JOWST har ikke ruk­ket å lese alle gra­tu­la­sjo­ne­ne

Faedrelandsvennen - - KULTUR - NTB

Etter noen få ti­mers søvn gjor­de JOWST seg kla­re til å dra hjem fram Euro­vi­sion Song Con­test i Kiev. I ba­ga­sjen var en tiende­plass og en haug med gra­tu­la­sjo­ner.

Natt til søn­dag ble det klart at Por­tu­gal vant årets ut­ga­ve at ver­dens størs­te og lengst­le­ven­de mu­sikkon­kur­ran­se. Men for de nors­ke del­ta­ker­ne, JOWST og de­res låt «Grab The Mo­ment», var tiende­plas­sen om­trent som å vin­ne.

– Det var spen­nen­de, men det føl­tes som vi al­le­re­de had­de vun­net, sier vo­ka­list Alek­san­der Wal­mann når NTB mø­ter Euro­vi­sion-del­ta­ker­ne før av­rei­se til fly­plas­sen da­gen der­på.

– Vi skjøn­te gans­ke tid­lig at Por­tu­gal stakk i le­del­sen. For meg vil­le det vært det sam­me å kom­me på and­re- el­ler tiende­plass. Å vin­ne hele kon­kur­ran­sen had­de vært vel­dig stas, men vi er su­per­for­nøy­de, for­tel­ler Joakim With Ste­en, alias JOWST.

Wal­mann om­ta­ler vin­ner­lå­ten, Sal­va­dor So­brals «Amar pe­los do­is» («Kjær­lig­het for beg­ge»), som ekte og nes­ten som film­mu- sikk fra 1950- el­ler -60-tal­let. Den var både mor­som og litt rar, leg­ger Ste­en til.

– Euro­vi­sion står jo for show, og alle leg­ger mye, mye tid i dans, ko­reo­gra­fi og lys­show. Det had­de ikke han. Han had­de bare seg selv og det fine bak­grunns­spo­ret. Og alle had­de lam­pe­ne på mo­bi­le­ne sine iste­den­for ligh­te­re.

Søn­dag had­de «Grab The Mo­ment blant an­net klat­ret helt opp på tolvte­plass på den ge­ne­rel­le Spo­ti­fy-lis­ta i Li­tau­en. Og i lø­pet av nat­ten har gra­tu­la­sjo­ne­ne strøm­met inn på te­le­fo­ne­ne.

– Jeg har ikke hatt vå­ken­ka­pa­si- tet nok til å gå gjen­nom alle mel­din­ge­ne ennå, sier Ste­en.

– Jeg har jo nes­ten ikke ruk­ket å ta inn at vi vant i Oslo Spekt­rum en­gang. Og nå har vi tiende­plass i Euro­vi­sion. Det blir nok et par uker i ro­li­ge Pors­grunn for å prø­ve å ta inn det her, sier vo­ka­list Alek­san­der Wal­mann.

FOTO: NTB SCANPIX

– Det var spen­nen­de, men det føl­tes som vi al­le­re­de had­de vun­net, sa vo­ka­list i JOWST Alek­san­der Wal­mann før hjem­rei­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.