Fædre­lands­ven­nen har også vært

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

YTRING På FACE­BO­OK: i kon­takt med fle­re barne­verns­le­de­re på Sør­lan­det. De un­der­stre­ker saks­be­hand­ler­nes vans­ke­li­ge hver­dag.

– Det er al­vor­lig. Vi har måt­te an­mel­de fle­re for­hold, sier barne­verns­le­der i Lis­ter, Bo­dil Waage Gloms­hel­ler.

Le­der­ne trek­ker frem fle­re sa­ker hvor po­li­ti­et er in­volvert.

– Det var en an­satt hos oss som fikk te­le­fon av en som sa: «Jeg vet hvor du bor, og jeg vet at din fa­mi­lie er ale­ne hjem­me». Den an­sat­te ble na­tur­lig­vis vel­dig redd, og vi an­meld­te sa­ken, sier Kurt Ha­gen, barne­verns­le­der Øst i Ag­der.

Het­sen har økt i in­ten­si­tet og om­fang som føl­ge av veks­ten i so­sia­le medi­er. Nå fryk­ter le­der­ne for vi­de­re re­krut­te­ring.

– Det er vans­ke­lig å få lang an­si­en­ni­tet i barne­ver­net når folk blir ut­slitt. Vi har dess­ver­re stor gjen­nom­trekk, spe­si­elt av ny­an­sat­te, sier Gloms­hel­le.

Iføl­ge Kom­mu­ne­nes sen­tral­for­bund (KS) er også syke­fra­væ­ret for kom­mu­nalt an­sat­te i bar- ne­ver­net hele 1,5 pro­sent høy­ere enn gjen­nom­snit­tet.

– Het­sen er en med­vir­ken­de år­sak til syke­mel­din­ger i en al­le­re­de kre­ven­de jobb, sier le­de­ren.

MAKTESLØSE

Le­der­ne for­tel­ler at den eks­tre­me het­sen på­vir­ker de an­sat­tes evne til å gjø­re job­ben sin.

– Saks­be­hand­ler­ne opp­le­ver å bli fil­met og tatt opp på skjult lyd­bånd, klart det går ut­over job­ben, sier Gloms­hel­ler.

Le­der­ne be­skri­ver en fø­lel­se av mak­tes­løs­het. Nå etter­spør de bed­re be­skyt­tel­se og fle­re til­tak for sine an­sat­te.

– Det er lite po­li­ti­et fak­tisk kan gjø­re for oss. Så jeg spør: hvor er ver­net for de an­sat­te i barne­ver­net? Vi gjør jo en lov­på­lagt opp­ga­ve, sier Ta­rald­sen.

Fryk­ten er også re­ell for saks­be­hand­ler­ne.

Hun fort­set­ter:

– Jeg har ved fle­re an­led­nin­ger vur­dert om jeg or­ker å stå i det. Jeg fryk­ter at sva­ret blir nei om det blir ver­re nå, sier hun.

FOTO: MA­RIE N. KALVEHAGEN

Fra venst­re: Barne­verns­le­der i Lis­ter, Bo­dil Waage Gloms­hel­ler, barne­verns­le­der i Kris­tian­sand, Mo­ni­ca Brun­ner, barne­verns­le­der Øst i Ag­der, Kurt Ha­gen og barne­verns­le­der i Midt-ag­der, Ma­ry Ann Ta­rald­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.