Even­tyr­lig per­for­mance

To­ri Wrå­nes for­vand­ler sin gam­le drama­læ­rer fra Kris­tian­sand til et troll, og lar Knut Østrå­dal (70) spil­le med i en even­tyr­lig per­for­mance.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

– Det er så gøy at Knut er med! Han har et utro­lig fot­ar­beid, og har fått en spe­sial­sydd rol­le. Den he­ter «ri­den­de gle­de» og han skal ri rundt på en blan­ding av kjepp­hest og sope­lime, sier To­ri og gum­ler i seg en brød­ski­ve på tret­ti se­kun­der mens hun tar halv­an­net mi­nutts pau­se.

Det gjør hun sit­ten­de på gul­vet i Mu­se­et for sam­tids­kunst i Oslo der hen­nes ut­stil­ling «Hot Pocket» høs­ter strå­len­de kri­tik­ker. Nå skal hun sup­ple­re de trols­ke kunst­ver­ke­ne med per­for­mancen «Sir­kling».

Den skal fram­fø­res midt i ut­stil­lin­gen, ved si­den av Østrå­dal er bil­led­kuns­ter To­ve Bruun Munch (72) og dan­se­ren Tone Ma­ri­ne Kit­tel­sen (27) bare noen av del­ta­ker­ne med røt­ter i Kris­tian­sand.

STOLT TEATERSJEF

Fem fore­stil­lin­ger med 40 med­vir­ken­de går av sta­be­len fre­dag, lør­dag og søn­dag – men hva som skal skje er det in­gen som vet.

Ikke en gang Na­tio­nal­thea­trets sjef Han­ne Tøm­ta som har stilt de­ler av sitt per­so­na­le til dis­po­si­sjon for den 39 år gam­le multi­kunst­ne­ren fra Kris­tian­sand.

– Vi er vel­dig stol­te over å være med på det­te pro­sjek­tet, sier Tøm­ta til Fædre­lands­ven­nen.

– To­ri Wrå­nes er en av de mest spen­nen­de kunst­ne­re vi har i dag. Hun har så man­ge fa­set­ter, er både le­ken og al­vor­lig, eks­tremt mu­si­kalsk, og fle­re av ar­bei­de­ne hen­nes tan­ge­rer scene­kunst, sier tea­ter­sje­fen.

IN­GEN REGLER

Wrå­nes har fått i stand et sjel­dent sam­ar­beid mel­lom Na­sjo­nal­mu­se­et og Na­tio­nal­thea­tret, og un­der fore­stil­lin­gen sit­ter pub­li­kum ben­ket på en bløt­kake­lik­nen­de tri­bu­ne som snur­rer rundt mens mu­si­ke­re og troll be­ve­ger seg rundt i lo­ka­let.

– Alle ut­øver­ne er sam­me type

ve­se­ner med like ko­sty­mer, og det skal være som å gå inn i en ver­den som ikke er de­fi­nert ennå. Der­med fin­nes det hel­ler in­gen regler, og dra­ma­tur­gi­en lig­ger i mu­sik­ken, for­kla­rer To­ri.

Det er bare plass til 107 til­skue­re, og in­gen av dem ser det sam­me sam­ti­dig.

– Det er så gøy å lage sån­ne kraf­ti­ge ut­ford­rin­ger for seg selv. Det sit­ter 107 per­soner der, og de har 107 for­skjel­li­ge må­ter å se fore­stil­lin­gen på, po­eng­te­rer To­ri.

– Men sånn er det jo med oss også – vi er født for­skjel­li­ge ste­der, bæ­rer med oss uli­ke er­fa­rin­ger og opp­le­ver ver­den helt for­skjel­lig. Vi snur­rer rundt, og det sis­te vi vil er jo å gå glipp av noe, sier hun.

KRIG OM BILLETTENE

Svært man­ge går imid­ler­tid glipp av per­for­mancen, for billettene ble ut­solgt på et blunk.

– Det har vært krig om billettene, og nå er det man­ge de­spe­ra­te sje­ler der ute, smi­ler pro­du­sent Inge­borg Røs­berg som med­gir at de had­de lurt på om det­te egent­lig vil­le være en pub­li­kums­mag­net.

Men To­ris ma­gis­ke mu­sikk lok­ker man­ge, og til å ska­pe den har hun fått med seg Råd­hus­tår­nets klok­kenist Lau­ra Ma­rie Rue­slåt­ten som selv spil­ler klok­ker i fore­stil­lin­gen.

– Vi har beg­ge sy­ne­ste­si og hø­rer rom­met på sam­me måte, for­tel­ler To­ri.

Og der lig­ger kan­skje noe av hem­me­lig­he­ten bak de ek­sep­sjo­nel­le lyd­bil­de­ne hun ska­per.

