Sør­landsk film om svarte­dau­den

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CA­THRI­NE SORDAL

I den sør­lands­ke sam­pro­duk­sjo­nen «Svarte­dau­en – da Nor­ge gikk un­der», får vi pre­sen­tert in­for­ma­sjon om pes­ten som her­jet i lan­det på midt­en av 1300-tal­let som kan­skje ikke er så kjent fra før. Blant an­net at det var hele 60 pro­sent av be­folk­nin­gen som døde.

Fil­men ba­se­rer seg på ny­ere forsk­ning som er gjort de sis­te åre­ne, og som pro­fes­sor i his­to­rie ved uni­ver­si­te­tet i Oslo, Ole Jør­gen Be­ne­dic­tow, har sam­let og skre­vet en ut­fyl­len­de be­skri­vel­se av. Den­ne in­for­ma­sjo­nen pre­sen­te­res i fil­men via dra­ma­ti­se­rin­ger hvor vi føl­ger en­kelt­per­soners skjebner, og in­ter­vju­er med Be­ne­dic­tow og and­re fag­per­soner.

I dra­ma­ti­se­rin­gen føl­ger vi ho-

ved­sa­ke­lig to per­soner. Bonde­ko­nen Åsa (Lau­ra Chris­ti­na Brø­vig Val­le­nes) som le­ver i fred og ro med mann og barn før svarte­dau- den kom­mer og tar li­vet av nes­ten alle i byg­da, og han­dels­man­nen Alv (Ole Bernt Tellef­sen) som rei­ser rundt i lan­det og byt­ter og sel­ger va­rer på sin vei. Helt uvi­ten­de er han med på å spre pes­ten gjen­nom kor­net han frak­ter, men han kom­mer også til ste­der hvor pes­ten al­le­re­de har tatt sine liv, og han fryk­ter hva som ven­ter ham når han kom­mer hjem.

Film­ska­per­ne, Kris­ti­an Land­mark og Ole Bernt Tellef­sen, føl­ger stort sett sam­me opp­skrif­ten som de bruk­te i de­res for­ri­ge film «Med rett til å kap­re». De bru­ker en blan­ding av in­ter­vju­er, dra­ma­ti­se­rin­ger og il­lust­ra­sjo­ner, noe som stort sett fun­ge­rer bra. Pre­sta­sjo­ne­ne til noen av sta­tis­te­ne er av litt va­rie­ren­de kva­li­tet, og en­kel­te sce­ner og per­soner blir der­for litt for ka­ri­ker­te, men stort sett byr fil­men på en gri­pen­de skild­ring av en vel­dig mørk tid i vår his­to­rie.

FOTO: MEDIA SERVICE

Åsa (Lau­ra Chris­ti­na Brø­vig Val­le­nes) er i sjokk og dyp sorg da man­nen hen­nes blir ram­met av svarte­dau­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.