NATO kan kre­ve nye penge­løf­ter fra Nor­ge

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Nato-sjef Jens Stol­ten­berg ro­ter rundt i verk­tøy­kas­sen før toppmøtet den 25. mai. Han tren­ger red­ska­per for å vri mer pen­ger ut av euro­pe­is­ke al­li­er­te.

USA har tru­et med å svek­ke sin for­plik­tel­se til NATO hvis ikke euro­pe­is­ke land leg­ger mer pen­ger på bor­det.

Kra­vet er at alle må ta sin del av reg­nin­gen. For å sik­re at det skjer, vil USA at hvert en­kelt land skal leg­ge fram en na­sjo­nal plan for penge­bruk. Den­ne skal vise hva lan­det gjør for å få for­svars­bud­sjet­tet nær­me­re må­let, som er et nivå på 2 pro­sent av BNP.

NATOS ge­ne­ral­sek­re­tær Jens Stol­ten­berg min­ner om at de 28 med­lems­lan­de­ne har gjort et klart ved­tak om å ret­te opp i den skje­ve byrde­for­de­lin­gen i al­li­an­sen.

– Det er ikke ri­me­lig at USA står for over halv­par­ten av NATOS sam­le­de for­svars­ut­gif­ter, sier Stol­ten­berg til NTB.

Så langt er det ikke tatt noen for­mell be­slut­ning om hvor­dan de na­sjo­na­le pla­ne­ne skal se ut. Men sa­ken står på agen­da­en når stats- og re­gje­rings­sje­fe­ne i NATO sam­les til et mini­topp­møte i Brussel tors­dag

25. mai.

NATO for­sø­ker å ut­vik­le fle­re verk­tøy for å sik­re at lan­de­ne fort­set­ter å nær­me seg 2 pro­sent. Stol­ten­berg trek­ker fram tre ele­men­ter som spe­si­elt vik­ti­ge:

●● Stør­rel­se på for­svars­bud­sjet­tet

●● In­ves­te­rin­ger i for­svars­evne

●● Bi­drag til NATOS ope­ra­sjo­ner

– Jeg er sik­ker på at vi vil ha be­slut­nin­ger om det­te in­nen

25. mai. Da kan jeg kom­me med fle­re de­tal­jer, sier NATO­sje­fen.

FOTO: NTB SCANPIX

Jens Stol­ten­berg, Nato-sjef.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.