KRF og re­gje­rings­sam­ar­beid

Faedrelandsvennen - - MENING - Der­for er «plan A» en dår­lig ide. NILS-PET­TER ENSTAD, Ry­ke­ne

Krf går til valg med et øns­ke om at lan­det skal få en ny re­gje­ring. Det øns­ket de­ler jeg dypt og in­der­lig. Men når man øns­ker at den nye re­gje­rin­gen skal be­stå av par­ti­ene Høy­re, Venst­re og KRF, det­ter jeg av. Det sy­nes jeg er en dår­lig idé, både rent po­li­tisk og for­di den rett og slett ikke lar seg rea­li­se­re. Det­te sis­te er det fle­re grun­ner til.

Nett­opp ved å inn­by Høy­re til et sam­ar­beid som kre­ver at de vra­ker det par­ti­et de har re­gjert sam­men med i snart fire år, har man bi­dratt til å låse en even­tu­ell pro­sess. Jeg har ikke mye pent å si om par­ti­et Høy­re, men de har i det mins­te folke­skikk. Den så­kal­te «plan A» min­ner mest av alt om en som an­non­se­rer sin for­lo­vel­se med en som al­le­re­de er gift fra før.

Li­ke­vel vir­ker det som det er li­ten vil­je til å dis­ku­te­re an­net enn den­ne fa­mø­se for­lo­vel­sen i sto­re de­ler av par­ti­et. Vest-ag­der-re­pre­sen­tant Grø­van sier til avi­sa Da­gen at man på Sør­lan­det ikke vil vite av noen an­nen plan. Det er ikke mitt inn­trykk; jeg opp­fat­ter meg som re­pre­sen­tant for Sør­lan­det, jeg også. Noen sy­nes kan­skje det er he­roisk å bin­de seg til mas­ta på et syn­ken­de skip; på meg vir­ker det sna­re­re suici­dalt.

Hva er det så ved par­ti­et Høy­re som gjør at man klam­rer seg til tan­ken om et sam­ar­beid med nett­opp dem?

His­to­ri­en er selv­føl­ge­lig et ar­gu­ment. I fem av de sju re­gje­rin­ge­ne KRF har del­tatt i har også Høy­re vært med. I to av dem har de hatt stats­mi­nis­te­ren, mens KRF har hatt stats­mi­nis­te­ren i en av dem. Jeg har sans for his­to­ris­ke ar­gu­men­ter, men de har sine be­grens­nin­ger. En ny blå­grønn re­gje­ring skal ikke føre en po­li­tikk for for­ti­da, men for fram­ti­da. Det verdi­fel­les­ska­pet som var mel­lom Høy­re og KRF har i bunn og grunn ikke ek­sis­tert si­den Bor­ten-re­gje­rin­gens da­ger. Da KRF ble med i Wil­loch­re­gje­rin­gen i 1983, var det­te grunn­la­get alt i ferd med å for­vit­re; i dag er det gått i full­sten­dig opp­løs­ning.

His­to­ri­en bru­kes også som ar­gu­ment mot et even­tu­elt sam­ar­beid med Ar­bei­der­par­ti­et. Det var Ar­bei­der­par­ti­et som sør­get både for abort­lo­ven og ek­te­skaps­lo­ven. Det er his­to­ris­ke fakta, ak­ku­rat som det er fak­tum at beg­ge dis­se lo­ve­ne står fjell­støtt i beg­ge de to par­ti­ene som et sam­ar­beid med «plan A» for­ut­set­ter.

I jak­ten på «his­to­ris­ke» ar­gu­men­ter opp­le­ver man også at en­kel­te spar fram si­ta­ter som er opp­til 90 år gam­le for å «do­ku­men­te­re» Ar­bei­der­par­ti­ets på­ståt­te kris­ten­doms­fiendt­lig­het. En av dem som hen­tes fram fra den his­to­ris­ke glem­sel, er his­to­rie­pro­fes­so­ren Ed­vard Bull d.e.; en mann som døde i 1932. Han

❞ Den så­kal­te «plan A» blir lite an­net enn «same shit – new wrap­ping».

var dess­uten uten­riks­mi­nis­ter i den kort­va­ri­ge Horns­rud-re­gje­rin­gen i 1928. Han sa mye rart om man­ge ting, blant an­net om de­mo­kra­ti­et og par­la­men­ta­ris­men. Men tul­le­te ut­sagn og pin­li­ge vo­te­rin­ger kan man fin­ne i de fles­te par­ti­ers his­to­rie. I Krf-sam­men­heng er det nok å min­ne om de­bat­ten om je­su­itt­pa­ra­gra­fen på 1950-tal­let og like­stil­lings­lo­ven på 1970-tal­let.

KRF går til valg på et øns­ke om en ny re­gje­ring. En ny re­gje­ring bør også bety en ny po­li­tikk. Den så­kal­te «plan A» blir lite an­net enn «same shit – new wrap­ping».

I KRF har man ofte sagt at vik­ti­ge­re enn hvem skal sam­ar­beid med, er hva man skal sam­ar­bei­de om. I den­ne sam­men­heng bør det­te hand­le om for­de­lings­po­li­tik­ken og om­sor­gen for de sva­kes­te i sam­fun­net.

Den skal ar­gu­men­te­re svært godt som skul­le kun­ne over­be­vi­se meg om at Høy­re står nær­me­re KRF enn Ar­bei­der­par­ti­et i slike sa­ker. Der­for me­ner jeg at «plan A» er og blir en vel­dig dår­lig idé.

FOTO: NTB SCANPIX

Den så­kal­te «plan A» min­ner mest av alt om en som an­non­se­rer sin for­lo­vel­se med en som al­le­re­de er gift fra før, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.