Fikk kom­mu­nens kul­tur­pris

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JOHS. BJØRKELI

Det var bu­nads­vær på Hov­den 17. mai. Helt ide­elt for bu­nads­els­ker­ne i det lan­ge folke­to­get. Alle bu­na­de­ne har en his­to­rie og Bir­git Lid­tveit (70) som fikk Bykle kom­mu­nes kul­tur­pris un­der fes­ten, har en hånd med i man­ge av dem.

I ves­le Bykle kommune de­ler Hov­den og Bykle kyr­kje­bygd på 17. mai-ar­ran­ge­men­tet ved å være vert­skap an­net hvert år. I år var det Hov­den sin tur.

Bu­nads­kled­de byk­la­rar fra alle gren­de­ne støt­tet sterkt opp om fei­rin­gen av na­sjo­nal­da­gen på Hov­den i et vær som var helt ut­mer­ket for sta­se­li­ge folke­drak­ter fra alle kan­ter av lan­det.

Se­tes­dals­bu­na­der, bu­na­der fra Aust-ag­der og fjell­gards­bu­nad lys­te og strål­te om kapp med vest­tele­marks­bu­na­der, sunn­mørs­bu­na­der, vest­fold­bu­na­der og man­ge fle­re.

Før folke­to­get star­tet fra Hov­den sen­trum spur­te Fædre­lands­ven­nen ord­fø­rer Jon Rolf Næss hvem som skul­le få Bykle kom­mu­nes kul­tur­pris un­der fes­ten på grende­hu­set på Hov­den litt se­ne­re på da­gen.

– Det er Bir­git Lid­tveit. Hun får den for sin fan­tas­tis­ke inn­sats som syer av bu­na­der fra Se­tes­dal og som kurs­hol­der for dis­se. Hør bare på hva for­slags­stil­ler­ne skri­ver om hen­ne, sa ord­fø­re­ren:

«Bir­git er ein særs dyk­tig sau­mar og svært nøy­en. Bir­git sin saum er ein fryd for augo blir det sagt».

– Det er slik med se­tes­dals­bu­na­den at jo mer du bru­ker den, jo mer be­ha­ge­lig blir den å ha på seg, sa Bir­git Lid­tveit da Fædre­lands­ven­nen star­tet en li­ten bu­nads­prat med hen­ne. Da viss­te hun ikke at inn­sat­sen hen­nes i en ge­ne­ra­sjon som lære­mes­ter i bu­nads­søm, samt syers­ke av dis­se skul­le re­sul­te­re i Bykle kom­mu­nes kul­tur­pris noen ti­mer sei­ne­re.

– Bu­na­den min er sydd av Tor­bjørg Li­en på Løy­land i Val­le. Den fikk jeg da jeg var 18 år, sier nå 70 år gam­le Bir­git Lid­tveit. Der­med er fest­plag­get med det sta­se­li­ge, minst like gam­le søl­vet hele 52 år gam­melt.

Lid­tveit sy­nes folk som bru­ker bu­na­der stort sett er flin­ke til å føl­ge tra­di­sjo­ne­ne og kle seg rik­tig.

– Men ser jeg noen som ikke bru­ker hode­plagg, sy­nes jeg det er øde­leg­gen­de for bu­na­den. Det er helt gru­somt stygt, sier hun.

Hun har holdt kurs i alle de­ler som hø­rer sets­dals­bu­na­den til, både manns- og kvin­ne­bu­na­den.

Hvor man­ge hun har hatt på kurs, vet hun ikke, men at det har re­sul­tert i fle­re hund­re bu­na­der, det er sik­kert. Der­med kan man trygt si at Bir­git Lid­tveit har hatt en hånd med i man­ge av bu­na­de­ne vi så i 17. mai-to­get på Hov­den.

Selv­sagt har hun sydd bu­na­den til søn­nen Sver­re Bjørn også.

– Den er et helt greit plagg, sier han lurt mens sola får det til å glit­re i kost­bart og vak­kert sølv.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Bir­git Lid­tveit (t.v.) fikk Bykle kom­mu­nes kul­tur­pris 17. mai for sin inn­sats som kurs­hol­der og bu­nad­syers­ke. Søn­nen Sver­re Bjørn har selv­sagt på seg bu­nad sydd av mor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.