FOLKEFESTEN

I by og bygd lys­te fest­stem­te men­nes­ker opp i bu­na­der fra hele lan­det. Fel­les for dem alle er at de bæ­rer fest­plag­get sitt med stolt­het.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - FOTO: REI­DAR KOLL­STAD TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– Jeg er den enes­te i fa­mi­li­en min som har vest-ag­der­bu­nad. Det er gøy å skil­le seg ut i fa­mi­lie­sam­men­koms­ter and­re ste­der i lan­det, men hjem­me i Kris­tian­sand er jo bu­na­den min helt van­lig, sier Eli­se Dol­men.

17-årin­ge­ne og de tre ven­nin­ne­ne hen­nes fikk alle bu­nad til kon­fir­ma­sjo­nen. Ing­rid Hange­land for­tel­ler at hen­nes åm­li­bu­nad ble kjøpt på Finn. Kris­tian­sands­jen­ta valg­te bu­nad fra Aust-ag­der si­den mo­ren hen­nes er fra Aren­dal. Ven­nin­nen Fri­de Jo­han­sen har valgt seg tjelme­land­bu­nad for­di mo­ren hen­nes er fra Sau­da. Jo­hanna Myr­vold for­tel­ler at mor­mo­ren syd­de hen­nes bu­nad.

VESTFOLDBUNAD

– Svi­ger­mor An­ne Grethe Fa­ger­mann har sydd bu­nad til både meg og man­nen min. Jeg har hatt min bu­nad i 15 år og bru­ker den så ofte jeg kan på 17. mai, barne­då­per, kon­fir­ma­sjo­ner og bryl­lu­per, sier In­ger Li­se Fa­ger­mann.

Både hun og ekte­man­nen Kai Erik Fa­ger­mann har vestfoldbunad. Det har også dat­te­ren på 10 år, mens store­søs­ter på 21 valg­te seg vest-ag­der­bu­nad. De to søn­ne­ne de­res vil­le ikke ha bu­nad.

– NOR­GES FINESTE

An­nen­hver 17. mai har Joronn Tveit be­søk av for­eld­re­ne An­na Tveit Ol­sen og Odd­var Tveit fra Tre­un­gen i Nis­se­dal i Tele­mark. Alle er ikledd vest-tele­mark­bu­na­der som de me­ner er Nor­ges fineste bu­nad.

Dat­te­ren for­tel­ler at hun har hatt sin bu­nad si­den kon­fir­ma­sjo­nen i 1990, mens mo­ren har hatt sin i over 50 år.

STILLER I KILT

Når Alan Hep­burn ikler seg kil­ten, er det in­gen som er i tvil om hvil­ket land han kom­mer fra. Han for­tel­ler at møns­te­ret og far­gen

på tøy­styk­ket, tar­ta­nen, vi­ser hvil­ken fa­mi­lie han til­hø­rer.

Han fikk kil­ten da han gif­tet meg i 2001. Ko­na To­ve Hep­burn har hatt sin vest-ag­der­bu­nad si­den hun var kon­fir­mant.

– Det var beste­mo­ren min som syd­de bu­na­den. Sja­let har jeg imid­ler­tid gitt bort til dat­te­ren vår som var kon­fir­mant i fjor, sier To­ve Hup­burn.

HANDLER OM IDENTITET

Hans Blatt­mann, kjent lang­renns­tre­ner på Hov­den, stor­tri­ves i se­tes­dals­bu­na­den som ko­na An­ja Hol­mei­de syd­de til ham for 15 år si­den.

– Bu­nad handler om identitet. Vi har bodd på Hov­den si­den 1991, og fø­ler stor sam­hø­rig­het med byg­da, sier han.

Ko­na An­ja Hol­mei­de som selv har sunn­mørs­bu­nad, har sydd fire bu­na­der fra Se­tes­dal. Hun for­tel­ler at man­ge av inn­flyt­ter­kvin­ne­ne gikk på bu­nads­kurs med Bir­git Lid­tveit og Liv Brei­vegen.

Det er nok ikke så man­ge menn som syr bu­na­der, men Øy­vind Hol­vik fra Grim­stad har sydd sin aust-ag­der­bu­nad. Hans bed­re halv­del Ni­na Mun­ke­li­en har bodd i syk­kel­byen i Aust-ag­der i 27 år, men er fra Nes på Ro­me­ri­ke der også bu­na­den hen­nes er fra.

VALG­TE PENGEGAVE

Kir­sti Aske­dal (36) fra Ven­ne­sla for­tel­ler at hun fikk bu­nad av for­eld­re­ne sine for tre år si­den, etter at hun var så dum å tak­ke nei til bu­nad til kon­fir­ma­sjo­nen. Som ten­åring prio­ri­ter­te hun pengegave fram­for det sta­se­li­ge fest­plag­get.

– Førs­te gang jeg bruk­te bu­na­den, var fak­tisk i 17. mai-tog på selv­es­te Karl Jo­han. Jeg er glad i hode­plag­get til vest-ag­der­bu­na­den, men det er så få som bru­ker det, sier hun.

Foto: rei­dar koll­stad

Ven­nin­ne­ne Ing­rid Hange­land (f.v.), Jo­hanna Myr­vold, Fri­de Jo­han­sen og Eli­se Dol­men fikk alle bu­nad i kon­fir­ma­sjons­gave.

FOTO: MA­RIE KALVEHAGEN

Vest-ag­der­bu­nad og kilt er det fas­te 17. mai-an­trek­ket for ek­te­pa­ret To­ve og Alan Hep­burn. Øy­vind Hol­vik fra Grim­stad har sydd sin aust-ag­der­bu­nad selv. Ni­na Hol­vik har ro­me­riks­bu­nad.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Joronn Tveit har be­søk av for­eld­re­ne An­na Tveit Ol­sen og Odd­var Ol­sen. De er alle stol­te bæ­re­re av vest-tele­marks­bu­na­den.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

An­ja Hol­mei­de har sydd se­tes­dals­bu­nad til man­nen Hans Blatt­mann. Selv har hun sunn­mørs­bu­nad.

JOHANNESSEN FOTO: GEIR CHRISTIAN

Ju­ne He­len Bø fra Søgne.

FOTO: ODD INGE ULEBERG

Kir­ste Aske­dal fra Ven­ne­sla sy­nes det er for få som bru­ker hode­plag­get til vest-ag­der­bu­na­den.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

In­ger Li­se Fa­ger­mann og Kai Erik Fa­ger­mann er stol­te av vest­fold­bu­na­de­ne sine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.