Ap-pro­fi­ler ut mot LOS Is­ra­els-boi­kott

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Stor­tings­re­pre­sen­tant Ka­ri Hen­rik­sen (Ap) er sterkt kri­tisk til LOS ved­tak om en full boi­kott av Is­rael. Hun får full støt­te av parti­kol­le­ga Ter­je Næss.

– Jeg er vel­dig kri­tisk til en ge­ne­rell boi­kott som virke­mid­del i kon­flik­ten mel­lom Is­rael og Pa­le­sti­na. Det pro­vo­se­rer i en kon­flikt, og det er vi ikke tjent med. Jeg er vel­dig glad for at Ar­bei­der­par­ti­et og den sit­ten­de re­gje­rin­gen ikke er på det­te spo­ret, sier Ka­ri Hen­rik­sen (Ap) som sit­ter på Stor­tin­get for Vest-ag­der og som selv har fle­re års farts­tid i fag­be­ve­gel­sen.

Fre­dag ved­tok LOS kon­gress en ut­ta­lel­se om Pa­le­sti­na der det står at blo­ka­den av Gaza må opp­he­ves, pa­le­stins­ke flykt­nin­ger må få ven­de til­ba­ke og mu­ren må ri­ves.

– Si­den dia­log og re­so­lu­sjo­ner har hatt li­ten ef­fekt må det he­ret­ter ar­bei­des for en in­ter­na­sjo­nal øko­no­misk, kul­tu­rell og aka­de­misk boi­kott av Is­rael for å nå dis­se må­le­ne, står det i ved­ta­ket.

STEMTE FOR

På LOS kon­gress stemte blant and­re Ken­neth Mørk fra Kris­tian­sand for boi­kott. Han sit­ter i by­sty­ret i Kris­tian­sand og le­der Han­del og Kon­tor i Kris­tian­sand og Man­dal.

– Ved­ta­ket om boi­kott av Is­rael er et ut­trykk for Is­ra­els mang­len­de in­ter­es­se av dia­log, og at re­so­lu­sjo­ner har li­ten ef­fekt. Det vil­le vært una­tur­lig for LO å ikke ved­ta en form for re­ak­sjon på Is­ra­els over­grep mot Pa­le­sti­na, skri­ver han i en mel­ding til Fædre­lands­ven­nen.

Han er enig i at for­sla­get kan føre til at det blir vans­ke­li­ge­re for LO å job­be med kon­flik­ten. Men han me­ner det li­ke­vel er verdt å støt­te en boi­kott.

FORT­SATT DIA­LOG

Ka­ri Hen­rik­sen tror ikke boi­kott vil bi­dra til noen løs­ning og får støt­te av Ter­je Næss, som nå sit­ter i by­sty­ret og le­der kul­tur­ut­val­get. Han er også tid­li­ge­re le­der i Kris­tian­sand Ar­bei­der­par­ti.

Næss me­ner at en boi­kott av­skjæ­rer LO fra en­hver mu­lig­het til å på­vir­ke. Han har fort­satt tro på di­plo­ma­ti og dia­log og tror ikke det­te spo­ret er dødt.

– Med en boi­kott av­skjæ­rer man seg fra en­hver mu­lig­het til å på­vir­ke. Den po­li­tis­ke si­tua­sjo­nen kan end­re seg og pl­ut­se­lig står man uten mu­lig­het til å kun­ne bi­dra, sier Næss.

Han vi­ser til at det i for­kant av Oslo-av­ta­len var kon­takt mel­lom norsk, is­ra­elsk og pa­le­stinsk fag­be­ve­gel­se

– Jeg skal ikke over­dri­ve hvil­ken rol­le det had­de, men had­de vi hatt et boi­kott­ved­tak den gang, had­de vi sann­syn­lig­vis ikke fått noen Oslo-av­ta­le.

VANS­KE­LI­GE FOR­HOLD

Noe av bak­grun­nen for at LO har en­ga­sjert seg så sterkt i kon­flik­ten, er at de me­ner pa­le­stins­ke ar­bei­de­re som job­ber i Is­rael le­ver un­der helt uver­di­ge for­hold.

– Det er en­kel­te som må opp to på nat­ta for å kom­me på jobb og som opp­le­ver et tra­kas­se­ren­de re­gi­me når de skal pas­se­re gren­sen. Så jeg skjøn­ner at fag­be­ve­gel­sen der nede øns­ker kraft­ful­le virke­mid­ler. Men jeg tror li­ke­vel ikke at det er det­te som vil bi­dra til å end­re si­tua­sjo­nen mel­lom Is­rael og Pa­le­sti­na, sier Ka­ri Hen­rik­sen.

I den ak­tu­el­le kon­flik­ten me­ner hun man hel­ler må sat­se på nye for­mer for dia­log mel­lom par­te­ne.

FOTO: NTB SCANPIX

LOS kon­gress ved­tok fre­dag å job­be for en boi­kott av Is­rael.

FOTO: NTB SCANPIX

Ka­ri Hen­rik­sen (Ap).

FOTO: BJELLAND, KJARTAN

Ter­je Næss (Ap).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.