Kan gå rett inn på Start-la­get

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN paal.joer­gen­sen@fvn.no

Abu­ba­kar Ibra­him le­ver­te tre­ning det luk­tet svidd av på Kris­tian­sand Sta­dion.

– Jeg er utro­lig glad for at jeg kan spil­le igjen. Det ser man kan­skje på tre­ning også nå, sier Abu­ba­kar Ibra­him etter å ha her­jet som spiss på tre­ning på Kris­tian­sand Sta­dion ons­dag etter­mid­dag.

Først sco­ret han alle tre må­le­ne på det an­tatt sva­kes­te la­get, før Stei­nar Pe­der­sen byt­tet ham med Den­nis An­twi. Han svar­te med å skru et skudd i krys­set bak Op­dal.

– En god tre­ning av ham. Du ser at han kva­li­tets­mes­sig er vel­dig bra, sier Pe­der­sen, som har få å vel­ge i lengst frem­me etter at Lars-jør­gen Salve­sen, Las­se Si­gurdsen og Da­ny N`gues­san er ska­det.

Ibra­him ble sig­nert al­le­re­de i fe­bru­ar, men har ik­ke spilt ob­li­ga­to­ris­ke a-kam­per for Start ennå. Han spil­te i tre­nings­kam­pe­ne før se­song­start, men spille­til­la­tel­sen fra NFF lot ven­te på seg. For­sin­kel­sen skyld­tes en sak mel­lom en tu­ni­sisk og en ni­ge­ri­ansk klubb. Fifa ble kob­let inn, og døm­te den tu­ni­sis­ke klub­ben til å fri­gi Ibra­him.

VAR AASE-KONKURRENT

Man­dag mor­gen ble han spille­klar og av­gjor­de Start 2-kam­pen mot Tøns­berg se­ne­re på kvel­den. Nå er han ak­tu­ell for en start­plass mot Florø lørdag kveld. Tro­lig som spiss i ste­det for en form­s­vak An­twi. Ibra­him er først og fremst høy­re kant­spil­ler, men der skal det mye til å slå seg inn etter Daniel Aa­ses strå­len­de se­song­start.

– Vi får ta en dis­ku­sjon og vur- dere hvor­dan vi gjør det. Det å ha spiss­rol­len er litt an­ner­le­des enn det han er vant med. Det går på struk­tur og and­re be­ve­gel­ser. Vi får se, sa Pe­der­sen etter tre­ning ons­dag.

TRENT HARDT

Selv er Ibra­him klar om han er sjan­sen.

– Jeg har trent hardt for å være i form til den­ne sjan­sen kom. Jeg er så glad for at jeg en­de­lig er spille­klar. Det er helt fan­tas­tisk, sier ni­ge­ria­ne­ren og smi­ler fra øre til øre.

– Han du spilt spiss før?

– Ik­ke så mye. Litt. Men det er en po­si­sjon jeg tror jeg be­hers­ker, sier Ibra­him, som had­de en prat med Stei­nar Pe­der­sen etter tre­nin­gen.

– Han sa fine ting, og ga meg noen råd, sier Ibra­him og smi- ler igjen.

Gle­den har han ty­de­lig­vis tatt med seg ut på tre­nings­fel­tet. Det er sjel­den man ser spil­le­re jub­le for mål på tre­ning. Det gjor­de Ibra­him da han sco­ret på Op­dal.

– Jeg så det. Det er sjel­den, men vel­dig bra å vise gle­de, sier Stei­nar Pe­der­sen, som lar spil­ler­ne for­be­re­de seg på na­tur­gress den­ne uken.

Start spil­ler årets førs­te kamp på gress lørdag.

– Det er litt an­ner­le­des enn kunst­gress. Vi så i star­ten at det var en stund si­den spil­ler­ne har spilt på gress, meg jeg sy­nes det ble bed­re etter­hvert. Det er bra vi har mu­lig­he­ten til å tre­ne her, sier Start-tre­ne­ren.

FOTO: PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN

Es­pen Børuf­sen og Abu­ba­kar Ibra­him på Start-tre­ning ons­dag etter­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.