Sjar­me­ren­de søs­ken­par i bu­na­der

Em­ma Kris­ti­ne Re­ber (8) og Si­men Olai Re­ber (5) sjar­mer­te alle som så dem. Det er far­mor som har sydd bu­nad til beg­ge.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Vi har ei vel­dig grei far­mor, sa de da Fædre­lands­ven­nen vil­le ta bil­de.

Far­mor er Tor­hild Re­ber og hun har brukt mye tid på å gjø­re barne­bar­na fine til 17. mai. Beg­ge har fått hånd­syd­de bu­na­der fra Vest-ag­der.

Bu­na­der i alle va­ri­an­ter var å se i Ven­ne­sla 17. mai om for­mid­da­gen. Sky­ene gled unna og sola stakk fram da over 5000 men­nes­ker var sam­let til folke­fest på Idretts­plas­sen.

– Jeg me­ner det var fle­re enn van­lig, men det sier vi jo hvert år, kon­klu­der­te tid­li­ge­re kul­tur­sjef Odd Arild Nord­li.

20. GANG

Det er 20. gang na­sjo­nal­da­gen fei­res på Idretts­plas­sen i 2017. I 1998 voks­te ar­ran­ge­men­tet ut av Fest­plas­sen ved Ven­ne­sla sko­le.

Fle­re tu­sen var ute for å se det drøyt kilo­me­ter­lan­ge to­get som star­ter ved Ven­ne­sla sko­le, går nord til Ven­ne­sla­hei­men for å hil­se byg­das eld­re, før det snur og går den lan­ge vei­en til Idretts­plas­sen. Det er en tur på godt tre kilo­me­ter. To­get bru­ker godt og vel halv­an­nen time.

– Det ble litt langt, men jeg gikk i alle fall litt over halv­par­ten, sa syv år gam­le Michel­le To­bias­sen fra Kvar­stein sko­le. Hun had- de lyst på mer is, men vis­te også fram gass­bal­lon­gen hun had­de fått av mam­ma.

– EN ÆRE

Før to­get kom, traff vi to år gam­le Hy­bo og hen­nes far Ab­di Ja­ma fra So­ma­lia.

– Det er en ære å få lov å fei­re na­sjo­nal­da­gen i Nor­ge. I år er det åt­ten­de gang, sa han og jub­let.

Ak­ku­rat som van­lig kjør­te rus­sen i slut­ten av skole­to­get. Og som van­lig had­de de vann­pis­to­ler. Kom­mune­styre­re­pre­sen­tant Geir We­hus (Ap) er kjent for sine fris­ke re­plik­ker. Da han rop­te til nie­sa Tri­ne We­hus, som er russ, fikk hun tatt vir­ke­lig igjen. Beste­far Arild ble også ram­met. Beg­ge var søkk­våte etter an­gre­pet, til stor ju­bel fra pub­li­kum i nær­he­ten.

Mye er «som van­lig» når na­sjo­nal­da­gen fei­res i Ven­ne­sla. Ar­ran­ge­men­tet for­and­res lite fra år til år, etter «re­vo­lu­sjo­nen» for 20 år si­den.

Om etter­mid­da­gen var det folke­tog. Da fikk byg­das lag og for­enin­ger vist sin krea­ti­vi­tet i den sto­re kor­te­sjen.

FOTO: ODD-INGE ULEBERG

Em­ma Kris­ti­ne (8) og Si­men Olai (5) med etter­navn Re­ber har mye å tak­ke beste­mor for. Og hun blir nok stolt av det­te bil­det. Far­mor Tor­hild Re­ber har nem­lig sydd beg­ge bu­na­de­ne.

FOTO: ODD-INGE ULEBERG

Met­te Lunde­vold spil­ler ikke bare kla­ri­nett. Hun rek­ker å smi­le til pub­li­kum også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.