Stor­tin­get ban­ker gjen­nom ny E 39 før som­mer­en

Trans­port­ko­mi­te­en har be­slut­tet å be­hand­le bom­penge­pro­po­si­sjo­nen før som­mer­en. Det be­tyr at ny E 39 mel­lom Kris­tian­sand og Lyng­dal blir en rea­li­tet.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Jip­pi, er den kor­te mel­din­gen fra stor­tings­re­pre­sen­tant Åse Michael­sen.

Gle­des­ut­brud­det kom­mer for­di hun ak­ku­rat har blitt valgt til saks­ord­fø­rer for sa­ken om ut­byg­ging av ny E 39 fra Kris­tian­sand vest til Lyng­dal vest.

– Den­ne vil jeg som saks­ord­fø­rer ha be­hand­let så fort som mu- lig. Der­med ble det ved­tatt at den be­hand­les den 19. juni i Stor­tin­get, sier Åse Michael­sen.

BOMPENGEPROPOSISJON

Som Fædre­lands­ven­nen meld­te for­ri­ge uke la sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet fram bom­penge­pro­po­si­sjo­nen for ny E 39 fra Kris­tian­sand vest (Breimyr­krys­set) til Lyng­dal vest.

Både po­li­ti­ke­re og Nye Vei­er på­pek­te vik­tig­he­ten av at pro­po­si­sjo­nen ble ved­tatt i Stor­tin­get før som­mer­en for å unn­gå for­sin­kel­ser i plan­leg­ging og ut­byg­ging.

Tirs­dag ble det be­slut­tet at bom­penge­pro­po­si­sjo­nen av­le­ve­res fra trans­port­ko­mi­te­en 13. juni og be­hand­les i Stor­tin­get sam­me dag som Na­sjo­nal Trans­port­plan, den 19. juni.

– FLER­TALL ER SIKRET

– Og det er in­gen fare for at pro­po­si­sjo­nen ned­stem­mes?

– Nei, som saks­ord­fø­rer skal jeg sør­ge for at den lo­ses trygt gjen­nom, sva­rer Michael­sen og leg­ger til:

– Fler­tall er sikret, men det må nok knas på de­tal­jer, sær­lig rundt bom­pen­ger.

Krfs stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fred­rik Grø­van fryk­ter hel­ler ikke for fler­tal­let.

– Det er in­gen tvil: Nå kom­mer vei­en. Og den kan være fer­dig til Lyng­dal vest alt i 2023. Kan hen­de kla­rer de (Nye Vei­er, journ.anm.) det før også, sier Grø­van.

VIL KUTTE BOMPENGENIVÅET

Beg­ge re­pre­sen­tan­te­ne vi­ser til at det nå­væ­ren­de bompengenivået er for høyt.

– Vi me­ner bom­taks­te­ne skal be­reg­nes på grunn­lag av mar­keds­ren­te når pro­sjek­tet er klart. Det­te kan gi grunn­lag for la­ve­re bom­taks­ter for bi­lis­te­ne. Vi­de­re må vi se på mu­lig­he­ter for å sam­ord­ne de uli­ke bom­pak­ke­ne i re­gio­nen, selv om det kan være en ut­ford­ring, sier Michael­sen, som også vil prø­ve å unn­gå etab­le­ring av bom­mer på side­vei­er.

– Det å ut­vi­de bom­penge­pe­rio­den fra 15 til 20 år kan også gi ad­skil­lig la­ve­re bom­penge­sat­ser, sier Grø­van.

I pro­po­si­sjo­nen som nå skal be­hand­les før som­mer­en er bom­penge­sat­se­ne for en per­son­bil an­slått å være 197 kro­ner hvis du kjø­rer hele den 68 kilo­me­ter lan­ge strek­nin­gen fra Breimyr­krys­set i Kris­tian­sand til Vat­lands­tun­ne­len i Lyng­dal.

Med elek­tro­nisk brik­ke re­du­se­res bom­pen­ge­ne til 158 kro­ner.

Det­te har Nye Vei­er ut­talt at de har en helt klar am­bi­sjon om å få vi­de­re ned.

– Med alle dis­se tre virke­mid­le­ne kan vi kom­me ned mot 100 kro­ner i bom­pen­ger for hele strek­nin­gen, noe som er mer over­kom­me­lig enn det som lig­ger in­ne nå, sier Grø­van.

– JOB­BET MED VEI­EN SI­DEN 95

Åse Michael­sen er for­øv­rig godt for­nøyd med å kun­ne av­slut­te sine tre pe­rio­der på Stor­tin­get med å lose i havn ny E 39 gjen­nom Sør­lan­det.

– Det­te er noe jeg har job­bet med si­den jeg be­gyn­te i po­li­tik­ken i 1995. Og da var vi det enes­te par­ti­et som vil­le ha fire­felts mo­tor­vei mel­lom Kris­tian­sand og Stav­an­ger, sier Michael­sen, som ikke plan­leg­ger noen umid­del­bar fei­ring.

– Jeg er en nøk­tern per­son, og det vik­tigs­te for meg er at vi får ban­ket sa­ken gjen­nom i Stor­tin­get før som­mer­en. Da unn­går vi for­sin­kel­ser og even­tu­el­le end­rin­ger som føl­ge av stor­tings­val­get.

– EN GLEDENS DAG

Ord­fø­re­re­ne i Lindesnes og Lyng­dal er, ikke uven­tet, strå­len­de for­nøyd med tirs­da­gens ny­het.

– Det er en gledens dag. Jeg har nes­ten ikke ord for hva det­te vil bety for ut­vik­lin­gen av lands­de­len, re­gio­nen og kom­mu­nen, sier en over­be­geist­ret Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen, ord­fø­rer i Lindesnes kommune.

– En­de­lig! Den­ne vei­en har blitt snak­ket om i uen­de­li­ge ti­der, og nå er den snart her. Etter å ha levd langs det man­ge kal­ler døds­vei­en i fle­re år, kan vi snart kjø­re på fire­felts mo­tor­vei med midt­de­ler. Det be­tyr enormt mye for tra­fikk­sik­ker­het, le­ver­kårs­ut­ford­rin­ger og tids­be­spa­rel­ser, fort­set­ter hun på inn­pust.

Ord­fø­rer­kol­le­ga­en i Lyng­dal, Jan Kris­ten­sen, de­ler gle­den til Kris­tof­fer­sen.

– Det er ikke mer enn ett år si­den folk sa de ikke vil­le få opp­le­ve den nye vei­en. Men det tror jeg man­ge vil. Så nå blir det fle­re ting å jub­le for i 17.mai-to­get, sier Kris­ten­sen.

Med en halv­ti­mes reise­tid til Kris­tian­sand me­ner ord­fø­re­ren det leg­ges til ret­te for et ut­vi­det ar­beids­mar­ked, beg­ge vei­er.

– Til Søgne blir det for ek­sem­pel bare 25 mi­nut­ter med ny vei. Det åp­ner for at man kan bo i Søgne å job­be i Lyng­dal, el­ler mot­satt. Den nye vei­en vil helt klart styr­ke re­gio­nen, sier Kris­tof­fer­sen.

FOTO: NYE VEI­ER

Slik star­ter E 39 fra Graut­hel­le­ren, Kris­tian­sand vest. Byg­gin­gen av ny mo­tor­vei fra Kris­tian­sand til Lyng­dal star­ter til nes­te år og kan stå fer­dig i 2023.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.