Om­dal blir ny sjef i Siem

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

Idar Hil­lers­øy har fått jobb hjem­me i Stav­an­ger og slut­ter hos Siem Off­shore. Bernt Om­dal tar over sjefs­kon­to­ret.

– Jeg har bodd i en kof­fert i fem år og har en sønn på 15 hjem­me i Stav­an­ger som godt kun­ne tren­ge å se pap­pa litt of­te­re, sier Idar Hil­lers­øy (53).

Man­dag kom mel­din­gen fra det børs­no­ter­te, Kris­ti­an Siem-kon­trol­ler­te og kris­tian­sands­ba­ser­te off­shore­re­de­ri­et Siem Off­shore om at han slut­ter som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør.

OM­DAL TAR OVER

– Jeg skal be­gyn­ne hos Tee­kay i Stav­an­ger. Fak­tisk tror jeg ikke det er kjent ennå in­nen Tee­kay hvil­ken stil­ling jeg går til, så det får jeg hol­de for meg selv inn­til vi­de­re, sier Hil­lers­øy.

Ny topp­sjef på Fiske­bryg­ga i Kris­tian­sand blir Bernt Om­dal (50), som ryk­ker opp fra job­ben som be­frakt­nings­di­rek­tør.

– Jeg har 25 år bak meg med be­frakt­ning og ship­ping, de sis­te ni hos Siem Off­shore, opp­ly­ser Om­dal.

En an­nen som ryk­ker opp er To­re Lille­stø (42). Han blir «Chief Ope­ra­ting Offi­cer», el­ler drifts­di­rek­tør.

– Jeg ble sjø­mann i 1996 og be­gyn­te her på hu­set i 2009, for­tel­ler aust­eg­den Lille­stø.

Siste­mann som stil­ler seg opp til høy­ti­de­lig bil­de er Eystein Eriks­rud (47), Siem Off­shores styre­le­der og nær med­ar­bei­der av Kris­ti­an Siem.

– Det­te er det fi­nan­si­elt ster­kes­te off­shore­re­de­ri­et i Nor­ge. Vi har en god or­ga­ni­sa­sjon og glo­bal til­stede­væ­rel­se. Det er et godt ut­gangs­punkt når ra­te­ne er som de er, be­mer­ker Eriks­rud om et trau­rig mar­ked, pre­get av over- ka­pa­si­tet.

DRØYE TO år

Idar Hil­lers­øy kom til Siem Off­shore etter påske i 2015. Da had­de han tre år med pend­ling til Ca­na­da bak seg. Hos Siem skul­le han lede det som ble om­talt som «Siem Off­shores kjerne­virk­som­het, off­shore­ski­pe­ne», og rap­por­te­re di­rek­te til sty­ret. Ter­je Sø­ren­sen, som fort­satt had­de tit­tel av ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, skul­le kon­sen­tre­re seg om «Siem Off­shore In­du­stri­al In­vest­ments», i prak­sis Siem Off­shore Con­trac­tors, noen spe­sial­skip og en­kel­te ei­en­doms­in­ves­te­rin­ger.

I au­gust sam­me år slut­tet Sø­ren­sen i sel­ska­pet han had­de vært helt sen­tral i å byg­ge opp gjen­nom ti år. Idar Hil­lers­øy ble topp­sjef for hele virk­som­he­ten.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Om­kal­fat­ring hos Siem Off­shore. F.v. styre­le­der Eystein Eriks­rud, på­trop­pen­de adm.dir. Bernt Om­dal, av­trop­pen­de adm.dir. Idar Hil­lers­øy og To­re Lille­stø, som ryk­ker opp til en ny stil­ling som drifts­di­rek­tør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.