Redd det går ut over pa­si­ent­sik­ker­he­ten.

Frem mot 2021 skal Sør­lan­det syke­hus spa­re 100 mil­lio­ner ved å kut­te 150 års­verk. Til­lits­valg­te fryk­ter at pa­si­en­te­ne blir ta­per­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIRIN MARGRETHE FIDJE eirin.margrethe.fidje@fvn.no

– Vi er be­kym­ret for at ned­trekk av for man­ge an­sat­te kan gå ut­over kva­li­te­ten og pa­si­ent­sik­ker­he­ten som lig­ger til grunn for alt ar­beid i SSHF, sier Grethe Døl­bak­ken, fore­taks­til­lits­valgt for Syke­plei­er­for­bun­det ved SSHF.

Hun og and­re til­lits­valg­te vil leg­ge til en pro­to­koll til sa­ken. MERFORBRUK

Det er i øko­nomi­di­rek­tør Per Qvarn­strøms for­slag til lang­sik­tig øko­nomi­plan for Sør­lan­det syke­hus (SSHF), som leg­ges fram for syke­hus­sty­ret 18. mai, det kom­mer fram at syke­hu­set må kut­te 150 års­verk.

År­s­ver­ke­ne skal kut­tes fra de tre kli­nik­ke­ne for so­ma­tikk i Aren­dal, Kris­tian­sand og Flekke­fjord, men det er fore­lø­pig ikke fast­satt hvor­dan kut­te­ne for­de­ler seg på de tre syke­hu­se­ne, og hvil­ke stil­lin­ger som vil bli be­rørt.

– Vi har per i dag 88 års­verk i merforbruk i for­hold til bud­sjett. Den­ne re­duk­sjo­nen hand­ler om stram­me­re sty­ring av res­surs­bruk som over­tid og mer­tid, som kan­skje er det størs­te en­kelt­ele­men­tet i den­ne ut­ford­rin­gen. Det­te er en ut­ford­ring vi har på­dratt oss gjen­nom fle­re år med svek­ket pro­duk­ti­vi­tet i de so­ma­tis­ke kli­nik­ke­ne, sier Qvarn­strøm til Fædre­lands­ven­nen. YT­TER­LI­GE­RE ETTER 2021

Tro­lig vil man­ge av stil­lin­ge­ne som blir be­rørt være vi­ka­ria­ter, el­ler re­du­se­res gjen­nom na­tur­lig av­gang el­ler turn­over. Qvarn­strøm me­ner at ned­be­man­nin- gen de kom­men­de fire åre­ne skal kun­ne lø­ses uten opp­si­gel­ser. Også fra 2022 fram mot 2025 blir det fore­spei­let yt­ter­li­ge­re re­duk­sjon i stil­lin­ger på so­ma­tikk for å mu­lig­gjø­re nytt akutt­bygg i Kris­tian­sand.

– Jeg tror ikke at noen må gå. Vi vil for­sø­ke å løse til­pas­nin­ger i drif­ten med jus­te­ring i an­tall ti­mer en­kelt­per­soner får job­be, i til­legg til na­tur­lig ut­skift­ning og pen­sjons­al­der. Vi har også sto­re be­red­skaps­kost­na­der knyt­tet til at vi har åpent 24 ti­mer i døg­net, sju da­ger i uka ved tre so­ma­tis­ke syke­hus. Blant an­net er be­last­nin­gen på våre an­sat­te i dag ujevnt for­delt gjen­nom døg­net, og pro­duk­ti­vi­te­ten kan der­for va­riere be­ty­de­lig, sier øko­nomi­di­rek­tø­ren. FRYK­TER FOR KVA­LI­TE­TEN

De til­lits­valg­te fryk­ter at en ned­be­man­ning kan gjø­re det vans­ke­li­ge­re å be­hol­de etab­lert ar­beids­kraft, og at det kan bli vans­ke­li­ge­re å re­krut­te­re nød­ven­dig be­man­ning.

– Vi opp­le­ver at per­so­nell som i dag job­ber ute på pos­te­ne, job-

ber så hardt de kan. Når vi ser det­te i sam­men­heng med økt ak­ti­vi­tet og be­legg på pos­te­ne, er vi redd en ned­be­man­ning vil gå ut­over kva­li­te­ten, sier Grethe Døl­bak­ken. SPARER 100 MIL­LIO­NER

Ned­be­man­nin­gen de kom­men­de fire åre­ne skal spa­re helse­fore­ta­ket for 100 mil­lio­ner kro­ner. Etter fle­re år med vans­ke­lig øko­no­mi, er si­tua­sjo­nen blitt alt an­net enn ly­se­re for syke­hu­set, med­gir Qvarn­strøm. Han un­der­stre­ker at en­de­lig inn­spa­ring ikke blir klart før ram­me­ne leg­ges i de år­li­ge stats­bud­sjet­te­ne.

Øko­no­misk lang­tids­plan er en år­lig pro­sess på­lagt av Helse Sør­øst RHF, og ba­sert på kon­ser­va­ti­ve vekst­an­slag i øko­no­mis­ke ram­mer. Til­pas­nin­gen i be­man­nin­gen vil bli en prio­ri­te­ring i de år­li­ge bud­sjett­pro­ses­se­ne.

– Det blir be­ty­de­lig vans­ke­li­ge­re å spa­re inn det­te enn det his­to­risk har vært de sis­te fire åre­ne. Det hjel­per hel­ler ikke at av­by­rå­kra­ti­se­rings­re­for­men tar ut ti mil­lio­ner kro­ner i året. Det gjør det stramt etter hvert, sier han. KOSTBART PSYKIATRIBYGG Han trek­ker fram kraf­tig vekst i IKT- og medi­ka­ment­kost­na­der som to av år­sa­ke­ne, i til­legg til at fi­nan­sie­rin­gen av det nye psy­kia­tri­byg­get til 816 mil­lio­ner kro­ner går på be­kost­ning av an­tall an­sat­te. Li­ke­vel me­ner øko­nomi­di­rek­tø­ren at en ven­tet pro­duk­ti­vi­tets­vekst på til sam­men sju pro­sent de kom­men­de fire åre­ne ikke skal føre til at fær­re ho­der må job­be ras­ke­re. Det­te er for øv­rig en for­ven­tet pro­duk­ti­vi­tets­vekst på lin­je med de øv­ri­ge fore­ta­ke­ne i Helse Sør­øst i plan­pe­rio­den.

– Det er et pa­ra­doks at når man øns­ker seg nye, mo­der­ne og ef­fek­ti­ve bygg, vil det med­føre at man bru­ker fær­re an­sat­te per pa­si­ent. Vi må hol­de igjen på an­satt­vekst og få til å job­be smar­te­re i mo­der­ne bygg, slik at det ikke skal øke be­last­nin­gen på an­sat­te, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.