Rus­pa­si­ent dømt for vold mot seks an­sat­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

An­sat­te fryk­tet for li­vet da 31-årin­gen gikk amok med slag, spark og bitt.

Ons­dag 16. no­vem­ber i fjor ble po­li­ti­et vars­let om at en pa­si­ent had­de gått ber­serk ved en rus­kli­nikk på Bjor­bekk i Arendal.

31-årin­gen er nå dømt til feng­sel i ett år og fem må­ne­der. Han må også be­ta­le 40.000 kro­ner i er­stat­ning til hver av de seks per­sone­ne han an­grep.

Hen­del­sen fant sted en drøy uke etter at 31-årin­gen fri­vil­lig la seg inn på rus­kli­nik­ken.

DRATT ETTER HÅRET

Iføl­ge de an­sat­te eks­plo­der­te 31-årin­gen helt uten for­var­sel da de vek­ket ham ved 12-ti­den den 16. no­vem­ber.

Man­nen tok først tak i en kvin­ne­lig syke­plei­er, bet hen­ne i ho­det og slo hen­ne mens hun lå nede. En mann­lig lege ble også slått.

31-årin­gen tok de­ret­ter tak i en kvin­ne­lig verne­plei­er og dun­ket ho­det hen­nes fle­re gan­ger i veg­gen og bet hen­ne i ho­det. En an­nen kvin­ne­lig verne­plei­er ble slått be­visst­løs og de­ret­ter dratt etter heste­ha­len. Man­nen gikk også løs på en mann­lig syke­plei­er og en en­hets­le­der før po­li­ti­et kom til ste­det.

GLEFSET OG KNURRET

De an­sat­te har for­klart at 31-årin­gen fram­sto «som et mons­ter», med vid­åpne svar­te øyne, hår­tjafs i mun­nen, brø­len­de og skri­ken­de. Da po­li­ti­et kom til ste­det skal 31-årin­gen ha glefset og knurret etter en kvin­ne­lig po­liti­be­tjent. På lege­vak­ten kort tid sei­ne­re var han imid­ler­tid ro­lig og kun­ne rede­gjø­re for de­ler av hen­del­ses­for­lø­pet.

Man­nen hus­ket at han had­de ut­satt fle­re per­soner for vold. Han for­klar­te at han i to døgn etter på­gri­pel­sen trod­de at han had­de drept to per­soner og var svært for­tvi­let over det­te.

– EN ABSTINENSREAKSJON

Alle seks an­sat­te har iføl­ge dom­men fått psy­kis­ke re­ak­sjo­ner i etter­tid. At of­re­ne er helse­per­so­nell med sær­lig be­hov for be­skyt­tel­se har blitt vur­dert som en skjer­pen­de om­sten­dig­het av ret­ten.

31-årin­gen, som er dom­felt 13 gan­ger tid­li­ge­re, skal ikke ha vært ru­set da han gikk amok. Man­nen har blitt vur­dert av en sak­kyn­dig psy­kia­ter og psy­ko­log, som kom fram til at han er straffe­retts­lig til­reg­ne­lig. Ret­ten har kom­met fram til at 31-årin­gens be­visst- hets­for­styr­rel­se var en abstinensreaksjon etter lang­va­rig rus­mis­bruk, noe som har fått be­tyd­ning i for­mil­den­de ret­ning.

Straf­fen på feng­sel i ett år og fem må­ne­der er fire må­ne­der mil­de­re enn ak­tors på­stand. Det er ikke kjent om noen av par­te­ne vil anke sa­ken.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Tre menn og tre kvin­ner ble skadet da 31-årin­gen gikk amok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.