Sør­lan­dets nest yngs­te by ju­bi­le­re

I år er Sør­lan­dets vest­ligs­te by 175 år. Plan­leg­gin­gen av det sto­re by­ju­bi­le­et er godt i gang.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Vi skal lage en fei­ring som gir smaks­opp­le­vel­ser for alle san­ser. Fei­rin­gen vil pågå i tre da­ger til ende, sier kul­tur­sjef Ma­rion Baum i Flekke­fjord.

Mar­ke­rin­gen av by­ju­bi­le­et er lagt til hel­ga 11. til 13. au­gust. På fre­da­gen kom­mer blant an­net NRKS som­mer­tog til Si­ra sta­sjon. Der skal det spil­les tea­ter, hol­des kon­ser­ter og syk­les på dre­si­ner. Sam­me kveld blir det mu­si­kalsk mim­ring når tid­li­ge­re lo­ka­le band trom­mes sam­men og spil­ler opp til fest på Fiske­bryg­ga i Flekke­fjord sen­trum.

– På ju­bi­le­umslør­da­gen er mot­to­et «12 til 12». I 12 ti­mer skal by­rom­met fyl­les med liv og røre. Jeg kan blant mye nev­ne gate­sir­kus, kor­te­sje med ve­te­ran­bi­ler, korps, kor og en kon­ser­ter av uli­ke slag. Vi skal også om­gjø­re Elve­gata til en 175 me­ter lang spise­gate, der det blir solgt mat i alle va­ri­an­ter, for­tel­ler kul­tur­sjef Ma­rion Baum en­tu­si­as­tisk.

Ju­bi­le­ums­hel­ga av­slut­tes med blant an­net fest­guds­tje­nes­te og stor klas­sisk konsert i Flekke­fjord kul­tur­sen­ter Spi­ra.

80 ME­TER LANG GAVE

Flekke­fjord Spare­bank blar opp inn­til to mil­lio­ner kro­ner til en ju­bi­le­ums­gave til byen. Ga­ven som blir 80 me­ter lang, er en kunst­ne­risk ut­smyk­king av Toll­bods­plas­sen foran det nye kul­tur­hu­set.

Flekke­fjord­s­kunst­ne­ren Chris­ti­an Sun­de har det sis­te året job­bet med det som skal bli et spek­ta­ku­lært kunst­verk.

– Jeg hå­per at «Rød lø­per» som kunst­pro­sjek­tet he­ter, vil bi­dra til å ska­pe nytt liv på en av by­ens de­si­dert flot­tes­te tom­ter. Det­te blir et kunst­verk som folk kan gå i og på. Det blir også en grønn lun­ge der en kan set­te seg ned, sier Chris­ti­an Sun­de.

«Rød lø­per» vil blant an­net be­stå av en 80 me­ter lang gang­vei der Flekke­fjords 175-åri­ge his­to­rie blir for­talt gjen­nom 50-60 gra­fis­ke mo­ti­ver el­ler kor­te teks­ter. Lys­punk­ter i bak­ken vil skif­te far­ge og øke i styr­ke etter hvor høy mu­sikk el­ler hvor mye folk in­ne i stor­sa­len i kul­tur­hu­set ap­plau­de­rer.

NEST YNGST På SØR­LAN­DET

Med unn­tak av Lyng­dal som fikk by­sta­tus i 2002, er Flekke­fjord den yngs­te byen på Sør­lan­det. Lo­ven som ga Flekke­fjord sta­tus som kjøpstad ble un­der­teg­net 8. au­gust 1842. Fra den­ne dato opp­hør­te også Flekke­fjords for­plik­tel­ser til å be­ta­le by­skatt til Kris­tian­sand.

De­sig­ner Rune Mor­tens som for sju år si­den flyt­tet virk­som­he­ten sin fra Oslo til hjem­byen Flekke­fjord, har de­sig­net den of­fi­si­el­le ju­bi­le­ums­lo­go­en for Flekke­fjord bys 175-års­ju­bi­le­um. Hans mest kjen­te de­sig­n­opp­drag er utvil­somt ro­se-lo­go­en til Ar­bei­der­par­ti­et, men å teg­ne lo­go­en som skal pre­ge by­bil­det i ju­bi­le­ums­året i hans egen hjem­by be­tyr mye for ham.

– Jeg har fått med ele­men­ter som fjor­den, Ola Dekk­s­grutt-sta­tu­en, kul­tur­sen­te­ret Spi­ra, toll­bo­den, kir­ka og syke­hu­set. Alt en kan se når en sit­ter i en båt på ut­si­den av bryg­ga, sier Rune Mor­ten­sen.

De­sig­ne­ren gir sam­men med Ceci­lie Lar­sen og Re­becca Rei­mers også ut en egen ju­bi­le­ums­bok. Det­te blir iføl­ge ut­gi­ver­ne ikke en tradisjonell his­to­rie­bok, men det de selv be­skri­ver som en hyl­lest til Flekke­fjord.

IKKE BARE JU­BEL

Folke­tal­let i Flekke­fjord har over tid om­trent stått på ste­det hvil. Den sis­te må­ne­den har Flekke­fjord hatt den høy­es­te re­gist­rer­te ar­beids­le­dig­he­ten på Sør­lan­det.

– Næ­rings­li­vet i Flekke­fjord har de sis­te åre­ne blitt mer og mer olje­re­la­ter­te, noe som nå gir seg ut­slag på le­dig­hets­sta­ti­stik­ken. Kom­mu­nen har li­ke­vel man­ge bein å stå på. Her står ikke alt og fal­ler på om det går bra med en en­kelt hjørne­steins­be­drift. Flekke­fjord har et va­riert og mang­fol­dig næ­rings­liv, me­ner ord­fø­rer Jan Sig­bjørn­sen.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Sør­lan­dets høy­es­te ar­beids­le­dig­het og li­ten be­folk­nings­vekst ser ikke ut til å leg­ge noen dem­per når Flekke­fjord i som­mer skal fei­re 175 år som by.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Ord­fø­rer Jan Sig­bjørn­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.