En erke­ty­pisk bri­te syn­ger om Ame­ri­ka

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

POP/ROCK Ray Davies

«Ame­ri­ca­na» (So­ny Mu­sic

Ray Davies fra Lon­don blir 73 i juni. Det er fort­satt verdt å lyt­te til Kinks-sje­fen.

For fi­re år si­den ga han ut boka om sine opp­le­vel­ser i USA. Her er mu­sik­ken og al­bu­met. På 60-tal­let snak­ket ame­ri­ka­ner­ne om den bri­tis­ke in­va­sjo­nen in­nen­for pop og rock. Ar­tis­ter og band på den and­re si­den av At­lan­ter­ha­vet be­gyn­te å erob­re salgs­lis­te­ne. The Kinks var en av dem. Vo­ka­list og sang­skri­ver Ray Davies skjøn­te at røt­te­ne til popen og rock­en lå i det­te enor­me kon­ti­nen­tet; «Ame­ri­ca­na»..

The Kinks har val­far­tet Sta­te­ne, på godt og vondt. Her får vi høre om det på et fyl- dig al­bum med 15 lå­ter. Ray Davies syn­ger både om den ame­ri­kans­ke drøm­men og noen av pro­ble­me­ne og ut­ford­rin­ge­ne til ven­ne­ne fra vest. For å få det til å låte mest mu­lig ame­ri­kansk i sound og lyd­bil­de, in­vi­ter­te han et av de bes­te ame­ri­ca­na-ban­de­ne de sis­te tjue åre­ne til å backe hans tan­ker, ob­ser­va­sjo­ner og me­lodi­lin­jer, nem­lig The Jay­hawks fra Min­ne­so­ta.

Teks­te­ne er gjen­nom­gå­en­de gode og farge­rike, mens me­lo­di­ene har en litt va­rie­ren­de kva­li­tet. Et av høyde­punk­te­ne er nok «Mes­sa­ge From The Road», der han syn­ger du­ett med Ka­ren Grot­berg i The Jay­hawks. Lå­ten «The De­al» er en an­nen vin­ner med sine fen­gen­de me­lodi­lin­jer. Men mest av alt er det­te en ly­risk pre­sta­sjon med skild­rin­ger og for­tel­lin­ger om hvor­dan en erke­ty­pisk bri­te har opp­levd Ame­ri­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.