Over­rak­te én mil­lion i kon­tan­ter

Tu­sen ny­strøk­ne, nors­ke tu­sen­lap­per var med i ba­ga­sjen da Kar­mel-in­sti­tut­tets for­mann John Skå­land og ak­ti­vis­ter fra Kris­tian­sand be­søk­te is­ra­els­ke bo­set­te­re på Vest­bred­den.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TARJEI LEER-SALVESEN tarjei.leer-salvesen@fvn.no

I vin­ter star­tet Kar­mel-in­sti­tut­tet en inn­sam­lings­ak­sjon til støt­te for ny­byg­ging i ulov­li­ge bosettinger i om­rå­det som kal­les Samaria.

Om­rå­det er den nord­li­ge de­len av det som i Fn-språk om­ta­les som Vest­bred­den, og der en skarp FNS sik­ker­hets­råds re­so­lu­sjon num­mer 2334 kre­ver full stans i byg­ging av nye is­ra­els­ke bosettinger. FN me­ner de is­ra­els­ke ak­ti­vi­te­te­ne med å etab­le­re nye bosettinger er i strid med in­ter­na­sjo­nal lov.

– Vår inn­sam­lings­ak­sjon er et di­rek­te svar på Fn-re­so­lu­sjo­nen. Vi pro­te­ste­rer mot den, og vil gjø­re hva vi kan for å støt­te det jø­dis­ke fol­kets in­ter­es­ser i det­te om­rå­det, sier John Skå­land.

– OVERRASKENDE LETT

Han sat­te seg som mål å sam­le inn én mil­lion kro­ner fra ek­sis­te­ren­de og nye gi­ve­re.

– Det gikk overraskende fort og lett. Vi fikk en enorm opp­sl­u­ning om kam­pan­jen vår, sier han.

For­ri­ge uke var han i Is­rael for å møte ven­ner og over­rek­ke penge­ga­ven sam­men med blant an­net ak­ti­vis­ter fra Kris­tian­sand. En av dem var Baby Os­mund­sen, som Fædre­lands­ven­nen møt­te førs­te gang avi­sen skrev om inn­sam­lin­ge­ne til ulov­li­ge bosettinger.

Penge­ga­ven ble over­rakt i bo­set­tin­gen Ma’ale Efraim. Her, og i bo­set­tin­ge­ne Ha­vod Yair og Alo­nei Shilo, skal pen­ge­ne bru­kes tilå rei­se tre per­ma­nen­te bygg som skal huse hjelpe­til­tak for vans­ke­lig­stilt ung­dom.

LER AV FORBUDSFORSLAG

Sist Fædre­lands­ven­nen skrev om sa­ken, tok Norsk Folke­hjelp til orde for et lov­for­bud mot inn­sam­lin­ge­ne.

– Det er en vel­dig al­vor­lig si­tua­sjon når myn­dig­he­ter me­ner nye bosettinger er ulov­lig og hind­rer freds­pro­ses­se­ne, og sam­ti­dig har vi or­ga­ni­sa­sjo­ner her som åpent job­ber for å øke bygge­ak­ti­vi­te­ne i de ok­ku­per­te om­rå­de­ne. Det­te bør blir for­budt, sa råd­gi­ver Ing­vild Skog­vold i Norsk Folke­hjelp, som i sin tid fikk fjer­net Kar­mel- in­sti­tut­tet fra lis­ten over or­ga­ni­sa­sjo­ner som mot­tar skatte­frie ga­ver.

Men John Skå­land er ikke redd for at Norsk Folke­hjelp skal stan­se dem.

– Jeg bare ler av det­te. Jeg ler høyt! Nor­ge er ennå et for­holds­vis fritt land. De kan ikke for­by alt de ikke li­ker. Og inn­sam­lin­gen vår vi­ser at det er gans­ke bra med støt­te til bo­set­ter­nes ak­ti­vi- te­ter her til lands, sier Skå­land til Fædre­lands­ven­nen.

FAKTA På BAKKEN

End­rin­gen av be­folk­nings­sam­men­set­nin­gen i de ok­ku­per­te om­rå­de­ne kal­les å end­re «facts on the ground». Litt av­hen­gig av hvor­dan man reg­ner, er det om lag en halv mil­lion is­ra­els­ke bo­set­te­re nå i de om­rå­de­ne Is­rael ok­ku­per­te i 1967.

En som har vært med i bo­set­ter­be­ve­gel­sen fra star­ten av, er ny­byg­ger­tals­man­nen Mot­ti Isaak. Til Kar­mel Is­rael-nytt sa han det­te da John Skå­land over­rak­te mil­lion­ga­ven:

– Jeg blir rørt når jeg ten­ker på de man­ge år med Kar­mel og de år som vi har foran oss. Det er vik­tig med de lan­ge kje­der som har gått gjen­nom ge­ne­ra­sjo­ne­ne, fra in­kvi­si­sjo­ner til ho­lo­caust og i dag til­ba­ke til Is­ra­els land. Det har vært ett bygg her og ett bygg der på Is­ra­els fjell. Til slutt er det blitt tu­sen­vis av hus og bygg. Det er vans­ke­lig å for­stå det­te, men vi klar­te det.

FOTO: HELJE NORDBERG, KAR­MEL IS­RAEL-NYTT

Ny­byg­ger­tals­mann Mot­ti Isaak og Kar­mel-for­mann John Skå­land un­der over­rek­kel­sen av en mil­lion nors­ke kro­ner i mai 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.