200.000 ofre i minst 150 land er ram­met

Dataangrepet som in­fi­se­rer It-sys­te­mer ver­den over, har ram­met 200.000 ofre i minst 150 land, opp­ly­ser sje­fen for Euro­pol. Han fast­slår at trus­se­len er øken­de.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– Vi har ald­ri opp­levd noe lig­nen­de. Den sis­te opp­tel­lin­gen vi­ser over 200.000 ofre i minst 150 land. Man­ge av dis­se of­re­ne er be­drif­ter, der­iblant sto­re kon­ser­ner, sier Rob Wain­wright, sje­fen for Det euro­pe­is­ke po­liti­by­rå­et Euro­pol, til den bri­tis­ke Tv-ka­na­len ITV.

Euro­pol jak­ter nå på gjer­nings­per­sone­ne i sam­ar­beid med FBI i USA. Iføl­ge Euro­pol-sje­fen er det tro­lig mer enn én per­son som står bak.

Sam­ti­dig ad­va­rer eks­per­ter på data­sik­ker­het om at det tro­lig kom­mer fle­re an­grep, og at de kan bli enda ver­re enn det­te. Alle bru­ke­re an­mo­des om å opp­da­te­re data­ma­ski­ne­ne sine så fort som mu­lig for å hind­re at vi­rus tren­ger inn.

FRYKT FOR MAN­DAG MOR­GEN

Wain­wright er be­kym­ret for hva som vil skje man­dag mor­gen, når folk kom­mer på jobb og slår på Pc-ene.

– For øye­blik­ket står vi over­for en sta­dig stør­re trus­sel. An­tal­let sti­ger, og jeg er be­kym­ret for om det vil fort­set­te å sti­ge når folk går på ar­beid og slår på ma­ski­ne­ne sine man­dag mor­gen, sier han.

Det ak­tu­el­le løse­penge­vi­ru- set fø­rer til at data­ma­ski­ne­ne lå­ser seg slik at bru­ker­ne ikke len­ger får til­gang til ma­ski­nens fi­ler. Sam­ti­dig kre­ves det en lø­se­sum som skal be­ta­les i nett­va­lu­ta­en bit­co­in for at ma­ski­nen skal kun­ne lå­ses opp.

Få INNBETALINGER

Iføl­ge Wain­wright har de fles­te som har vært ut­satt for an­gre­pet, ikke be­talt løse­pen­ger.

– Det er opp­sikts­vek­ken­de få innbetalinger, så de fles­te be­ta­ler ikke det­te, sier han.

Iføl­ge Wain­wright var an­gre­pet unikt for­di løse­penge­pro­gram­vare ble brukt i kom­bi­na­sjon med en så­kalt orm, noe som in­ne­bæ­rer at vi­ru­set sprer seg auto­ma­tisk til hele It-sys­te­met etter at én data­ma­skin er in­fi­sert.

– Vi har i noe tid vært be­kym­ret for at helse­sek­to­ren i man­ge land er spe­si­elt sår­bar. De hånd­te­rer en mas­se sen­si­ti­ve opp­lys­nin­ger, sier han.

Sam­ti­dig er få ban­ker i Euro­pa ram­met etter­som de har lært å be­skyt­te seg etter fle­re smerte­ful­le er­fa­rin­ger.

BRI­TISK HELSEVESEN FØRST

De førs­te mel­din­ge­ne om an­gre­pet kom fre­dag fra det bri­tis­ke helse­ve­se­net. Syke­hus over hele lan­det var ram­met, og pa­si­en­ter måt­te sen­des hjem som føl­ge av man­ge­len på data­til­gang.

De­ret­ter ble det klart at an­gre­pet også had­de ram­met and­re le­ve­ran­dø­rer av vik­tig in­fra­struk­tur i man­ge and­re land, som trans­port­sel­ska­per og te­le­fon­ope­ra­tø­rer, samt en rek­ke pri­va­te virk­som­he­ter og or­ga­ni­sa­sjo­ner.

I Frank­ri­ke måt­te Re­nault stan­se pro­duk­sjo­nen ved fle­re fab­rik­ker, og in­for­ma­sjons­tav­le­ne på tys­ke jern­bane­sta­sjo­ner slut­tet å vir­ke. Også sen­tra­le rus­sis­ke in­sti­tu­sjo­ner, som sen­tral­ban­ken i Mosk­va, ble ram­met.

HYLLER IT-EKSPERT

En ung bri­tisk It-ekspert hyl­les for å ha dem­pet det mas­si­ve an­gre­pet. 22-årin­gen me­ner imid­ler­tid at det kan kom­me et nytt an­grep om kort tid, kan­skje al­le­re­de man­dag. Og det tror han vil bli langt vans­ke­li­ge­re å stan­se.

Sam­men med en ame­ri­kansk data­sik­ker­hets­in­ge­ni­ør, også han i 20-åre­ne, grei­de bri­ten å be­gren­se an­gre­pet.

– Vi har stan­set det­te, men det vil kom­me et nytt, og det vil vi ikke ha mu­lig­het til å stan­se. Det er mye pen­ger i det­te. Det er in­gen grunn til at de skal stan­se. Det er ikke mye de må gjø­re for å end­re ko­den og be­gyn­ne igjen, sier 22-årin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.