Fra fi­na­le foran 70.000 til Florø sta­dion

Ni­gel Reo-co­ker sam­men­lig­ner Start med Man­ches­ter Uni­ted.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no

13. mai 2006 ble det tap på straf­fer mot Li­ver­pool på en stapp­full Wem­bley sta­dion, en av de hel­ligs­te fot­ball­ka­te­dra­le­ne.

13. mai 2017 får han fem mi­nut­ter for Gud­mun­dur Kristjans­son borte mot Florø i norsk 1. di­vi­sjon på en sta­dion som iføl­ge Hen­rik Rob­stad kun­ne min­ne om førs­te run­de i cu­pen.

– Man­ge spør meg om det, men det er fot­ball. Jeg har vært hel­dig i kar­rie­ren min og fått spil­le på de størs­te sta­dio­ne­ne med 90.000 til­skue­re. Men i bunn og grunn er jeg bare glad for å ha spilt en kamp igjen. Det er len­ge si­den, sier Reo-co­ker til Fædre­lands­ven­nen.

– Sam­men­lign det­te med å spil­le FA Cup-fi­na­le mot Li­ver­pool?

– Ha­ha, det er en stor for­skjell. Men jeg le­ver ikke i for­ti­den. Jeg er glad for at jeg har opp­levd det, men nå er jeg mest for­nøyd med å være her. Når jeg spil­te i West Ham var vi på opp­kjø­rin­ger i Fin­land og Sve­ri­ge hvor vi spil­te kam­per på are­na­er som den­ne, sier Reo-co­ker.

– EN GOD SEI­ER

Etter kam­pen løp han in­ter­val­ler med de and­re re­ser­ve­ne, men tok seg tid til å pra­te be­geist­ret om hva lag­ka­me­ra­te­ne gjor­de foran 1550 til­skue­re i Florø.

– Det var en god sei­er borte. Det vik­tigs­te er å vin­ne. Man vil ikke all­tid spil­le fan­tas­tis­ke kam­per, men det hand­ler om å skaf­fe seg vin­ner­men­ta­li­te­ten. Jeg har fle­re gan­ger vært med å spilt mot Man­ches­ter Uni­ted og vært bed­re enn dem, men de vant all­tid kam­pen li­ke­vel. Den men­ta­li­te­ten er eks­trem vik­tig og jeg er glad vi har den, sier Reo-co­ker, som har spilt over 200 kam­per i Pre­mi­er League.

– For­hå­pent­lig­vis kan kunn­ska­pen og er­fa­rin­gen min hjel­pe la­get for å ryk­ke opp. Det er godt å være Start-spil­ler. Jeg els­ker spil­let fort­satt og skal gri­pe den­ne sjan­sen.

Etter han kom inn var han mest opp­tatt av å roe ned spil­let og ga kla­re be­skje­der til sine med­spil­le­re.

– Vi spil­te bra i pe­rio­der og had­de fle­re gode an­grep, men vi må være rea­lis­tis­ke når vi spil­ler på borte­bane. Der­for er det­te en stor sei­er. Jeg fø­ler meg bra. Jeg er klar for kam­per nå. Jo mer jeg får spil­le, jo bed­re vil jeg bli, me­ner midt­bane­spil­le­ren.

ET HELT AN­NET NIVÅ

– Du har vært i Start i drøye to uker. Hvor­dan vur­de­rer du ni­vå­et?

– Det er an­ner­le­des. Vi har noen vel­dig bra spil­le­re, men det er ett helt an­ner­le­des nivå fot­ball. Det er mye fart og fy­sikk ak­ku­rat som i Eng­land, men kva­li­te­ten i val­ge­ne og med bal­len er det som er an­ner­le­des fra de bes­te la­ge­ne. Vi har et bra lag i en tett liga, sier en­gelsk­man­nen.

Stei­nar Pe­der­sen, Start-tre­ner, sier det­te om slutt­mi­nut­te­ne til Reo-co­ker:

– Vi gjør det på et tids­punkt der det bare er å la han få kjen­ne på hva norsk fot­ball. Det er stor for­skjell på norsk 1. di­vi­sjon. Det er et tem­po og jag han må ven­ne seg til, me­ner Pe­der­sen.

OVER­RAS­KET START-SPIL­LER

Lag­ka­me­ra­te­ne gle­det seg over å få se Reo-co­ker og Abu­ba­kar Ibra­him i Start-trøye.

– Det er gøy at Abu kom­mer inn og kjø­rer et brasse­spark. De kom­mer beg­ge inn og gjør det bra. Det er vik­tig: Det er man­ge som le­ve­rer på et høyt nivå for ti­den, sier Es­pen Børuf­sen, som har latt seg over­ras­ke av Reo-co­ker

– Jeg sy­nes han har vært bra til nå. Han har trøkk i må­ten han spil­ler på og er god med ball og til å sty­re spil­let. Det har vært kjempe­bra og jeg har blitt vel­dig po­si­tivt over­ras­ket, for­tel­ler Børuf­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.