Felt­tog mot «ko­loni­ma­jo­ren»

Faedrelandsvennen - - MENING -

Før jul var det fle­re enn meg som fikk kaf­fen i vrang­stru­pen, da ko­lo­nial­ma­jor Rei­tan, med vegg- til veggsmil, og tvers­over­en på snei, kun­ne mel­de at nå had­de han og ”beste­ven­ne­ne” fun­net ut at de skul­le hjel­pe oss for­bru­ke­re å vel­ge hvil­ke va­rer vi skul­le kjø­pe.

●● I hyl­le­ne skul­le nå syl­te­tøy fra Lærum, øl fra Han­sa, CB, Mack m/fle­re, Co­la-pro­duk­ter, di­vers vaske­mid­ler osv. osv. fa­ses ut, og er­stat­tes med pro­duk­ter fra ”beste­ven­ne­ne”.

Lurve­le­ve­net lot selv­sagt ikke ven­te på seg, og ill­sin­te tromsø­væ­rin­ger, sog­nin­ger, ber­gen­se­re, sør­len­din­ger m/fle­re bruk­te me­get sto­re bok­sta­ver i ka­rak­te­ris­tik­ken av Lade­jar­lens på­funn.

Han fant det ikke bry­et verdt å stil­le opp til de­batt, og send­te spo­ren­streks sin kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør, en su­per­blid blon­di­ne med av­væp­ne­de smil og fak­ter, som kun­ne for­tel­le at de ”skul­le bare ryd­de litt i hyl­le­ne, slik at de kun­ne få plass til va­rer fra lo­ka­le le­ve­ran­dø­rer”. For oss her i sør, be­tyd­de det blant an­net at nes­ten alle pro­duk­te­ne fra CB og Nøg­ne Ø ble kas­tet ut. Inn skul­le som er­stat­ning øl fra Ring­nes/carls­berg­grup­pen kom­me. (Beste­ven­ne­ne). Nå hå­pet selv­sagt team Rei­tan at pro­tes­te­ne skul­le leg­ge seg ri­me­lig raskt, og at de skul­le få lok­ket kun­de­ne til­ba­ke med litt eks­tra ra­bat­ter hist og her.

Det­te ser hel­dig­vis ikke ut til å vir­ke helt etter pla­nen, og i medie­ne kan man lese at ting ikke går

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.