Be­ho­vet for hjelpe­mid­ler har eks­plo­dert

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Hjelpe­mid­del­sen­tra­len opp­le­ver en kraf­tig vekst i etter­spør­se­len etter hjelpe­mid­ler som kan gi økt livs­kva­li­tet, hjel­pe folk til å bli stå­en­de i ar­beid og bli bo­en­de hjem­me.

– De fles­te for­bin­der hjelpe­mid­ler med rul­la­to­rer, rulle­sto­ler og trappe­heis, men det er så vel­dig mye mer. Det er nok man­ge som vil­le hatt stor nyt­te av hjelpe­mid­ler, men som ikke er klar over hva som fin­nes på mar­ke­det, sier av­de­lings­di­rek­tør Bir­ger Pe­der­sen for Nav Hjelpe­mid­del­sen­tral Vest- Ag­der.

I hjelpe­mid­del­sen­tra­lens lo­ka­ler på Tan­gen i Kris­tian­sand ar­bei­der 35 per­soner med å be­stil­le og sen­de ut hjelpe­mid­ler til bru­ke­re i hele Vest-ag­der. De dri­ver også opp­læ­ring og til­pas­ser og pro­du­se­rer hjelpe­mid­ler etter den en­kel­tes be­hov. Det kan for ek­sem­pel være å lage en stol som gjør at en per­son med skjev kropp kan kla­re å sit­te. De har el­lers egne op­ti­ke­re og eks­per­ter på hør­sel, og an­sat­te er gode på elek­tro­nikk og data som man­ge av de nye hjelpe­mid­le­ne er ba­sert på.

7000 AKTIVE BRU­KE­RE

Der­som pro­gno­se­ne slår til vil Hjelpe­mid­del­sen­tra­len i VestAg­der i år får nes­ten 7200 aktive bru­ke­re. Det er 1500 fle­re enn for fire år si­den. Bru­ke­re med hjelpe­mid­ler som ikke leng­re tren- ger opp­føl­ging fra hjelpe­mid­del­sen­tra­len, kom­mer i til­legg.

– Eldre­bøl­gen gjør at be­ho­vet for hjelpe­mid­ler fram­over vil fort­set­te å øke. I til­legg kom­mer for ek­sem­pel en re­la­tivt stor grup­pe yng­re med hør­sels­ska­der som føl­ge av høy mu­sikk fra kon­ser­ter og øre­te­le­fo­ner. Det er ge­ne­relt også et stort fo­kus i sam­fun­net for å til­rette­leg­ge for at per­soner med ned­satt funk­sjons­evne kan fort­set­te å job­be, sier Bir­ger Pe­der­sen.

STOR KONFERANSE

For å få ut mer in­for­ma­sjon om hva som fin­nes av hjelpe­mid­ler, har hjelpe­mid­del­sen­tra­len for førs­te gang gått sam­men med bru­ker­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne for å ar­ran­ge­re en konferanse der må­let er å kom­me ut med in­for­ma­sjon om hva som fin­nes av hjelpe­mid- ler og hvil­ke mu­lig­he­ter det kan gi for den en­kel­te.

Kon­fe­ran­sen ar­ran­ge­res om etter­mid­da­gen tors­dag 18. mai på Scan­dic By­stran­da Kris­tian­sand. I til­legg til hjelpe­mid­del­sen­tra­len står SAFO (Sam­ar­beids­fo­rum for funk­sjons­hem­me­des or­ga­ni­sa­sjo­ner) og FFO (Funk­sjons­hem­me­des Fel­les­or­ga­ni­sa­sjon) som ar­ran­gø­rer.

Den en­kel­tes be­hov for hjelpe­mid­ler kart­leg­ges av helse­tje­nes­ten i kom­mu­ne­ne, som for­melt sen­der søk­nad til hjelpe­mid­del­sen­tra­len.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Av­de­lings­di­rek­tør Bir­ger Pe­der­sen for Nav Hjelpe­mid­del­sen­tral Vest-ag­der de­mon­stre­rer et hjelpe­mid­del for svak­syn­te som for­stør­rer teks­ten på en avis­side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.