– Det bes­te er å ha ven­ner som støt­ter deg

På Kris­tian­sand Kate­dral­sko­le Gim­le blir det lagt vekt på in­klu­de­ring, både i skole­hver­da­gen og i russe­tida.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

– Jeg har gjort man­ge gøye ting. Jeg har «rul­let» med russe­bil og vært på russe­ball, smi­ler Je­sper S. Jo­hann­es­sen.

18-årin­gen for­tel­ler om noe av det han så langt har vært med på som russ på Kris­tian­sand Kate­dral­sko­le Gim­le (KKG).

SPISTE TO LI­TER IS

Blant an­net har kon­su­me­ring av to li­ter is un­der én skole­time re­sul­tert i russe­knu­te i lua til Jo­hann­es­sen.

Klasse­ka­me­rat Danny Ki­en Tran (21) opp­ly­ser at han har fått en av russe­knu­te­ne sine ved å sove seg gjen­nom en hel skole­time.

De to går på den så­kal­te Ht-lin­ja, på av­de­lin­gen for «Hver­dags­livs­tre­ning». Der tre­nes ung­dom med psy­kisk ut­vik­lings­hem­ming for å tak­le et fram­ti­dig vok­sen­liv, hvor de kan­skje skal bo ale­ne og kla­re seg selv.

«SPOR»

Vi mø­ter Jo­hann­es­sen og Tran i kan­ti­na på KKG sam­men med Ken­ny Vore­land (19) og Da­ni­el Birke­land (18). Stem­nin­gen er god og lat­te­ren sit­ter løst.

De fire er gode ka­me­ra­ter, og ble spe­si­elt godt kjent da de var med i fore­stil­lin­gen «Spor» på Kil­den i Kris­tian­sand, der ele­ver fra både Ht-lin­ja og sko­lens øv­ri­ge lin­jer del­tok sam­men med Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter. Ele­ve­ne øvde sam­men i fle­re må­ne­der.

– Vi har hengt sam­men på sko­len og i lun­sjen. Je­sper har hengt vel­dig mye med kris­ten­rus­sen, for­tel­ler Vore­land, som er så­kalt krusse­pre­si­dent.

– Hvis du ikke blir glad av å hen­ge med Je­sper og Danny, da vet ikke jeg. De har mye gle­de, byr på seg selv og er ikke red­de

for hva and­re ten­ker. De knu­ser ram­me­ne for hva som er A4, og vi­ser at det er lov å være seg selv, på­pe­ker han.

Da­ni­el Birke­land fort­set­ter: – Hvis de er lei seg el­ler gla­de, så snak­ker de om det. Det er gøy å være sam­men med dem når vi mø­tes på sko­len. Vi tren­ger ikke all­tid å si så mye. Det vik­tigs­te er å være sam­men.

TREKKPLASTER

Ka­ri­na Jørgensen og Anet­te Hen­nings­en er spe­sial­pe­da­go­ger og læ­re­re på lin­ja for Hver­dags­livs­tre­ning, der det i år er 17 ele­ver. Fire av dis­se er russ.

– Det­te er en spe­sial­av­de­ling med ele­ver med gans­ke uli­ke ut­ford for­drin­ger og be­hov. Opp­læ­ring i k kom­mu­ni­ka­sjon har stor prio­ri­tet, for­kla­rer Hen­nings­en – In­klu­de­ring er et av ho­ved­må­le­ne. Der­for sam­ar­bei­des det tett med and­re avd de­lin­ger. En gang i uka har e ek­sem­pel­vis ele­ve­ne våre g gym med idretts­lin­ja, for­tel­le ler Jørgensen, som sier at HTe ele­ve­ne er syn­li­ge i skole­mil­jø jø­et på en slik måte at alle vet h hvem de er.

– De er ofte trekkplaster når de sit­ter i kan­ti­na, og man­ge kom­mer bort for å sit­te med dem, sier hun.

MENNESKESYN

Gun­nar Bech, as­sis­te­ren­de rek­tor på KKG, sier at alle ele­ver er vik­ti­ge brik­ker i sko­lens mil­jø.

– Ef­fek­ten av in­klu­de­rin­gen er at ele­ve­ne våre får et menneskesyn som hand­ler om at vi alle er for­skjel­li­ge – men like mye verdt, po­eng­te­rer han.

Når Je­sper S. Jo­hann­es­sen får spørs­mål om hva han sy­nes er det bes­te med å være elev på Kris­tian­sand Kate­dral­sko­le Gim­le, er sva­ret klart.

– Det å ha ven­ner som støt­ter meg opp er det vik­tigs­te, sier han.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Fire russ fra KKG po­se­rer foran sko­len. Fra venst­re: Je­sper S. Jo­hann­es­sen, Da­ni­el Birke­land, Danny Ki­en Tran og Ken­ny Vore­land.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Gun­nar Bech, as­sis­te­ren­de rek­tor på KKG, og russ Je­sper S. Jo­hann­es­sen hil­ser på hver­and­re.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Læ­rer og spe­sial­pe­da­gog Anet­te Hen­nings­en og elev Danny Ki­en Tran i kan­ti­na på KKG.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.