EØS – en ga­ran­ti for vekst og verdi­ska­ping i Nor­ge

Faedrelandsvennen - - MENING - HEIDI NORDBY LUN­DE, stor­tings­re­pre­sen­tant (H)

Nei til EU ma­ler et skremme­bil­de av Nor­ges til­knyt­ning til EU via Eøs-av­ta­len i Fedre­lands­ven­nen 10. mai 2017, der Olaf Bak­ke me­ner Eøs-av­ta­len må er­stat­tes av han­dels­av­ta­len Nor­ge had­de med EF fra 1973.

Si­den den gang har EF blitt EU og har gått fra ni til snart 27 med­lems­land, In­ter­nett er opp­fun­net og olje­al­de­ren har kom­met og gått. Påtrop­pen­de Lo-le­der, Hans-chris­ti­an Gab­ri­el­sen, sier i til­legg at man­ge nors­ke be­drif­ter opp­lev­de toll­mu­rer og pro­ble­mer med å eks­por­te­re va­re­ne sine med den gam­le han­dels­av­ta­len og me­ner Eøs-av­ta­len iva­re­tar be­ho­vet til vårt næ­rings­liv og våre be­drif­ter på en vel­dig god måte.

Øko­no­misk vekst og verdi­ska­ping er en ga­ran­tist for norsk su­ve­re­ni­tet og selv­sten­dig­het. Den su­ve­re­ni­tets­av­gi­vel­se Nor­ge har gitt, ek­sem­pel­vis i for­bin­del­se med til­knyt­ning til EUS fi­nanstil­syn, styr­ker re­gu­le­rin­ger vi selv øns­ker. Men Bak­ke bryr seg ikke om at fi­nans­næ­rin­ga ikke vil få sam­me be­tin­gel­ser som med Eøs-av­ta­len. For som han skri­ver – penge­flyt­ting er ikke sær­lig pro­duk­tivt. Si det til unge som ikke får inn­vil­get hus­lån el­ler små og mel­lom­sto­re be­drif­ter som ikke får låne pen­ger av ban­ker som er helt av­hen­gi­ge av å hen­te pen­ger i in­ter­na­sjo­na­le penge­mar­ke­der. Fi­nans­næ­rin­ga har 50 000 an­sat­te, re­pre­sen­te­rer to pro­sent av sys­sel­set­tin­gen, syv pro­sent av verdi­skap­nin­gen i Nor­ge og er fast­lands-nor­ges størs­te skatte­yter. Men iføl­ge Nei til EU alt­så ikke så vik­tig for Nor­ge.

Re­gu­le­rin­ge­ne Nor­ge har inn­ført fra EU de sis­te tjue­fem åre­ne har drei­et seg om for­bed­ret for­bru­ker­vern, styr­king av åpen­het og rett­fer­dig kon­kur­ran­se i of­fent­lig sek­tor, samt til­pas­nin­ger som gjør det enk­le­re for nors­ke be­drif­ter å sel­ge va­rer og tje­nes­ter til det euro­pe­is­ke mar­ke­det. Det er ikke Te­le­nor el­ler Te­lia som har gitt oss bil­li­ge­re rin­ge- og roaming­pri­ser i Euro­pa, det er et krav fra EU. Krav til alt fra brann­vern, mat­sik­ker­het og medi­si­ner har gitt nord­menn usyn­lig trygg­het i hver­da­gen. Had­de ikke EU behandlet re­gel­verk på det­te, vil­le Nor­ge måt­te ut­vik­le og til­pas­se re­gel­verk selv som kan­skje før­te til fle­re han­dels­hind­rin­ger – i ste­det for å til­pas­se Eu-re­gel­verk som hjel­per oss inn i mar­ke­det og sik­rer nors­ke bor­ge­res ret­tig­he­ter, som i dag.

De som me­ner det er mu­lig å for­hand­le frem en bed­re av­ta­le ale­ne mot EUS 27 land enn i 1994 da vi var ett av syv EFTAland mot EUS da­væ­ren­de tolv land, er i bes­te fall eks­tremt nai­ve. Det ser ikke ut til at po­li­ti­ker­ne i EU er eks­tremt venn­lig inn­stilt til Stor­bri­tan­nias øns­ker for Brexit, men Nei til EU tror åpen­bart at de sam­me po­li­ti­ker­ne vil si ja til Nor­ges øns­ke om å få alle go­de­ne uten noen av plik­te­ne.

Som VG skri­ver på le­der­plass - å si opp av­ta­len er en enorm gam­bling med norsk øko­no­mi og nors­ke interesser, og vil fjer­ne Nor­ge fra et euro­pe­isk sam­ar­beid som i en usta­bil tid er vik­ti­ge­re enn noen­sin­ne. EØS­av­ta­len er den vik­tigs­te han­dels­av­ta­len Nor­ge har, og den er vik­ti­ge­re for Nor­ge enn for EU. Nei til EUS hold­nin­ger til både EU, EØS og norsk fi­nans­næ­ring er en stør­re trus­sel mot Nor­ges selv­sten­dig­het enn Eøs-av­ta­len som sik­rer ar­beids­plas­ser, vekst og vel­ferd over hele lan­det.

❞ Eøs-av­ta­len er den vik­tigs­te han­dels­av­ta­len Nor­ge har, og den er vik­ti­ge­re for Nor­ge enn for EU.

FOTO: NTB SCANPIX

Det er ikke Te­le­nor el­ler Te­lia som har gitt oss bil­li­ge­re rin­ge- og roaming­pri­ser i Euro­pa, det er et krav fra EU, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.