Kong Art­hur i ny drakt

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

ACTION/EVEN­TYR «King Art­hur: Le­gend of the Sword»

Aust­ra­lia/usa 2017 12 år

Guy Ritchies film om Kong Art­hur og sver­det Ex­ca­li­bur er mildt sagt ac­tion­pak­ket. Lik­te du hans tolk­ning av Sher­lock Hol­mes, er det mye du vil els­ke i tolk­nin­gen hans av le­gen­den om den my­tis­ke kon­gen. Dess­ver­re er det også de­ler av fil­men som fø­les lite som Ritchie, men mer som ko­pie­ring av fil­mer som «Rin­ge­nes Her­re» og «300: Ri­se of an Em­pi­re».

Gjen­nom åre­ne har det blitt la­get en rek­ke fil­mer in­spi­rert av le­gen­den. I «King Art­hur: Le­gend of the Sword» er ver­ken rid­der­ne av det run­de bord ennå på plass, el­ler Sir Lan­ce­l­ot, men vi føl­ger Kong Art­hurs vei fra en gate­smart, for­eldre­løs gutt etter at hans makt­syke on­kel Vor­ti­gern (Ju­de Law) fra­tar ham både fa­ren og mora og selv over­tar tro­nen, til han til slutt får igjen sin fød­sels­rett som kon­ge av Eng­land.

Som sagt så er det de de­le­ne av fil­men som har en ty­de­lig Ritchie-sig­na­tur som er bra, og hel­dig­vis er det man­ge av dem, spe­si­elt i førs­te halv­del av fil­men. Slut­ten er der­imot så dår­lig at den nes­ten øde­leg­ger hel­hets­inn­tryk­ket. Cas­tin­gen er også sånn pas­se. Ju­de Law over­be­vi­ser ik­ke i rol­len som ond troll­mann. Ser en bort ifra de tin­ge­ne som ik­ke helt hen­ger sam­men, og som er di­rek­te lat­ter­li­ge (vil ik­ke kom­me med noen spoi­lers), er det li­ke­vel en un­der­hol­den­de film sto­re de­ler av ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.