Skul­le ikke fått pen­ger til kreft­be­hand­ling

Per Ber­ge (68) dro til ut­lan­det for å bli kreft­be­hand­let. Han fikk dek­ket 80 pro­sent av ut­gif­te­ne. De pen­ge­ne skul­le han ald­ri fått.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CONNIE BENTZRUD connie.bentzrud@fvn.no

Da Per Ber­ge fikk kon­sta­tert pro­stata­kreft i ja­nu­ar i fjor, valg­te han en spe­si­ell form for stråle­be­hand­ling i Tysk­land, braky­te­ra­pi, frem­for tradisjonell strå­ling og inn­grep i Nor­ge. Ber­ge fikk vite om me­to­den av en ka­me­rat, men le­ge­ne her hjem­me fra­rå­det ham den­ne be­hand­lin­gen. Han valg­te å tros­se le­ge­nes råd og fire må­ne­der se­ne­re var han kreft­fri.

– Al­ter­na­ti­vet had­de vært den tra­di­sjo­nel­le strå­lin­gen med 35 be­hand­lin­ger og forut­gå­en­de hor­mon­be­hand­lin­ger i Nor­ge. I til­legg kom­mer fare for svært ube­ha­ge­li­ge bi­virk­nin­ger, sa Ber­ge til Fædre­lands­ven­nen 4. mai i år.

SKUL­LE IKKE FÅTT RE­FU­SJON

Le­ge­ne ved Sør­lan­det syke­hus, Kris­tian­sand, hev­der i et le­ser­inn­legg i lør­da­gens avis at de hele ti­den har visst at Ber­ge ikke had­de krav på re­fu­sjon der­som han valg­te be­hand­lin­gen i Tysk­land.

Så Ber­ge ble po­si­tivt over­ras- ket da han li­ke­vel søk­te Helfo og fikk dek­ket 80 pro­sent av ut­gif­te­ne han had­de hatt til be­hand­ling og opp­hold i Tysk­land, rundt 50.000 kro­ner. Men, de pen­ge­ne skul­le han ald­ri ha fått.

– Ved en gjen­nom­gang av sa­ken i etter­tid in­ternt i Helfo, ser vi at det i den­ne sa­ken har blitt gjort en vur­de­ring på feil grunn­lag, noe vi be­kla­ger, skri­ver sek­sjons­sjef i Helfo ut­land, Han­ne Grø­stad i en epost til Fædre­lands­ven­nen.

– For meg har det ald­ri hand­let om pen­ge­ne, sier Per Ber­ge.

– Jeg had­de all­tids klart å fi­nan­siere den­ne be­hand­lin­gen ved egen hjelp. Men det er ikke sik­kert alle har sam­me mu­lig­het.

For Ber­ge er det vik­tigs­te at alle pa­si­en­ter får god kunn­skap om mu­li­ge al­ter­na­ti­ver, selv om be­hand­lin­gen ikke til­bys i Nor­ge.

– Det mest al­vor­li­ge ved det­te er hvis man be­gyn­ner å fo­ku­se­re på øko­no­mi, og ikke pa­si­en­te­nes livs­kva­li­tet

I Helfo vi­ser de til re­gel­ver­ket for re­fu­sjon av be­hand­lings­ut­gif­ter ved syke­hus i ett an­net EØSland. Det sier du kan få dek­ket ut­gif­ter til en be­hand­ling til­sva­ren­de den du vil­le fått i Nor­ge.

Det at Ber­ge fikk re­fu­sjo­nen var en tab­be, inn­røm­mer Helfo. For braky­te­ra­pi bru­kes ikke til å be­hand­le Ber­ges form for pro­stata­kreft i Nor­ge, og der­med skal pa­si­en­ten dek­ke be­hand­lin­gen av egen lom­me.

– Ved saks­be­hand­lin­gen hos Helfo, har vi ikke i til­strek­ke­lig grad vært opp­merk­som på at den nors­ke pa­si­en­ten fikk en spe­si­ell form for stråle­be­hand­ling kalt braky­te­ra­pi, som ikke gis ved syke­hus i Nor­ge til den­ne dia­gno­sen. Søk­na­den skul­le der­for vært av­slått, skri­ver sek­sjons­sjef Grø­stad.

BEHOLDER RE­FU­SJO­NEN

Men, Helfo kom­mer ikke til å kre­ve pen­ge­ne til­bake­be­talt fra Ber­ge.

– Nå skal det også sies at den- ne saks­be­hand­lings­fei­len i det­te til­fel­let, var til gunst for sø­ke­ren. Re­gel­ver­ket gir hel­ler ikke grunn­lag for å kre­ve til­ba­ke den ut­be­tal­te re­fu­sjo­nen, un­der­stre­ker Grø­stad.

Ber­ge er for­nøyd med at han slip­per å be­ta­le til­ba­ke det han har fått, men har bare en ting å si om re­gel­ver­ket.

– Helt bak mål.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Per Ber­ge bryr seg lite om pen­ge­ne, men vil at flest mu­lig skal få in­for­ma­sjon om mer skån­som­me be­hand­lings­me­to­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.