– En hel­svart dag

Faedrelandsvennen - - SPORT - RON HEN­NING SUNDVOR

In­gen­ting stemte for Arendal i kam­pen mot Levan­ger, og Knut Tørum var vel­dig skuf­fet etter å ikke ha skapt en enes­te sjan­se.

– Det er en hel­svart dag i dag. Alt går galt. Det er in­gen stor fot­ball­kamp, og Levan­ger kla­rer å pres­se oss ut av sti­len, og tvin­ger oss til å slå langt, sa Arendal-tre­ne­ren etter kam­pen.

To kjap­pe sco­rin­ger fra borte­la­get i første­om­gang gjor­de at Arendal var tid­lig bak­på. Men li­ke­vel klar­te ikke hjemme­la­get å leg­ge noe press på gjes­te­ne.

– Det er en kamp der alle mar­gi­ne­ne går i mot oss. Straffe­av­gjø­rel­ser beg­ge vei­er, vi får et an­nul­lert for off­side. Sam­me hva vi prø­ver på så fø­ler vi at bal­len det­ter feil vei, sa han.

Den førs­te sco­rin­gen kom etter en cor­ner, der Aniek­pe­no Udo på ut­lån fra Vi­king fikk hæl­flik­ket bal­len i nær­mes­te hjør­ne.

På den and­re sco­rin­gen fikk Mar­cus Ast­vald klemt seg mel­lom Coro­vic og Ols­vik, og gikk i bak­ken da han traff be­net til sis­te­nevn­te. Han sy­nes ikke det bur­de være straf­fe.

Til tross for at de spil­te en gru­som første­om­gang ven­tet

KAMPFAKTA

Arendal-levan­ger 0–3 Mål:

● 0-1, Aniekpeo Udo (25), 0-2, Erik Tøn­ne (31), 0–3, Ro­bert Ste­ne (90)

● 4-3-3, Anders Gun­der­sen, De­jan Coro­vic, Sven Fred­rik Stray, Su­ne Ki­i­le­rich, Ma­tias Fjel­dal Ol­sen, To­bias Hen­an­ger, Ja­kob Ras­mus­sen, Yild­ren Ibra­hi­maj, To­bias Ols­vik, Pe­tar Rnko­vic (Wil­helm Pe­pa fra 84), Ad­nan Mo­hammad (Adi Mar­ko­vic fra 60)

● Gult kort: Ki­i­le­rich

Arendal:

Arendal med å gjø­re byt­ter til det had­de gått 60 mi­nut­ter.

– Vi had­de plan­lagt å byt­te i pau­sen. Men så fikk vi spil­ler­ne gi­ra, og vi sa at de skul­le få 10 mi­nut­ter til å vise at de kan noe før vi byt­tet, sa tre­ner Tørum.

Nå gjel­der det å rei­se seg for et Arendal som bare har tatt fire po­eng på de syv førs­te kam­pe­ne. Da er spil­ler­ne gla­de for at det ikke er len­ge til nes­te kamp.

– Hel­dig­vis kom­mer kam­pe­ne tett, og vi må ikke ven­te len­ge før vi får mu­lig­he­ten til å gjø­re det bed­re. Det blir nok en tung dag i dag, men stem­nin­ga og selv­til­li­ten i grup­pa er god, så vi skal kla­re å rei­se oss, sa To­bias Ols­vik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.