FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Bu­nad

● Nav­net bu­nad ble be­nyt­tet fra tid­lig på 1900-tal­let, da folke­dans­be­ve­gel­sen re­kon­stru­er­te gam­le lo­ka­le folke­drak­ter.

● «Lands­nemn­da for Bu­nad­spørs­mål» som ble opp­ret­tet i 1947 som i dag he­ter «Norsk in­sti­tutt for bu­nad og folke­drakt», gir råd og vei­led­ning om bu­nad­spørs­mål.

● Mens bu­na­der i man­ge land først og fremst er be­nyt­tet i for­bin­del­se med folke­dans, er det i Nor­ge et fest­plagg som blir brukt av folk flest i alle ald­re.

● De fles­te vel­ger bu­nad fra et sted de har til­knyt­ning til.

● Det an­slås at bu­na­de­ne som fin­nes i nors­ke hjem har en sam­let ver­di på 30 mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.