Fore­slår «Chris­ti­an IVS plass» midt i Fest­nings­gata

Bi­lis­ter må vike plass for gå­en­de og syk­len­de i Fest­nings­gata. Og Chris­ti­an Iv-sta­tu­en skal om­si­der kom­me til sin rett.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMS­GAARD ve­gard.dams­gaard@fvn.no

Et team på tre per­soner står og for­kla­rer om sine vyer for «Chris­ti­an IVS plass», midt i Fest­nings­gata der Råd­hus­gata krys­ser mot Øv­re Torv.

– Vi øns­ker at bi­ler og bus­ser i Fest­nings­gata skal kjø­re på fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser, sier land­skaps­ar­ki­tekt Tri­ne Jep­sen Her­man­sen.

– Fest­nings­gata har vært et pro­blem i hele et­ter­krigs­tida. I hvert fall si­den 1960-tal­let da den for al­vor ble en tra­fikk­ma­skin, sier Frans-ar­ne Sty­le­gar.

Fram til 2014 var han fyl­kes­kon­ser­va­tor i Vest-ag­der. Etter et opp­hold i nord, som di­rek­tør for Va­ran­ger mu­se­um, er han til­ba­ke i Kris­tian­sand som by­plan­leg­ger i Mul­ti­con­sult.

– SKIL­LER BYEN I TO

Nå har de tre kol­le­ge­ne le­vert et inn­spill til gate­bruks­pla­nen for Kvad­ra­tu­ren, som i dis­se da­ger fin­pus­ses av ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Pro­sjek­tet går i kort­het ut på at by­plan­leg­ger­ne øns­ker gå­ga­ter og by­liv der bi­le­ne i dag rå­der grun­nen.

Over en ti­års­pe­rio­de fore­slås der­for å fjer­ne 400 p-plas­ser på gate­plan, sam­me an­tall som til­fø­res un­der bak­ken på Tor­vet fra som­mer­en.

– Vi an­tar at det blir mind­re tra­fikk her når torv­par­ke­rin­gen åp- ner, sier gruppe­le­der Alf Pet­ter Molle­stad.

Og nett­opp tor­van­leg­get me­ner de gir en historisk mu­lig­het til å prio­ri­te­re myke tra­fi­kan­ter og bin­de sam­men to ad­skil­te de­ler av sen­trum i Kris­tian­sand: City-de­len og Pose­byen.

En bred pas­sa­sje vil lede tu­ris­ter og and­re til Pose­byen og sør­ge for at en gå- el­ler syk­kel­tur gjen­nom Kvad­ra­tu­ren blir en opp­le­vel­se, ikke bare trans­port­etap­pe.

– Når man kom­mer uten­fra er det vel­dig ty­de­lig at Kvad­ra­tu­ren har to at­skil­te by­de­ler. Fest­nings­gata frem­står som et vold­somt skil­le, me­ner Frans-ar­ne Sty­le­gar.

KON­GE På FLYTTEFOT?

Han vi­ser til at by­ens myn­dig­he­ter etter by­bran­nen i 1892 så for seg Fest­nings­gata som en bred ave­ny som skul­le åpne seg mot Øst­re havn «med spring­vann og med grøn­ne trær».

I ste­det ble den en «tra­fikk­ma­skin», og på midt­ra­bat­ten i krys­set ved Toll­bod­gata står selv­es­te Chris­ti­an IV (1577–1648), by­ens grunn­leg­ger.

– En lite ver­dig plass å stå for en kon­ge, me­ner Tri­ne Jep­sen Her­man­sen.

Der­for fore­slår de å flyt­te sta­tu­en ett kvar­tal nord­over, slik at den blir stå­en­de med ryg­gen mot ned­kjø­rin­gen til tor­van­leg­get.

Med et rundt 20 me­ter bred, opp­høy­et og helle­lagt over­gang dan­nes der­med «Chris­ti­an IVS plass», for­met etter den så­kal­te «shared space»-tanke­gan­gen med la­ve­re grad av skil­le mel­lom myke og har­de tra­fi­kan­ter.

– Det­te er gjort i and­re og stør­re byer enn Kris­tian­sand, med ve­sent­lig stør­re tra­fikk enn Fest­nings­gata. Og det fun­ge­rer, sier Frans-ar­ne Sty­le­gar.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Både tra­fikk­mes­sig og vi­su­elt frem­står Fest­nings­gata som en bar­rie­re mot Pose­byen og den verne­ver­di­ge tre­hus­be­byg­gel­sen, me­ner Tri­ne Jep­sen Her­man­sen (t.v.), Alf Pet­ter Molle­stad og Frans-ar­ne Sty­le­gar, by­plan­leg­ge­re fra Mul­ti­con­sult.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.