Kris­tian­sands mu­lig­he­ter

Ord­fø­re­rens tan­ker om frem­ti­dig bo­lig­ut­vik­ling i Kris­tian­sand er spen­nen­de. Sam­ti­dig kan po­li­ti­ker­ne gjer­ne fo­ku­se­re mer på næ­rings­ut­vik­ling i kom­mu­nen.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Ha­rald Fur­re ten­ker spen­nen­de tan­ker om ut­vik­lin­gen av Kris­tian­sand sen­trum. I et in­ter­vju pub­li­sert tid­li­ge­re den­ne uka ser han for seg at det nå­væ­ren­de fyl­kes­hu­set og po­liti­hu­set/feng­se­let blir til lei­lig­he­ter. Sam­ti­dig fore­slår han at de an­sat­te i po­li­ti­et, ting­ret­ten og fyl­kes­hu­set får nye kon­tor­lo­ka­ler i de spek­ta­ku­læ­re ny­byg­ge­ne som er plan­lagt på Jern­bane­tom­ta.

Det­te er in­ter­es­san­te ide­er, som bør en­ga­sje­re man­ge. Og det er po­si­tivt at ini­tia­tiv tas al­le­re­de nå for den be­ty­de­li­ge ut­vik­lin­gen som kom­mer til å skje i Kris­tian­sand om ikke man­ge år. Som Fur­re på­pe­ker er po­li­ti­et al­le­re­de på jakt etter nye lo­ka­ler, og det vil være na­tur­lig at en fel­les fyl­kes­ad­mi­ni­stra­sjon for Aust- og VestAg­der får nye lo­ka­ler.

Ut­vik­ling av ar­beids­plas­ser som kre­ver mer enn kon­tor­pul­ter, bør være en prio­ri­tert opp­ga­ve

Sam­ti­dig åp­ner det seg sto­re mu­lig­he­ter nett­opp på Jern­bane­tom­ta i og med pla­ne­ne som ble god­kjent av by­sty­ret i 2013. Ikke minst for­di tra­fikk­av­vik­lin­gen vil bli en helt an­nen med om­byg­gin­gen av Gart­ner­løk­ka. Fur­res for­slag vil også iva­re­ta hen­sy­net til at man­ge ar­beids­plas­ser lo­ka­li­se­res nær kol­lek­tiv­knu­tet­punk­tet. Og det vil kun­ne bi­dra kon­kret til mål­set­tin­gen om 15.000 inn­byg­ge­re i Kvad­ra­tu­ren, som også det for­ri­ge by­sty­ret iv­ret for. Det er gle­de­lig med så sterkt fo­kus på by­ut­vik­ling. Men kan­skje bør de folke­valg­te også spør­re seg om fo­ku­set i den­ne de­bat­ten i vel stor grad har hand­let om bo­li­ger. Det­te er åpen­bart svært vik­tig for svært man­ge – og for ut­vik­lin­gen av Kris­tian­sand som så­dan.

Men på sam­me tid er det vans­ke­lig å se at næ­rings­ut­vik­lin­gen blir til­sva­ren­de vekt­lagt i ord­skif­tet mel­lom po­li­ti­ke­re og and­re ak­tø­rer, og der­med i sam­funns­de­bat­ten mer ge­ne­relt. Rik­tig­nok lig­ger en gjen­nom­ar­bei­det stra­te­gisk næ­rings­plan for kris­tian­sands­re­gio­nen til grunn, som ble ved­tatt av de uli­ke kom­mune­sty­re­ne i 2014. Men ut­over de mest en­ga­sjer­te er det nep­pe man­ge som kjen­ner inn­hol­det i den pla­nen el­ler ut­vik­lings­trek­ke­ne den skis­se­rer. Ut­vik­ling av ar­beids­plas­ser som kre­ver mer enn kon­tor­pul­ter, bør være en prio­ri­tert opp­ga­ve - og sen­tralt i frem­ti­di­ge de­bat­ter om ut­vik­lin­gen av Kris­tian­sand.

Ha­rald Fur­re me­ner det nå­væ­ren­de po­liti­hu­set kan egne seg godt for lei­lig­he­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.