per Gess­le har gitt ut sitt bes­te solo­al­bum si­den «Maza­rin» i 2003.

Nå er det vår og snart som­mer. Den gode og for­fø­ren­de atmo­sfæ­ren på «En vack­er natt» kan være din føl­ge­svenn gjen­nom de nes­te løfte­rike da­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.