Det kan bli et ar­tig mil­jø med men­nes­ker av for­skjel­lig bak­grunn og al­der.

Pho­nero skal hyre inn 50 men­nes­ker til å byt­te ut 280.000 sim-kort etter fu­sjo­nen med Te­lia. Job­ben skal være gjort før påske 2018.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

Vi tar sik­te på å sen­de ut 5000 sim­kort per dag, og da gjel­der det å hol­de or­den i sy­sa­ke­ne.

– Det­te blir lo­gis­tikk­sen­tra­len. For kun­de­ne blir ab­so­lutt alt som før, bort­sett fra at de må byt­te ut det gam­le sim-kor­tet med et nytt. Det gjel­der 280.000 en­he­ter, i all ho­ved­sak mo­bil­te­le­fo­ner:

Det sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Tho­re Berthelsen i Pho­nero, der han står i et stort, tomt kon­tor­land­skap i San­dens.

Etter at Kon­kur­ranse­til­sy­net end­ret hold­ning og ak­sep­ter­te fu­sjo­nen mel­lom det kris­tian­sands­ba­ser­te telekom­sel­ska­pet Pho­nero og Te­lia – Sve­ri­ges mot­styk­ke til Te­le­nor – er de prak­tis­ke for­be­re­del­se­ne til sam­men­slå­in­gen i full gang.

– Vi skal sy sam­men in­fra­struk­tur, fak­tu­re­rings­sys­tem og mye an­net. Et team på 25 per­soner, 50/50 fra Pho­nero og Te­lia, er i gang med plan­leg­gin­gen, og kun­de­ne skal alt­så ikke mer­ke noe. Det enes­te er at de må byt­te sim-kort, for­tel­ler Berthelsen, se­kun­dert av fi­nans- og hr-di­rek­tør Sunni­va Fin­ne og kunde­tje­neste­di­rek­tør Lin­da Ulve­dal Berg.

50 NYE

For å gjø­re job­ben, skal Pho­nero an­set­te rundt 50 men­nes­ker på tids­be­gren­se­de kon­trak­ter.

– Vi ser etter dem som er struk­tu­rer­te, ser­vice­inn­stil­te og ef­fek­ti­ve, opp­ly­ser Lin­da Ulve­dal Berg.

Tre be­man­nings­by­rå­er de­ler på opp­dra­get: Top Temp, Per­so­nal­hu­set og Be­man­nings­by­raa­et. Cv-ene har al­le­re­de be­gynt å strøm­me inn.

– Det kan vel bli hek­tisk her mens sim-kort-job­ben på­går?

– Ab­so­lutt. Vi tar sik­te på å sen­de ut 5000 sim-kort per dag, og da

ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Pho­nero

gjel­der det å hol­de or­den i sy­sa­ke­ne. Det blir å ta for seg be­drift for be­drift og selv­sagt har vi gode støtte­sys­te­mer. En gjen­nom­snitts­kun­de har for øv­rig ti sim­kort, opp­ly­ser Tho­re Berthelsen.

– I til­legg til hek­tisk, blir det vel liv og røre også?

– Å ja. Det kan bli et ar­tig mil­jø med men­nes­ker av for­skjel­lig bak­grunn og al­der. Men de skal ikke sit­te iso­lert i den­ne kon­to­reta­sjen vi nå har leid i San­dens for å få plass til dem – og som for øv­rig har stått tom si­den vi selv flyt­tet opp én eta­sje for en tid si­den. De vil bli in­te­grert i det to­ta­le ar­beids­mil­jø­et, kan­ti­ne med­reg­net, ly­der det sam­stemt fra le­der­trio­en.

At et tids­be­gren­set en­ga­sje­ment kan vise seg å bli en kar­rie­re­mu­lig­het i Te­lia-sys­te­met for en­kel­te, ser de hel­ler ikke bort fra.

– Vi sat­ser på vi­de­re vekst, fast­slår Berthelsen.

12 MØ­TER I BER­GEN

Til­ba­ke til Kon­kur­ranse­til­sy­net.

– Vi had­de to­talt 12 mø­ter med dem i Ber­gen. Det ble litt mot­bak- ke, kan du si, men det end­te jo bra. Anke­punk­tet var en an­ta­gel­se om at fu­sjo­nen vil­le gi høy­ere pri­ser i mar­ke­det, mens vi men­te det mot­sat­te. Som vi ser det, be­kref­tes vår opp­fat­ning i dis­se da­ger. For når roaming­kost­na­de­ne fjer­nes i Eu-om­rå­det fra 15. juni, vel­ger vi å hol­de sam­me pris i 32 Eu-land som i Nor­ge. Kon­se­kven­sen for oss er et inn­tekts­bort­fall, som gjer­ne kan be­trak­tes som en pris­re­duk­sjon. Slikt kan vi til­la­te oss når vi har en nett­ei­er i ryg­gen, sier Tho­re Berthelsen.

THO­RE BERTHELSEN,

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Her blir det mas­se ar­beids­sta­sjo­ner og sum­men­de ak­ti­vi­tet når 50 ny­an­sat­te skal sen­de ut 280.000 nye sim-kort til Pho­nero-kun­der. F.v. ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Tho­re Berthelsen, fi­nans- og hr-di­rek­tør Sunni­va Fin­ne og Lin­da Ulve­dal Berg, som er di­rek­tør for kunde­tje­nes­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.