Tigge­for­bud er ikke løs­nin­gen

Faedrelandsvennen - - MENING -

Fædre­lands­ven­nen skrev tors­dag 11.05 om at po­li­ti­et øns­ker na­sjo­nalt tigge­for­bud. Det me­ner jeg er feil medi­sin.

●● Tigge­for­bud lø­ser ikke den re­el­le pro­blem­stil­lin­gen. Det er ikke et pro­blem at noen ber om en slant pen­ger. Pro­ble­met er hel­ler at tig­ge­re kan være of­fer for men­neske­han­del.

For­bud mot tigging er svært pro­ble­ma­tisk ut fra et prin­si­pi­elt stå­sted. Spe­si­elt kom det­te frem da re­gje­rin­gen la fore­slo na­sjo­nalt for­bud i 2015 som de egent­lig had­de fler­tall for sam­men med Sen­ter­par­ti­et. Sen­ter­par­ti­et trakk seg for­di de fikk så mye mot­stand.

For­bud mot tigging er både etisk og mo­ralsk svært kre­ven­de. Og ut fra et men­neske­retts­lig as­pekt er det også ut­ford­ren­de. Selv om Den euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­hets­dom­stol ikke har tatt stil­ling til et tig­ger­for­bud, vi­ser dom­mer om yt­rings­fri­he­ten at den rek­ker svært vidt. Det er også verdt å mer­ke seg at den øster­riks­ke for­fat­nings­dom­stol har av­gjort at et for­bud er i strid med yt­rings­fri­he­ten.

Po­li­ti­et er også delt i sa­ken. Po­li­ti­et i Sand­nes sier til Stav­an­ger Af­ten­blad at de har både det verk­tøy­et og det lov­ver­ket de tren­ger for å hånd­te­re ag­gres­siv tigging. Hva som da er hen­sik­ten med å inn­føre for­bud kan man da bare spe­ku­le­re i.

Man­ge tar også til orde for at man må inn­føre for­bud for­di tig­ge­re blir ut­nyt­tet i men­neske­han­del. De er også et feil­spor. Tig­ge­re som er of­fer for men­neske­han­del er ofre, og ikke kri­mi­nel­le. Det er bak­menn som må tas, ikke uskyl­di­ge ofre. Inn­fø­ring av tig­ger­for­bud er naivt og lø­ser ikke de re­el­le ut­ford­rin­ge­ne. Rap­por­ter som har sam­men­lig­net kri­mi­na­li­te­ten i land som har inn­ført for­bud og som ikke har det vi­ser at man ikke kan hev­de at kri­mi­na­li­te­ten re­du­se­res som føl­ge av inn­fø­ring av for­bud. KJELL INGOLF ROPSTAD, nest­le­der i jus­tis­ko­mi­te­en og nest­le­der i KRF

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.