– Min­ner om Wa­ter­gate

Do­nald Trump prøv­de an­gi­ve­lig å stan­se de­ler av FBIS Russ­lan­det­ter­forsk­ning. Si­tua­sjo­nen min­ner om Wa­ter­gate-skan­da­len, me­ner re­pub­li­ka­ne­ren John Mc­cain.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– An­nen­hver dag kom­mer det noe nytt, sa Mc­cain etter den sis­te av­slø­rin­gen knyt­tet til Trump og hans re­gje­ring tirs­dag.

Re­pub­li­ka­ne­ren me­ner av­slø­rin­ge­ne nå har sam­me om­fang som Wa­ter­gate-skan­da­len som tvang pre­si­dent Richard Nixon til å gå av i 1974.

Også man­ge and­re ame­ri­kans­ke po­li­ti­ke­re rea­ge­rer sterkt på opp­lys­nin­ge­ne om et no­tat som skal ha blitt skre­vet av tid­li­ge­re Fbi-sjef Ja­mes Co­mey. Her står det an­gi­ve­lig at Trump per­son­lig ba Co­mey stan­se etter­forsk­nin­gen av USAS tid­li­ge­re na­sjo­na­le sik­ker­hets­råd­gi­ver Michael Flynn.

MÅT­TE TREKKE SEG

Det hvi­te hus be­nek­ter at Trump noen gang ba om noe slikt. Men fle­re ame­ri­kans­ke medi­er har snak­ket med kil­der som for­tel­ler at de selv har lest no­ta­tet.

Flynn måt­te trekke seg i fe­bru­ar etter av­slø­rin­ger om hans kon­takt med rus­sis­ke myn­dig­he­ter. Al­le­re­de da­gen etter skal Trump ha bedt Co­mey drop­pe etter­forsk­nin­gen av Flynn.

– Jeg hå­per du kan gi slipp på det­te, sa pre­si­den­ten til Co­mey, iføl­ge New York Ti­mes’ gjen­gi­vel­se av no­ta­tet.

Hvis det­te stem­mer, er no­ta­tet det så langt ty­de­ligs­te teg­net på at Trump har for­søkt å på­vir­ke etter­forsk­nin­gen av Russ­land­for­bin­del­se­ne til Trumps med­ar­bei­de­re.

Ame­ri­kans­ke etter­ret­nings­or­ga­ni­sa­sjo­ner me­ner Russ­land for­søk­te å hjel­pe Trump og stik­ke kjep­per i hju­le­ne for Hil­la­ry Clin­ton før pre­si­dent­val­get i USA i fjor. Det er ikke fun­net be­vis for at Trumps folk og rus­ser­ne sam­ar­bei­det.

KRE­VER FBI-DOKUMENTER

Opp­lys­nin­ge­ne om Co­meys no­tat kom­mer fram en drøy uke etter at Trump ga Fbi-sje­fen spar­ken.

Trump-re­gje­rin­gen av­vis­te først at opp­si­gel­sen had­de noe med Russ­land-sa­ken å gjø­re. Men se­ne­re be­kref­tet pre­si­den­ten selv at han had­de hatt Russ­land-etter­forsk­nin­gen i tan­ke­ne da han tok av­gjø­rel­sen.

Etter opp­si­gel­sen ad­var­te Trump i en Twit­ter-mel­ding Co­mey mot å lek­ke in­for­ma­sjon om de­res sam­ta­ler til medie­ne.

Re­pub­li­ka­ne­ren Ja­son Chaf­fetz, som leder en ko­mi­té i Re­pre­sen­tan­te­nes hus som til­sva­rer kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en på Stor­tin­get, kre­ver at FBI over­le­ve­rer «no­ta­ter, re­fe­ra­ter, opp­sum­me­rin­ger og opp­tak» av sam­ta­ler mel­lom Trump og Co­mey. Må­let er å fin­ne ut om pre­si­den­ten fak­tisk for­søk­te å på­vir­ke el­ler for­hind­re FBI.

– GRUNNLEGGENDE

Nancy Pe­lo­si, leder for de­mo­kra­te­ne i Re­pre­sen­tan­te­nes hus, sier Trump i ver­ste fall har hind­ret retts­li­ge pro­ses­ser hvis han for­søk­te å gri­pe inn i etter­forsk­nin­gen av Flynn.

– Hvis dis­se rap­por­te­ne stem- mer, er pre­si­den­tens ufor­skam­me­de for­søk på å stan­se FBIS etter­forsk­ning av Michael Flynn et brudd på lo­ver som er grunnleggende for vårt de­mo­kra­ti, sier Pe­lo­si

Co­meys no­tat skal ha blitt skre­vet kort tid etter sam­ta­len mel­lom ham og Trump. En kil­de nær Co­mey for­tel­ler at den tid­li­ge­re Fbi-di­rek­tø­ren var kjent for å do­ku­men­te­re sam­ta­ler han trod­de det kun­ne kom­me spørs­mål om på et se­ne­re tids­punkt.

Iføl­ge New York Ti­mes er nota- tet ett av man­ge som Co­mey skrev for å do­ku­men­te­re at pre­si­den­ten ut­sat­te ham for press i for­bin­del­se med un­der­sø­kel­sen av rus­sisk inn­blan­ding i val­get.

Tid­li­ge­re den­ne uken kom det fram at Trump skal ha rø­pet strengt hem­me­lig etter­ret­nings­in­for­ma­sjon om eks­tre­mist­grup­pa IS i et møte med Russ­lands uten­riks­mi­nis­ter Sergej Lav­rov. Pre­si­den­ten av­vi­ser at han har gjort noe galt, men også den­ne sa­ken ut­løs­te ster­ke re­ak­sjo­ner – også fra fle­re re­pub­li­ka­ne­re.

FOTO: REUTERS/NTB SCAN­PIX

Pre­si­dent Do­nald Trump skal an­gi­ve­lig ha bedt tid­li­ge­re Fbi-sjef Ja­mes Co­mey om å stan­se etter­forsk­nin­gen av USAS tid­li­ge­re na­sjo­na­le sik­ker­hets­råd­gi­ver Michael Flynn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.