Nei, Bi­be­len er ikke sann

Faedrelandsvennen - - MENING -

Alt­så, Bi­be­len er mu­li­gens sub­jek­tivt sann for de som al­le­re­de tror på Gud/je­sus, men ob­jek­tivt sett er det­te in­gen fakta­bok.

●● I sitt inn­legg 2. mai - «Bi­be­len er Guds ord.» - for­und­rer Odd­bjørn Ig­le­bæk seg over «hvor­for må vi tol­ket or­det?». Det­te selv­på­ståt­te «Guds ord» har all­tid blitt tol­ket, for­skjel­lig, og tolk­ning er sub­jek­tivt, ak­ku­rat som all re­li­gions­for­stå­el­se. Å frem­stil­le inn­hol­det som bok­sta­ve­lig sant, er - tatt i be­trakt­ning hva som fak­tisk står skre­vet - en ab­surd form for al­ter­na­tiv fakta. (Noe for Trump?)

Bi­be­len på­står at «Hver bok i Skrif­ten er inn­blåst av Gud.».

Ig­le­bæk på sin side skri­ver at for­fat­ter­ne var «dre­vet av Den hel­li­ge ånd», og at uan­sett hvor i Bi­be­len vi le­ser «så kan vi vite at det er Gud som ta­ler til oss.». Her sky­ter Ig­le­bæk seg selv i fo­ten, etter­som Bi­be­len frem­stil­ler Gud som en blod­tørs­tig, hevn­gjer­rig og psy­ko­pa­tisk masse­mor­der. Men etter­som Bi­be­len ly­ver om mye, er Gud kan­skje ikke så gru­som som Bi­be­len på­står.

De som i sin tid dik­tet opp inn­hol­det var åpen­bart uopp­lys­te og uvi­ten­de, mens vi i dag fak­tisk vet bed­re. Bi­be­len inne­hol­der mer feil enn det er plass til her, men et par ek­semp­ler kan vi ta. Bi­be­len/gud sier at Gud: Skap­te jor­den før han skap­te so­len, men so­len er eld­re enn jor­den.

La­get de to sto­re ly­se­ne, men må­nen re­flek­te­rer kun lys.

Skap­te Adam og Eva (av hhv. støv og ribbein) og at alle men­nes­ker stam­mer fra dem, men evo­lu­sjon er vel­do­ku­men­tert og etter­tryk­ke­lig be­vist.

Druk­net 99,99% av alt liv på jor­den uten­om de ut­valg­te om­bord i ar­ken, men det har i men­nes­kets leve­tid ald­ri vært en glo­bal flom som dek­ket Mount Eve­rest.

Det vi­tes ikke om his­to­ri­en om Je­sus og de «man­ge hel­li­ge» (Matt 27:52) zom­bi­e­ne er sann el­ler ikke, for det fin­nes in­gen be­vis for dis­se eks­tra­or­di­næ­re hen­del­se­ne. Dess­uten, hva er det egent­lig som får voks­ne men­nes­ker til å tro på zom­bier?

Der­som Bi­be­len er sann og er Gud som ta­ler til oss, slik Ig­le­bæk på­står, hvor­for inne­hol­der den da så mye feil? Bur­de ikke Gud kor­ri­gert sine ghostwri­ters når det de skrev er en sa­lig blan­ding av uvi­ten­het og pla­gier­te his­to­ri­er?

Det er lite sann­syn­lig at Ig­le­bæk har vil­je/evne til å ak­sep­te­re fakta som går imot hans per­son­li­ge tro, men det end­rer uan­sett ikke på at Bi­be­len/gud ly­ver. Ig­le­bæk og and­re står selv­sagt fritt til å tro på Bi­be­len og til å på­stå at den er sann. En slik på­stand har rik­tig nok ikke rot i vir­ke­lig­he­ten, men hel­dig­vis for dem så hand­ler re­li­gion om hva man tror, ikke om hva man vet.

CHRIS SVEND­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.