Hel­dig­vis kom reg­net!

Faedrelandsvennen - - MENING - BE­RIT SVENSEN PER S. AND­RE­SEN, Kris­tian­sand SVER­RE LAR­SEN, Kris­tian­sand

Hva me­ner hun? Hvor­dan kan Be­rit på­stå at det er bra med regn? Om vår­en, om som­mer­en. Vi vil ha sol!

Ifjor tok 875.500 nord­menn al­lergi­me­di­sin. Noe som er 30 pro­sent fle­re enn før ti år si­den. Det­te sier helse­fag­lig råd­gi­ver Anna Bistrup i Nor­ges Ast­ma og Al­lergi­for­bund. Hun leg­ger til at tal­let er po­si­tivt for­di det be­tyr at fle­re opp­sø­ker lege og får hjelp.

Jeg vil på­stå at de fles­te av oss kjen­ner en al­ler­gi­ker. Er det ikke pla­ger med mei­eri­pro­duk­ter, så kan det være al­ler­gi mot nøt­ter, kryd­der frukt, egg el­ler hus­dyr. I år be­gyn­te pol­len­se­son­gen i ja­nu­ar blant an­net for­di kli­ma­et er blitt varr­ne­re, og der­med blir pol­len­se­son­gen for­len­get, sier Anna Bistrup.

Jeg kun­ne ram­se opp en hel side med al­ler­gi­er, som også kan gi ast­ma, men jeg reg­ner med at den år­våk­ne le­ser kan nes­ten like mye som meg.

I vår fa­mi­lie er vi al­ler­gis­ke mot mei­eri­pro­duk­ter, fett i mat, dun, egg, pollen, hus­dyr, gress frukt og en­kel­te bær­sor­ter. Det som for­und­rer meg er folks opp­før­sel i for­hold til nevn­te pla­ger. Pla­ger som noen gan­ger ut­vik­ler nevn­te ast­ma. I vår fa­mi­lie har tre ast­ma i til­legg til al­ler­gi.

Når jeg var li­ten ble pol­lenal- ler­gi kalt som­mer­for­kjø­lel­se og jeg fikk ikke dok­tor­hjelp før jeg var fjor­ten år. Man viss­te ikke bed­re. Klap­pet jeg en katt el­ler lek­te i gres­set, så var den da­gen øde­lagt.

Vår­en klør, sa et barne­barn til meg og det vak­re bar­net hov­net opp rundt øyne og munn. Når and­re tar inn som­mer­blom- ster, tar vår fa­mi­lie ut alt som kan fan­ge pollen. Vin­du­er luk­kes, vask tør­kes in­ne og vi leng­ter etter regn, som­mer­reg­net. Det kom­mer ga­ran­tert, det vet vi, men vi gle­der oss for­di det vas­ker vekk pollen som sit­ter i alle kro­ker og lig­ger som et tep­pe i na­tu­ren.

Vi er opp­lys­te idag. Vi kan lese om alt og alle på net­tet, men hva er det som gjør at vel­dig man­ge, som ikke har fa­mi­lie­al­ler­gi, vi­ser sånn li­ten for­stå­el­se for pla­ge­ne? Al­ler­gi­ke­re og ast­ma­ti­ke­re, barn som voks­ne, har hel­dig­vis gode medi­si­ner til­gjen­ge­li­ge og man ser ikke nød­ven­dig­vis pla­ge­ne. Hø­rer dem hel­ler ikke når et astma­an­fall er på gang. Det fin­nes spray til­gjen­ge­lig i en rygg­sekk hos bar­na og den taes litt dis- kret for å ikke få opp­merk­som­het. Ek­sem er også en del av bil­det. I et blomst­ren­de ek­sem på hals el­ler hen­der leg­ger pollen seg og klø­in­gen set­ter igang. Man blir trett av nevn­te pla­ger.

Hel­dig­vis har vi et skole­sys­tem i Nor­ge som til­la­ter ele­ver å få noe eks­tra ek­sa­mens­tid, hvis de er al­ler­gis­ke. Hel­dig­vis fins det for­eld­re som opp­ly­ser and­re om al­lergi­bar­na sine og skal bar­net i burs­dag ba­ker mor el­ler far burs­dags­bar­nets ka­ker og le­ve­rer dem dis­kret til fa­mi­li­en som har sel­skap. Al­lergi­bar­na vil ikke bli midt­punkt på grunn av al­ler­gi­en sin.