HØ­RER ROM­MET

Sy­ne­ste­si er en li­ten pus­sig­het i hjer­nen som gjør at san­se­ne blan­des sam­men, og en­kel­te kan for ek­sem­pel høre far­ger og se ly­der.

– Det­te rom­mets grunn­tone er G, fast­slår Lau­ra Ma­rie.

– Og det er ti­tone-ska­la i søy­le­ne, til­føy­er To­ri – som har regi, men som ikke vet om hun skal med­vir­ke selv.

– Hvis jeg trengs blir jeg med. Det står åpent fram til fre­dag, sier hun hem­me­lig­hets­fullt.

Men mu­sikk­ar­tis­ten Han­ne Kol­stø skal være med. Hun har både 12 års farts­tid fra Kris­tian­sand, og er­fa­ring fra To­ris pro­sjek­ter:

– Å job­be med To­ri er all­tid en gle­de. Det er ut­ford­ren­de og spen­nen­de, og ofte blir det for­and­rin­ger i sis­te se­kund. Hun ska­per ver­ket un­der­veis, så her må du bare hol­de et åpent sinn, ler Kol­stø.

– Det er helt fan­tas­tisk, og utro­lig in­spi­re­ren­de. Jeg fø­ler meg vel­dig hel­dig som får ta del i To­ris ver­den, sup­ple­rer dan­se­ren Tone Mar­ti­ne Kit­tel­sen.

72 år gam­le To­ve Bruun Munch har vært med i To­ris verk før, og sy­nes bak­grun­nen som bil­led­kunst­ner er helt ku­rant:

– Det blir jo som et bil­de når du kom­mer inn i rom­met, smi­ler hun.

BEMERKELSESVERDIG

To­ris gam­le drama­læ­rer Knut Østrå­dal fry­der seg over rolle­byt­tet:

– Jeg in­stru­er­te hen­ne i «Les Mi­se­rab­les» i 1996. Nå er det om­vend­te po­si­sjo­ner, og det er hun som di­ri­ge­rer. Det er en fryd å se hva slags ta­lent hun er, fast­slår han be­geist­ret.

Dag­bla­dets kunst­an­mel­der om­tal­te man­dag Wrå­nes som «et av de mest be­mer­kel­ses­ver­di­ge kunst­ner­ska­pe­ne i Nor­ge ak­ku­rat nå».

And­re kris­tian­san­de­re som tar del i det be­mer­kel­ses­ver­di­ge som skjer i hel­gen er bil­led­kunst­ner­ne Ida Høiklev Ri­bu og Sti­ne Bråt­hen som la­ger ko­sty­mer, og ani­ma­tør Mo­ni­ka Ly­ko som skal være troll.

– Jeg job­ber så mye at jeg ald­ri får sett ven­ne­ne mine, så da tenk­te jeg det var fint å ta dem med her, sier To­ri.

Gus­tav Gun­vald­sen er Wrå­nes’ tro­fas­te hjel­per, og skal mu­li­gens med­vir­ke i per­for­mancen:

– Det kan skje, sier han.

– Hvis trol­let i meg kom­mer fram.

To­ri Wrå­nes

FOTO: SIV DOL­MEN

To­ri Wrå­nes (til h.) in­stru­erer sin gam­le drama­læ­rer Knut Østrå­dal fra Kris­tian­sand som er et av man­ge troll i per­for­mancen «Sir­kling». And­re med­vir­ken­de med røt­ter i To­ris hjem­by er fra v.: Mo­ni­ka Ly­ko, Han­ne Kol­stø, Tone Mar­ti­ne Kit­tel­sen, Gus­tav Gun­vald­sen, To­ve Bruun Munch og Ida Høiklev Ri­bu. Un­der fore­stil­lin­gen skal alle ha troll­mas­ker og troll­føt­ter på.

FOTO: SIV DOL­MEN

– Jeg job­ber så mye at jeg ald­ri får sett ven­ne­ne mine, så da tar jeg dem med i per­for­mancen, sier To­ri Wrå­nes.

FOTO: SIV DOL­MEN

Knut Øs­tra­dal og To­ri Wrå­nes har byt­tet rol­ler – til gjen­si­dig gle­de.

FOTO: SIV DOL­MEN

– Jeg fø­ler meg vel­dig hel­dig som får ta del i To­ris ver­den, sier dan­se­ren Tone Mar­ti­ne Kit­tel­sen (til h.)

FOTO: SIV DOL­MEN

Lau­ra Ma­rie Rue­slåt­ten er klok­kenist i tår­net på Oslo råd­hus, og med­vir­ken­de i «Sir­kling».

FOTO: SIV DOL­MEN

Bil­led­kunst­ner og troll To­ve Bruun Munch (72) kjen­ner To­ri fra kunst­ner­mil­jø­et i Kris­tian­sand.

FOTO: SIV DOL­MEN

To­ri Wrå­nes syn­ger, Ka­ri Rønne­kleiv spil­ler walt­horn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.