For­be­re­der seg til «ti­de­nes se­rie­kamp» mot Start

Lørdag skal ny­opp­ryk­ke­de Florø prø­ve å rys­te Start.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

– Det er tro­lig den størs­te se­rie­kam­pen vi har hatt i Florø noen­sin­ne, sier Florø-tre­ner Ter­je Rognsø.

La­get fra Sogn og Fjor­da­ne spil­ler sin førs­te se­song på nest øvers­te nivå i Nor­ge. I for­ri­ge run­de kom også den førs­te sei­e­ren, da Fred­rik­stad ble slått 2–1 på borte­bane.

– Vel­dig bra. Det er kjempe­gøy. Vi gle­der oss, sier Stei­nar Pe­der­sen, Start-tre­ner, når Fædre­lands­ven­nen for­tel­ler at Florø kal­ler det­te «ti­de­nes kamp».

Lørdag er det Start som står på mot­satt bane­halv­del. Pe­der­sens menn over­beis­te i 3–1-sei­e­ren mot Ull/ki­sa, og le­ver­te også en god kamp borte mot Bodø/glimt noen da­ger før, selv om det ble et 2–3-tap.

– Det er et bra lag vi mø­ter, så det blir en tøff ut­ford­ring. Men den­ne gjen­gen har ofte vært gode mot bed­re lag, og vi har langt fra tapt på for­hånd, sier Rognsø, som har fått med seg at Start har kom­met til vel­dig man­ge inn­legg i sine to sis­te kam­per.

– For meg er Start som Fred­rik­stad, bare en ras­ke­re og bed­re ut­ga­ve. Vi had­de en del ut­ford­rin­ger med man­ge inn­legg mot FFK også, og det er en av prio­ri­te­rin­ge­ne inn mot den­ne kam­pen, sier Rognsø.

MAN­GE UTE MED SKA­DE

Han er godt for­nøyd med po­eng­fangs­ten så langt i årets se­song. Florø har tatt sju po­eng, og lig­ger på en åt­tende­plass etter seks run­der.

– Pre­sta­sjons­mes­sig har vi klun­dret litt så langt i se­son­gen, og ik­ke helt fått til det vi har øns­ket. Det var frem­gang sist, og spe­si­elt kont­rings­spil­let be­gyn­ner å sit­te bed­re, sier Rognsø.

Florø har også hatt sto­re skade­pro­ble­mer i se­son­g­inn­led­nin­gen. Mot Fred­rik­stad måt­te også End­re Ku­pen ut. Han har på­dratt seg en strekk, og er ik­ke ak­tu­ell mot Start.

– Det er et stort savn for oss, spe­si­elt of­fen­sivt, sier Rognsø.

Ute er også Hal­vor Sol­heim-ol­sen, Chris­ter Husa, And­re Frøy­en Reks­ten og Kris­tof­fer Ry­land.

– Det har ik­ke gått helt på skin­ner inn­led­nings­vis, og det var helt håp­løst i for­ri­ge uke, med ni mann borte, sier Rognsø.

Alle ska­de­ne har også ført til at spil­ler­ne må be­kle uvan­te po­si­sjo­ner. Der­for har en spil­ler som Rashad Mu­ham­med ik­ke fått vist seg fra sin bes­te side ennå.

❞ Det er tro­lig den størs­te se­rie­kam­pen vi har hatt i Florø noen­sin­ne. TER­JE ROGNSØ,

Florø-tre­ner

– Han har ik­ke hatt noen god se­song­start, og det har litt å gjø­re med at han har spilt i en po­si­sjon han ik­ke be­hers­ker like bra, sier Rognsø om kant­spil­le­re som har fått fle­re kam­per som spiss.

HAR IK­KE TRENT På GRESS

Da Rognsø snak­ket med Fædre­lands­ven­nen før se­son­gen, ut­tal­te han at Start kom­mer til lan­dets fi­nes­te gress­bane til kam­pen i Florø.

De or­de­ne må han ta til­ba­ke, for det er ik­ke op­ti­ma­le for­hold der akku­rat nå.

– Ba­nen er bed­re enn i for­ri­ge uke, og Start bør være godt for­nøyd, sier Rognsø.

Florø har fort­satt ik­ke fått trent på gres­set.

– Kan­skje tors­dag og fre­dag. Start skal også få slip­pe utpå det på fre­da­gen, sier Rognsø.

Start har trent på Kris­tian­sand sta­dion for å bli vant til gress i for­kant av kam­pen.

– Vi ser at Florø er et en­tu­si­as­tisk, løps­vil­lig lag. Men det er vi også, så hå­per jeg at vi har kva­li­te­ten til å bry­te gjen­nom. Vi har stu­dert Florø bra. Vi har godt hu­mør i grup­pa og har trent godt på gress, sier tre­ner Pe­der­sen.

FOTO: SVEIN RU­NE KJØLLESDAL

Ter­je Rognsø, Florøs tre­ner, me­ner det blir stort å få Start på be­søk lørdag kveld.

FOTO: KIM BØYUM

Slik så det ut da Florø sik­ret seg opp­rykk til 1. di­vi­sjon for­ri­ge se­song.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.