– Hel­ler Sør­lan­det enn Agder

Frp og De­mo­kra­te­ne vil end­re navn til Sør­lan­det når Agder-fyl­ke­ne slås sam­men. Men Språk­rå­det og fyl­kes­ord­fø­re­ren er ne­ga­ti­ve.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

– Nav­net «Sør­lan­det» er mer of­fen­sivt når vi skal sel­ge lands­de­len til res­ten av lan­det. Folk sier ikke at de skal til Agder på fe­rie, men at de skal til Sør­lan­det. De al­ler fles­te vet hvor Sør­lan­det lig­ger og vi sy­nes også at det klin­ger litt pe­ne­re, sier Chris­ti­an Eike­land, gruppe­le­der for Frp i Vest-agder.

Etter ved­ta­ket om å slå sam­men Aust-og Vest-agder til en fel­les re­gion, skal de to fyl­kes­tin­ge­ne ha sitt førs­te fel­les møte 21. juni. Da skal de blant an­net ta stil­ling til dis­se an­be­fa­lin­gen fra fyl­kes­råd­men­ne­ne:

■ Et nytt fyl­kes­ting skal ha 47 med­lem­mer.

■ Fyl­ket skal he­te Agder fyl­ke. ■ Man inn­fø­rer ikke par­la­men­ta­ris­me med en egen «re­gje­ring» på fyl­kes­nivå. NYTT NAVN

Selv om det mes­te ty­der på at et nytt fyl­ke vil he­te Agder, vil både Frp og De­mo­kra­te­ne gå inn for at nav­net blir Sør­lan­det.

– Vi me­ner Sør­lan­det er det bes­te og mest in­klu­de­ren­de. Det er po­si­tivt og noe vi for­bin­der ved vår lands­del, sier Vi­dar Klep­pe, gruppe­le­der i De­mo­kra­te­ne.

– De al­ler fles­te bru­ker Sør­lan­det om lands­de­len. Det er bare po­li­ti­ke­re som kal­ler lands­de­len Agder, sier Chris­ti­an Eike­land.

Men an­be­fa­lin­gen fra Språk­rå­det er li­ke­vel klar. De vil at fyl­ket skal he­te Agder, et navn som har røt­ter helt til­ba­ke 1600-tal­let. Det­te er fyl­kes­råd­men­ne­ne eni­ge i. De ar­gu­men­te­rer også med at Agder er et navn som kan bru­kes over hele lands­de­len, også i de ind­re byg­der.

Rå­det blir etter all sann­syn­lig­het fulgt.

– Det­te er det bred enig­het om, og jeg reg­ner ikke med at det blir noen stor dis­ku­sjon om det­te i det fel­les fyl­kes­tin­get, sier Ter­je Dam­man (H), fyl­kes­ord­fø­rer i Vest-agder.

En me­nings­må­ling Fædre­lands­ven­nen gjen­nom­før­te i ja­nu­ar, vis­te også stort fler­tall for at et nytt fyl­ke skal he­te Agder. SAM­LET I 2020

Un­der det fel­les fyl­kes­tin­get vil det også bli satt ned en fel­les­nemnd som skal for­be­re­de sam- men­slå­in­gen.

Fle­re av strids­spørs­må­le­ne er al­le­re­de av­klart. Blant dem er at ad­mi­ni­stra­sjo­nen for den sam­men­slåt­te fyl­kes­kom­mu­nen skal lig­ge i Kris­tian­sand, mens fyl­kes­man­nen skal sam­les i Aren­dal.

Det som ikke er helt av­klart, er styre­form. Fyl­kes­råd­men­ne­ne fra­rå­der en par­la­men­ta­risk mo­dell der det dan­nes et fyl­kes­råd med hel­tids­po­li­ti­ke­re, om­trent som en re­gje­ring.

– Det blir mer po­li­ti­sert, og det blir også dy­re­re. Vi me­ner for­mann­skaps­mo­del­len pas­ser bed­re for oss, sier Dam­man.

Det fel­les fyl­kes­tin­get i juni er for­melt sett bare råd­gi­ven­de.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Gruppe­le­der i Frp, Chris­ti­an Eike­land, me­ner Sør­lan­det klin­ger bed­re enn Agder. Men han kom­mer tro­lig i mindre­tall når be­slut­nin­gen skal fat­tes.

FOTO: SOND­RE STE­EN HOLVIK

I juni sam­les fyl­kes­tin­ge­ne i Aust- og Vest-agder til det førs­te mø­tet etter at ved­ta­ket om en ny re­gion er fat­tet. Her fra et fel­les fyl­kes­ting i fe­bru­ar. Fram­me sit­ter fyl­kes­ord­fø­rer­ne Tellef-inge Mør­land (Ap) og Ter­je Dam­man (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.