Kre­ver at lyd­krav blir opp­he­vet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

Ju­støy­fa­mi­li­ens Bibelcamping øyner nytt håp etter ut­ta­lel­ser fra helse­mi­nis­ter Bent Høie (H). Mot­par­ten i støy­stri­den er ikke uro­lig.

– Jeg sy­nes det er bra at helse­mi­nis­te­ren sier at re­gel­ver­ket ikke er ment for å stop­pe virk­som­het som det­te. Jeg opp­le­ver sva­ret fra Høie som en støt­te til det vi har sagt, sier Han­ne Ris­vold i Ju­støy­fa­mi­li­ens Bibelcamping.

Stri­den rundt ly­den fra de krist­ne telt­mø­te­ne på Ju­støy har rast i fle­re år. I fjor kom Fyl­kes­man­nen frem til at om­fan­get av mø­ter og kon­ser­ter var så om­fat­ten­de at det kun­ne være helse­ska­de­lig for hytte­na­bo­ene. Det ble der­for ved­tatt be­gren­sin­ger på bru­ken av lyd­an­legg.

– Vi får lov til å ha kon­ser­ter seks gan­ger i lø­pet av fem uker. Det er in­gen som kan dri­ve en bibelcamping med slike be­grens­nin­ger, sier Ris­vold.

Ved­ta­ket in­ne­bæ­rer at bi­bel­cam­pin­gen kan bru­ke lyd­an­legg 20 gan­ger i lø­pet av som­mer­en. Seks av dis­se kan være or­di­næ­re kon­ser­ter. Fre­da­ger og lør­da­ger er det to­tal­for­budt. Iføl­ge pro­gram­met er det i år lagt opp til ar­ran­ge­men­ter fra 27. juni til 28. juli.

I be­gyn­nel­sen av mai tok stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fred­rik Grø­van (KRF) opp sa­ken i et skrift­lig spørs­mål til helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie (H). Tors­dag kom sva­ret.

– Må AVVEIE ULI­KE INTERESSER

Både Ris­vold og Grø­van er for­nøyd med inn­hol­det, som de me­ner støt­ter bi­bel­cam­pin­gens syn. Mot­par­ten, hytte­nabo Geir Lae Sol­berg, er på sin side også til­freds.

– Jeg har in­gen inn­ven­din­ger til noe av det­te. Jeg er enig i alt han skri­ver og tar det som en støt­te for mitt syn, sier Sol­berg.

Sol­berg had­de lør­dag ikke fått lest sva­ret fra Høie, men ut­tal­te seg etter å ha fått lest opp føl­gen­de fra Høies opp­sum­me­ring:

«Ar­ran­ge­men­ter med sang og for­sam­ling vil i man­ge til­fel­ler bi­dra po­si­tivt til triv­sel og gle­de, og re­gel­ver­ket er ikke gitt med det for­mål at slike ar­ran­ge­men­ter skal stan­ses helt».

Høie er sam­ti­dig klar på at det kan være mot­stri­den­de interesser i en støy­sak, og at re­gel­ver­ket skal iva­re­ta fle­re hen­syn:

«Uli­ke interesser må vei­es mot hver­and­re og man må søke løs­nin­ger der in­ter­es­se­ne har­mo­ni­se­res så godt det lar seg gjø­re, slik at ar­ran­ge­men­ter kan gjen­nom­fø­res uten at det med­fø­rer helse­pla­ge for be­rør­te».

MØTTES TIL DIALOGMØTE

– Jeg var jo klar over at Høie ikke kan gå inn i en­kelt­sa­ker, men jeg sy­nes at sva­ret gir en åp­ning for å vur­de­re sa­ken i et an­net lys. Høie sier at for­skrif­te­ne ikke skal kun­ne bru­kes på en måte som fø­rer til en ned­leg­gel­se av den­ne ty­pen virk­som­het. Det er jo det som er i ferd med å skje her, sier Grø­van til Fædre­lands­ven­nen.

Geir Lae Sol­berg ser der­imot in­gen grunn å tro at sva­ret vil føre til end­ring.

– Bent Høie har jo in­gen be­slut­ten­de myn­dig­het i den­ne sa­ken. Den en­de­li­ge be­slut­nin­gen er tatt av kom­mune­le­gen, sier Sol­berg.

25. april had­de hytte­na­bo­ene og bi­bel­cam­pin­gen et dialogmøte på kon­to­ret til ord­fø­rer Ar­ne Tho­mas­sen (H). Na­bo­ene mot­sat­te seg da bi­bel­cam­pin­gens øns­ke om en li­be­ra­li­se­ring, og kom­mune­lege Jørn G. Berg­bye kon­klu­der­te med at cam­pin­gen også i år må føye seg etter re­strik­sjo­ne­ne fra Fyl­kes­man­nen.

FOTO: ERLEND OLSBU

Ju­støy­fa­mi­li­ens Bibelcamping nek­tes å bru­ke lyd­an­legg mer enn 20 gan­ger un­der mø­ter og kon­ser­ter i telt­kir­ken i lø­pet av som­mer­en, for å skå­ne hytte­na­bo­ene.

FOTO: ERLEND OLSBU

Han­ne Ris­vold har fått nytt håp om å kun­ne ar­ran­ge­re fle­re kon­ser­ter etter sva­ret fra Bent Høie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.