Ti tips for å hånd­te­re kropps­pres­set

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Man­ge opp­le­ver at de ikke er godt nok tren­te el­ler slan­ke nok. Hvor­dan kan du bli flin­ke­re til ikke å la deg på­vir­ke?

– Fo­ku­set må bort fra krop­pens ut­se­en­de og hel­ler ret­tes mot krop­pens funk­sjon og hvor­dan den kan tas vare på for at vi skal opp­le­ve å ha en best mu­lig hver­dag, for­kla­rer dok­tor­grads­sti­pen­diat ved sek­sjon for idretts­me­di­sin ved Nor­ges idretts­høg­sko­le, Chris­ti­ne Sund­got-bor­gen.

Sam­men med kol­le­ga Kethe En­gen, med mid­ler fra NKS, Ex­tra­stif­tel­sen, Tine og melk. no, er hun i gang med et forsk­nings­pro­sjekt for å frem­me et po­si­tivt kropps­bil­de blant skole­ung­dom.

Hun for­tel­ler at for de som opp­le­ver kropps­press er det vik­tig å job­be med egne tan­ker. Her er hen­nes ti tips for hånd­te­re kropps­pres­set:

▪ Fo­ku­ser på dine uni­ke egen­ska­per, ikke and­res.

▪ Jobb med å re­du­se­re sam­men­lig­ning. ▪ Bruk ener­gi på and­re men­nes­ker som ikke snak­ker ned sin egen el­ler and­res kropp.

▪ Selv­s­nakk for­ster­ker fø­lel­ser. Tenk og snakk po­si­tivt om deg selv og egen kropp.

▪ Re­du­ser eget snakk, og dis­tan­ser deg fra and­res snakk, om mat, tre­ning og kropp der fo­ku­set kun er på ut­se­en­de.

▪ Vær i fy­sisk ak­ti­vi­tet, tren el­ler driv idrett for­di det gir deg en bed­re hver­dag, og re­du­ser dine ut­se­en­de-re­la­ter­te mål.

▪ Vær se­lek­tiv på so­sia­le medi­er. Du kan selv vel­ge hvem du føl­ger. Unn­gå å bru­ke tid på pro­fi­ler hvor du sit­ter igjen med dår­li­ge­re hu­mør i etter­kant.

▪ Ta på deg de kri­tis­ke bril­le­ne og minn deg selv på at ideal­krop­pe­ne og idealli­ve­ne som of­test er re­tu­sjert el­ler frem­stilt når krop­pen er på sitt mest eks­tre­me.

▪ Lytt til krop­pen og ikke alle rå­de­ne og tip­se­ne om hvor­dan du skal leve li­vet ditt – du vet ofte best hva som fun­ker for deg.

▪ Gi deg selv fire kom­pli­men­ter hver dag. Øving gjør mes­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.