Til tross for at for­eld­re for­tel­ler om for ek­sem­pel egg­al­ler­gi og føl­ge­ne av det, så grei­er noen voks­ne å si; men litt egg kan han vel tåle? Nei, han kan ikke det!

Hva er grun­nen til at al­ler­gi, ek­sem og ast­ma­pla­ger, bare vokser? Iføl­ge Ast­ma og Al­lergi­for­bun­det er det klima­for­and­rin­ger, over­for­bruk av anti­bio­ti­ka, mat­va­rer som skju­ler «sann­he­ten» (alle E-er­ne) og ma­te­ria­ler i veg­ge­ne våre, klær­ne våre og mye an­net som vi om­gir oss med.

Al­ler­gi­ker­ne vil ikke ha opp­merk­som­het. Det er flaut å bli et midt­punkt. Men jeg har en ald­ri så li­ten bønn til de­re som er hel­di­ge og ikke har pro­ble­met: vis re­spekt.

God som­mer! helt på skin­ner for ”Trøn­der­ma­fia­en”. Om­set­ning, mar­keds­an­de­ler, om­døm­me etc har nedad­gå­en­de pi­ler.

Per­son­lig har jeg ikke satt mine ben i en Re­ma-butikk i 2017, og ak­ter hel­ler ikke å gjø­re det før ”beste­venn­klub­ben” blir opp­løst, og de vare­mer­ke­ne jeg vel­ger å kjø­pe er på plass i hyl­le­ne. Hva and­re for­bru­ke­re vel­ger å gjø­re er opp til dem, men jeg vil sterkt an­be­fa­le alle å ten­ke gjen­nom sine kjøps­va­ner. Jeg øns­ker å støt­te lo­ka­le pro­du­sen­ter, og vil selv vel­ge hva jeg leg­ger i handle­kur­ven. Jeg er brenn­sik­ker på at både Coop og Nor­ges­grup­pen føl­ger den­ne sa­ken med ar­gus­øyne, og hå­per at de ser at for­bru­ker­mak­ten skal man ikke spø­ke med.

Midt oppe i det hele vil jeg sterkt be­kla­ge oven­for de lo­ka­le Re­ma-kjøp­menn og de­res an­sat­te at jeg vel­ger dem vekk, men de bør bru­ke en­hver an­led­ning til å for­tel­le ko­lo­nial­ma­jo­ren at kur­sen bør leg­ges om sna­rest.

Jeg hå­per at flest mu­lig fort­satt vil del­ta i ”felt­to­get” mot Rei­tan og hans beste­ven­ner. Når tal­le­ne blir blod­røde nok på bunn­lin­jen, reg­ner jeg med at ko­lo­nial­ma­jo­ren må inn­se at sla­get er tapt og at man ikke ”kød­der” med oss for­bru­ke­re. der de hol­der til, og hvor­dan de skal for­val­te den grun­nen som de ei­er. Det er vik­tig at vi ikke eks­klu­de­rer sa­me­ne fra det nors­ke sam­fun­net. Sa­misk er også et vik­tig språk å kun­ne, selv om ned­slags­fel­tet og an­ven­del­sen er be­gren­set. Men uan­sett bør sa­me­ne leve gode liv, som man­ge kan være be­kjen­te av.

Nå har sa­me­ne en drakt som de ifø­rer seg. Og de er gans­ke ak­ti­ve med sam­funns­spørs­mål som be­rø­rer noen el­ler alle av dem. Vi skal ten­ke sa­me­nes bes­te i Nor­ge, og vi skal gi dem mu­lig­he­ter som alle and­re nors­ke bor­ge­re har. Selv om sa­me­ne kom­mer fra Fin­land og even­tu­elt Sve­ri­ge, skal ikke det set­te noen be­grens­nin­ger for dem for vekst, ut­fol­del­se og liv.

❞ Hva er det som gjør at vel­dig man­ge, som ikke har fa­mi­lie­al­ler­gi, vi­ser så li­ten for­stå­el­se for pla­ge­ne?

FOTO:

Al­ler­gi­ker­ne vil ikke ha opp­merk­som­het. Det er flaut å bli et midt­punkt. Men jeg har en ald­ri så li­ten bønn til de­re som er hel­di­ge og ikke har pro­ble­met: vis re­spekt, ber inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.