Litt mind­re olje­penge­bruk

Re­gje­rin­gen bru­ker litt fær­re olje­kro­ner i sitt re­vi­der­te na­sjo­nal­bud­sjett. Det kan med for­del ses som en frem­tids­ret­tet di­si­plin-ek­ser­sis.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Ifor­ri­ge uke, un­der en medie­opp­merk­som­het som var så be­gren­set at det be­kref­ter Nor­ges pri­vi­le­ger­te, stats­fi­nan­si­el­le si­tua­sjon, la Sol­berg-re­gje­rin­gen fram sitt re­vi­der­te na­sjo­nal­bud­sjett for 2017. Vi nær­mer oss halv­veis i året og usik­ker­he­ten rundt de øko­no­mis­ke stør­rel­se­ne er mind­re enn de var i ok­to­ber 2016.

Vi re­gist­re­rer at olje­penge­bru­ken re­du­se­res i for­hold til det opp­rin­ne­li­ge stats­bud­sjet­tet, nær­me­re be­stemt med 4,7 mil­li­ar­der kro­ner. Det kan umid­del­bart hø­res mye ut, men det er ikke mer enn to pro­sent av hva som ble pre­sen­tert i fjor høst, og fort­satt går 220,9 mil­li­ar­der olje­kro­ner til å be­ta­le for opp­ga­ver sta­ten ut­fø­rer. Det in­ne­bæ­rer at mid­le­ne fra Nord­sjø­en ennå er helt av­gjø­ren­de for både bud­sjett­ba­lan­se og for å sen­de vekst­im­pul­ser inn i en sam­funns­øko­no­mi som ikke helt har ris­tet av seg virk­nin­ge­ne av olje­pris­fal­let ennå - tross en næ­rings­mes­sig op­ti­mis­me på mar­kert opp­tur, iføl­ge det fers­ke kon­junk­tur­baro­me­te­ret fra Spare­bank 1 Sr-bank som vi om­tal­te i for­ri­ge uke.

Det er bare tre må­ne­der si­den re­gje­rin­gen stram­met inn på den så­kal­te hand­lings­re­ge­len fra fire til tre pro­sent. Det be­tyr at for­ven­tet av­kast­ning frem­over er tre pro­sent, og at sam- me tall føl­ge­lig re­pre­sen­te­rer hvor mye som kan hen­tes ut, uten at ka­pi­ta­len an­gri­pes. Olje­penge­bru­ken i re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett til­sva­rer 2,9 pro­sent, og lig­ger der­med in­nen­for den selv­på­lag­te be­grens­nin­gen. Men da hø­rer det med til his­to­ri­en at ka­pi­ta­len - alt­så fon­det - vokser vi­de­re, slik at tre pro­sent frem­over vil bety sta­dig fle­re kro­ner.

At fon­dets ak­sje­an­del sam­ti­dig skal økes til høye 70 pro­sent, vil imid­ler­tid kun­ne gi ster­ke­re sving­nin­ger i av­kast­ning fra år til år. Det vil re­sul­te­re i kre­ven­de ut­ford­rin­ger for frem­ti­di­ge re­gje­rin­ger som skal hånd­te­re eldre­bøl­ge og mye an­net som med­fø­rer be­hov for kon­ti­nu­er­li­ge penge­strøm­mer ut av stats­kas­sa. Føl­ge­lig er det å håpe at den lil­le re­duk­sjo­nen i olje­penge­bruk vi ser nå, er en be­gyn­nel­se på en trend.

Slike til­fel­dig­he­ter skal ikke vår vel­ferd hvi­le på.

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen let­ter mar­gi­nalt opp på olje­penge­bru­ken. Det er bra at tenden­sen ikke er mot­satt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.