Fa-cu­pen på nors­ke tv-skjer­mer til 2024

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB KARNA WANGBERG, pole sport-ut­øver

MTG, som ei­er Via­sat­ka­na­le­ne, har kjøpt TVret­tig­he­te­ne til den en­gels­ke Fa-cu­pen, liga­cu­pen og mes­ter­skaps­se­ri­en.

Al­le­re­de fra høs­ten vil mye av den en­gels­ke topp­fot­bal­len kun­ne se­es gra­tis på Via­sat 4, opp­ly­ser Mo­dern To­mes Group (MTG) i en presse­mel­ding.

Sel­ska­pet har kjøpt ret­tig­he­te­ne for Fa-cu­pen fram til 2024, mens av­ta­le­ne for liga­cu­pen og mes­ter­skaps­se­ri­en va­rer til 2022. Alle kam­pe­ne blir til­gjen­ge­li­ge på Via­sat-ka­na­le­ne og Via­play, og førs­te kamp ut er Com­mu­ni­ty Shield fra Wem­bley førs­te hel­gen i au­gust.

– Nå styr­ker vi til­bu­det vårt med en­gels­ke fot­ball­ret­tig­he­ter som vi vet er svært etter­trak­tet blant se­er­ne, og med det­te har vi topp­fot­ball fra alle de sto­re euro­pe­is­ke fot­ball­na­sjo­ne­ne. Vi er vel­dig for­nøy­de med å ha fått på plass lang­sik­ti­ge av­ta­ler for dis­se ret­tig­he­te­ne og at fot­ball­fes­ten vil fort­set­te på MTGS fla­ter i man­ge år fram­over, sier An­ne Tuf­te, sports­sjef i MTG Nor­ge.

Den­ne uken ble det også kjent at MTG for­len­ger ret­tig­he­te­ne til mes­ter­liga­en fram til 2021. Jeg sit­ter igjen med en her­lig fø­lel­se etter hel­gen. Har gru­et og gle­det meg hver dag i fle­re må­ne­der før kon­kur­ran­sen og så gikk det så bra! Jeg er kjempe­godt for­nøyd.

Jeg har nok ald­ri vært så ner­vøs før en kon­kur­ran­se. Har stilt i cheer­lead­ing tid­li­ge­re, men det­te er noe helt an­net. Jeg føl­te meg hel­ler ik­ke for­be­redt, men tror kan­skje ald­ri jeg had­de kom­met til å bli det hel­ler. Mu­li­gens for­di det­te var min førs­te kon­kur­ran­se i pole og jeg ik­ke helt viss­te hva jeg gikk til.

Ge­ne­ral­prø­ven min gikk helt ok, og jeg vil­le ik­ke sli­te meg ut, så jeg gikk gjen­nom de trik­se­ne jeg var mest usik­ker på. Jeg ble vel­dig over­ras­ket over hvor dår­lig gul­vet var. Gul­vet bare sug­de spen­sten ut av meg når jeg prøv­de å hop­pe. Der­for ble stif­ten min plut­se­lig et pro­blem. Og jeg klar­te selv­føl­ge­lig å strek­ke hamst­rin­gen min enda mer (den ble struk­ket 18 da­ger før NM). Jeg had­de tenkt å gi alt for NM og en 180 gra­der split, så det var egent­lig for­ven­tet, men had­de hå­pet den vil­le hol­de noen ti­mer til.

Jeg bruk­te lang tid på opp­var­min­gen, men klar­te li­ke­vel å tråk­ke over ti mi­nut­ter før jeg skul­le på sce­nen. Når jeg har ner­ver, blir jeg ty­de­lig­vis klum­se­te. Er nem­lig ik­ke førs­te gang jeg har ska­det meg før jeg skal på sce­nen. Jeg røk et ledd­bånd i tom­me­len fem mi­nut­ter før for­ri­ge cheer­lead­ing-kon­kur­ran­se for ek­sem­pel.

Uan­sett – ner­ve­ne mine ble sky­høye da det­te skjed­de. Jeg så min Nm-opp­tre­den slut­te før den had­de be­gynt. Hel­dig­vis fikk jeg en is­pose og en god del støt­te av de and­re kon­kur­ren­te­ne og fol­ke­ne back­sta­ge. Is­po­sen kun­ne ik­ke lig­ge len­ge (da

❞ De rop­te opp nav­net mitt og jeg hus­ker nes­ten in­gen­ting av alt før jeg gikk av sce­nen igjen.

jeg må være varm for å sit­te fast med frik­sjon på stan­gen) før jeg måt­te tes­te en stift bak sce­nen for å være sik­ker på at jeg kun­ne opp­tre. Det gikk utro­lig nok. Jeg had­de ald­ri klart i det hele tatt å stå på den fo­ten så fort om jeg ik­ke had­de hatt så mye adre­na­lin i krop­pen.

De rop­te opp nav­net mitt og jeg hus­ker nes­ten in­gen­ting av alt før jeg gikk av sce­nen igjen. Det gikk på auto­pi­lot alt sam­men. Har sett på ru­ti­nen min i etter­kant og jeg gjor­de en del som ik­ke var plan­lagt, men end­ret rett og slett pga. fo­ten. Alt gikk vel­dig bra. Jeg mis­tet ba­lan­sen litt tid­lig i et triks som krev­de kun fo­ten på stan­ga, men med tan­ke på over­tråk­ket var det ik­ke så verst. Klar­te ik­ke hol­de den to se­kun­der som er kra­vet for po­eng, men alt i alt for­nøyd.

Da jeg satt og ven­tet på po­eng­sum­men, var tan­ke­ne egent­lig kun at jeg var fer­dig og at jeg ver­ken had­de falt på ho­det el­ler glemt ru­ti­nen. Greit for­nøyd med sco­ren sat­te jeg med ned blant pub­li­kum og ming­let med ven­ner og fa­mi­lie. En etter en kom kon­kur­ren­te­nes sco­re opp la­ve­re enn min. Helt uven­tet ble jeg fak­tisk skik­ke­lig klein emo­sjo­nell av det. Jeg fikk fak­tisk bron­se i ka­te­go­ri­en Pro­fes­sio­nals se­nior, det had­de jeg ald­ri trodd. Jeg fikk rik­tig­nok mas­se mi­nus­po­eng, men vant ty­de­lig­vis en god del på styr­ke og fle­re triks.

Nå vet jeg hva jeg må øve på vi­de­re. Rens­ke opp triks, lin­jer og ut­trykk. Jeg fikk vel­dig mer­smak etter hel­gen og ble svært in­spi­rert av alle de and­re flin­ke ut­øver­ne. Nes­te år er jeg litt mer for­be­redt til NM, samt at reg­le­ne er mye ty­de­li­ge­re for meg. Jeg er klar for å inn­ta top­pen!

FOTO: VICTOR CHRISTOFFER SANDMARK

Karna Wangberg (25) fra Kris­tian­sand i ak­sjon un­der NM i pole sport i Oslo sist helg. Her ble hun num­mer tre i ka­te­go­ri­en Pro­fes­sio­nals se­nior.

FOTO: NTB SCANPIX

Ar­se­nal løf­tet Fa-cup­tro­fe­et i fjor. Tur­ne­rin­gen vil bli vist på norsk tv minst­fram til 2024.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.