Cham­pions League-kva­lik på hjemme­bane

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARL­SEN

9–10. sep­tem­ber kan det bli hånd­ball­fest med euro­pe­is­ke topp­lag i Kris­tian­sand.

– Vi job­ber med en søk­nad sam­men med for­bun­det nå, sier Ter­je Mar­cus­sen, dag­lig le­der i Vi­pers.

Klub­ben sik­ret seg en plass i Cham­pions League­kva­li­fi­se­rin­gen ved å spil­le seg til fi­na­len i slutt­spil­let mot Lar­vik. Nå sø­ker Vi­pers om å bli opp­gra­dert til Cham­pions League-lag.

Trek­nin­gen er i juni, mens kva­li­fi­se­rin­gen spil­les hel­ga 9.-10. sep­tem­ber, for­hå­pent­lig i Aqua­ra­ma i Kris­tian­sand.

– Vi har gjort en ana­ly­se på hva det vil kos­te, og snak­ket med Glass­ver­ket om er­fa­rin­ge­ne de har, sier Mar­cus­sen.

Glass­ver­ket har klart å sik­re seg kva­li­fi­se­rings­spill i Cham­pions League på hjemme­bane de sis­te to se­son­ge­ne.

– Rundt reg­net vil det bli cir­ka 430.000 kro­ner i kost­na­der. Det er kan­skje mu­lig å få det ned på 300-tal­let, men det er en ri­me­lig dyr af­fæ­re, sier Mar­cus­sen.

Vi­pers må sør­ge for over­nat­ting, be­spis­ning og trans­port til alle mot­stan­der­la­gets spil­le­re og tre­ne­re, samt til alle de­le­ga­te­ne den ak­tu­el­le hel­ga.

De må også be­ta­le for tv-pro­duk­sjo­nen, som vil kos­te mel­lom 100.000 og 200.000 kro­ner.

– In­gen vil­le ha sen­din­gen i fjor, så vi slapp unna med å lage pro­duk­sjon til hånd­ball-tv, sier ar­ran­ge­ments­an­svar­lig i Glass­ver­ket, Erik Øie.

Land som Dan­mark og Un­garn er høy­est ran­gert, og får to lag rett inn i gruppe­spil­let i Cham­pions League.

Nor­ge er ran­gert på fjerde­plass, og lig­ger der­med godt an til å få ar­ran­gert en av (tro­lig tre) kva­li­fi­se­rin­ge­ne.

– Nå kom­mer vi til å be om­ver­de­nen om hjelp. Skal vi set­te det­te even­ty­ret på kar­tet, så kla­rer vi ikke det ale­ne, sier Mar­cus­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.