Brå­stopp for stemme­rett for 16-årin­ger

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

I to lo­kal­valg har 16- og 17-årin­ge­ne fått stem­me i Mandal. Men nå er det slutt.

– Det­te er rett og slett hår­rei­sen­de, sy­nes man­dals­ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen (FRP) som er opp­rørt over av­gjø­rel­sen til egen re­gje­ring.

I 2009 had­de Grim­stad den­ne for­søks­ord­nin­gen sam­men med Mandal. Fire år etter gjaldt det Mandal og Lil­le­sand sam­men med 18 and­re for­søks­kom­mu­ner i Nor­ge.

– Ord­nin­gen har vært en stor suk­sess og bi­dratt til po­li­tisk en­ga­sje­ment blant ung­dom­me­ne, sier leder for bar­ne- og ung­doms­ut­val­get i Mandal, An­ne Grøn­sund.

Det var 60,4 pro­sent av 16- og 17-årin­ge­ne som fant vei­en til valg­ur­nen i Mandal i 2015. Det var ør­lite mer enn res­ten av be­folk­nin­gen der 60,3 pro­sent stem­te.

– Det for­tel­ler jo mer enn noe an­net hvor godt ord­nin­gen traff de unge. Så at re­gje­rin­gen vil ha slutt på det­te er vel­dig trist, sier Grøn­sund.

I ja­nu­ar had­de hun og res­ten av BU møte med kom­mu­nal­mi­nis­ter Jan To­re San­ner som rik­tig­nok sa han er prin­si­pi­elt imot all­menn stemme­rett for 16-årin­ge­ne. Li­ke­vel an­be­fal­te han Mandal å søke om å igjen bli en for­søks­kom­mu­ne.

– Der­for er av­vik­lin­gen av ord­nin­gen spe­si­elt skuf­fen­de, sier Grøn­sund.

Stats­sek­re­tær Gre­te El­ling­sen i Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet be­grun­ner i en epost om å drop­pe stem­me for 16og 17-årin­ge­ne slik:

– Selv om for­sø­ket vis­te høy valg­del­ta­kel­se blant dem som fikk stemme­rett, ser det ikke ut til å gi ef­fekt på leng­re sikt for de 16- og 17-årin­ge­ne som stem­te i 2011. De be­nyt­tet seg hel­ler ikke av stemme­ret­ten i stør­re grad ved de nes­te val­ge­ne sam­men­lig­net med den grup­pen som ikke fikk stemme­rett som 16- el­ler 17-årin­ger, skri­ver hun.

Hun skri­ver også at det er li­ten til­slut­ning i be­folk­nin­gen til for­sla­get om ned­satt stemme­retts­al­der.

Det så også len­ge ut til at re­gje­rin­gen vil­le det skal være slutt på at lan­dets bar­ne- og ung­doms­råd skal ha mu­lig­het til møte- og tale­rett i kom­mune­sty­re­ne.

– Men det­te vir­ker li­ke­vel til å la seg ord­ne. Et fler­tall kom­mu­nal­ko­mi­te­en øns­ker at det­te skal være opp til hver en­kelt kommune å be­stem­me, sier Grøn­sund.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Man­dals­ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen og Aps Even Tron­stad Sage­bak­ken på be­søk på Blom­da­len ung­doms­sko­le før lo­kal­val­get i 2015. Hen­sik­ten var å få ung­dom­me­ne til å stem­me. Men nå blir ord­nin­gen med 16 års stemme­rett slutt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.