Kon­troll­ut­val­get ref­ser ulov­li­ge mø­ter

Kon­troll­ut­val­get ber kom­mune­sty­ret få slutt på ulov­li­ge mø­ter.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TARJEI LEER-SALVESEN tarjei.leer-salvesen@fvn.no

Etter kom­mune­lo­ven skal sa­ker der po­li­tis­ke sa­ker be­hand­les være åpne, og de skal ha en inn­kal­ling med dags­or­den og et re­fe­rat med hva som er ved­tatt.

På fle­re uli­ke om­rå­der er det i Søgne vokst fram møte­plas­ser som ad­mi­ni­stra­sjo­nen har hev­det ikke er møte­plas­ser i lo­vens for­stand.

Tirs­dag had­de kon­troll­ut­valgs­le­der Jan Stub­stad inn­kalt ord­fø­rer Astrid Hil­de for å få hen­ne til å for­tel­le hvor­dan de om­strid- te møte­struk­tu­re­ne på råd­hu­set egent­lig fore­går.

FIRE TYPER MØ­TER

Hun be­skrev fire uli­ke typer mø­ter som hun stil­te spørs­mål ved om er i tråd med lov­ver­ket el­ler ikke. Det ene er et eget gruppe­le­der­møte som vara­ord­fø­rer Egel Ter­kel­sen inn­stif­tet da Hil­de var syk­meldt.

Men Hil­de be­skrev også den førs­te fa­sen av det så­kal­te «ad hoc»-ut­val­gets ar­beid, da kom­mu­nens po­li­tis­ke og ad­mi­ni­stra­ti­ve le­del­se ble sam­let i Dan­mark for å lære å snak­ke bed­re sam­men. Og hun for­tal­te om bredt inn­kal­te ko­or­di­ne­rings­mø­ter med både po­li­ti­ke­re, råd­mann og kom­mu­nal­sje­fer som er så­kal­te saks­for­be­re­den­de. Og ikke minst det så­kal­te «man­dags- mø­tet», et le­der­møte på råd­hu­set hver man­dag for­mid­dag med ti del­ta­ke­re.

– Det­te er struk­tu­rer som ald­ri har blitt ved­tatt noe sted. Det har bare blitt sånn, sa ord­fø­re­ren.

ORD­FØ­RER HAR FÅTT NOK

Nå i vår har «ad hoc-ut­val­get» fått et ty­de­lig man­dat fra for­mann­ska­pet og de­res ar­beid har ty­de­li­ge­re ram­mer enn før. Og ord­fø­re­ren har slut­tet å inn­kal­le til de bre­de «ko­or­di­ne­rings­mø­te­ne».

– Jeg vil ikke ha fle­re sli­ke mø­ter når jeg er i tvil om de skjer i tråd med kom­mune­lo­ven, sa hun.

Og la til at hun har fått kri­tikk for den hold­nin­gen.

Til ste­de på møte var også leder Li­ne Bos­nes Heg­na fra Tele­mark Kon­troll­ut­valgs­sek­re­ta­riat, samt re­vi­sjons­sjef Tor Ole Hol­bek fra Ag­der kom­mune­re­vi­sjon.

Beg­ge vekt­la kom­mune­lo­vens be­stem­mel­ser om at mø­ter i po­li­tisk for­stand skal være åpne, ha dags­or­den og ty­de­li­ge­re re­fe­ra­ter om hva som er be­slut­tet.

PRO­FES­SOR-KRI­TIKK

I saks­pa­pi­re­ne var det delt ut en avis­ar­tik­kel fra Fædre­lands­ven­nen der jus­pro­fes­sor Jan Fr. Bernt gikk hardt ut mot kom­mu­nens prak­sis der man av­hol­der mø­ter uten inn­kal­ling, re­fe­rat og dags­or­den. Pro­fes­sor men­te prak­sis er i strid med kom­mune­lo­ven.

– Vi har jo nes­ten mis­tet over­sik­ten over møte­struk­tu­ren. Vi må hus­ke på at vi er satt til å tje­ne inn­byg­ger­ne våre, og ikke gjem­me oss bort for dem. Kan vir­ke som om det har lig­get be­kvem­me­lig­het til grunn når man har gått over i luk­ke­de for­mer, suk­ket Pe­der Jo­han Pe­der­sen fra SV.

Ut­valgs­le­der Jan Stub­stad (H) gikk ty­de­lig ut og øns­ker at kom­mu­nen skal av­vik­le alle mø­ter som ikke er i tråd med lo­ven, for å gjen­opp­ret­te til­lit i be­folk­nin­gen. Han fikk det som han vil­le. Kon­troll­ut­val­get ved­tok å opp­ford­re kom­mune­sty­ret til å end­re da­gens prak­sis med ufor­mel­le mø­ter, «og sær­lig man­dags­mø­te­ne i da­gens form» ble det pre­si­sert.

Etter ved­ta­ket ble mø­tet luk­ket for å be­hand­le den førs­te av to vars­lings­sa­ker som sto på dags­or­den tirs­dag. Beg­ge sa­ke­ne hand­let om ar­beids­mil­jø­et på råd­hu­set.

FOTO: TARJEI LEER-SALVESEN

Søgne kom­mu­nes kon­troll­ut­valg dis­ku­ter­te tirs­dag prak­si­sen med mø­ter uten inn­kal­ling, dags­or­den og re­fe­rat. På ord­fø­rer-plas­sen sit­ter leder Jan Stub­stad (H), flan­kert av Li­ne Bos­nes Heg­na fra Tele­mark Kon­troll­ut­valgs­sek­re­ta­riat. Ord­fø­rer Astrid Hil­de sit­ter på førs­te benk fremst til høy­re.

FOTO: TARJEI LEER-SALVESEN

Ord­fø­rer Astrid Hil­de for­klar­te seg om møte­virk­som­he­ten på råd­hu­set. Hun vil ha slutt på mø­te­ne som ikke er i tråd med kom­mune­lo­ven.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.