– Ta med 17. mai inn i hver­da­gen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Rachel Caro­li­ne Pa­pa holdt årets 17. mai-tale i Søgne, og opp­ford­ret folk til å være utad­vend­te og fri­mo­di­ge i møte med nye men­nes­ker. Slik man er på 17. mai.

– På 17. mai blir vi utad­vend­te og ro­per hur­ra. I hver­da­gen er vi gjer­ne hjer­te­li­ge, men litt for høf­li­ge og tar ikke kon­takt. Vi må ta med den­ne utad­vendt­he­ten i mø­tet med nye men­nes­ker, sa Rachel Caro­li­ne Pa­pa, som er leder i Søgne fri­vil­lig­sen­tral.

Foran et fullt torg på Tang­vall var det Pa­pa, som job­ber mye med in­te­gre­ring av flykt­nin­ger, som holdt årets 17. mai-tale. Hun opp­ford­rer folk til å leg­ge lis­ta lavt for å ta kon­takt med våre nye lands­menn. – Smil til noen på bu­tik­ken, el­ler ta en ufor­mell kaffe­kopp mens bar­na le­ker, sier hun.

Den gode stem­nin­gen hun til­la 17. mai, var ab­so­lutt å spo­re langs ruta i barne­to­get. Barne­to­get går fra Lun­de til Tang­vall og var fylt av sang, gla­de barn og læ­re­re som iher­dig for­søk­te å løf­te stem­nin­gen ut­over løy­pa.

Aril Bakke­vold og Jo­han­n­es Ljø­kjel fikk som russ også kjørt seg når bar­na skul­le pres­se ut de sis­te russe­kor­te­ne de kun­ne langs tog­ruta.

– Vi fø­ler oss po­pu­læ­re i dag, og det er god stem­ning å være russ nå, sier Ljø­kjel.

Ka­me­ra­ten opp­ga at de skul­le spi­se lat­ter­lig mye is for å run­de av russe­tida. Men det spørs om de ikke vil se seg slått av Ei­rik Spie­ler (4). Han had­de nem­lig kla­re am­bi­sjo­ner for da­gen.

– Jeg skal spi­se 100 is, sier han i det han ak­ku­rat run­der av da­gens førs­te.

Søsk­ne­ne Idunn (8) og Sond­re (12) er mer nøk­ter­ne med hen­holds­vis sju og ti is hver som mål for da­gen. Uan­sett hva de end­te opp med, fikk de en god start på re­kord­for­sø­ket på tak­ter­ras­sen ved Søgne Råd­hus.

– Alle får så man­ge de vil, så får vi se hvem som vin­ner til slutt, sier mor Kris­tin Spie­ler.

BEG­GE FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Rachel Caro­li­ne Pe­pa tal­te om å være fri­mo­dig og utad­vendt i møte med nye men­nes­ker.

Jo­han­n­es Ljø­kjel og Aril Bakke­vold skul­le også gå i bor­ger­to­get med kris­ten­rus­sen sei­ne­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.