Klart for pro­se­dy­rer i Ei­rik Jen­sen-sa­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB NTB

I dag star­ter pro­se­dy­re­ne i retts­sa­ken mot eks­po­liti­man­nen Ei­rik Jen­sen og med­til­tal­te Gjermund Cap­pe­len. Det er nes­ten én må­ned tid­li­ge­re enn plan­lagt.

Første­mann ut med sin pro­se­dy­re er stats­ad­vo­kat Lars Erik Alf­heim, som fø­rer sa­ken mot Cap­pe­len. 50-årin­gen med til­nav­net «hasj­ba­ro­nen» er til­talt etter den så­kal­te proff­pa­ra­gra­fen, for å ha stått bak og or­ga­ni­sert inn­før­sel av nær­me­re 16,8 tonn hasj til Nor­ge mel­lom 1993–94 og 14. no­vem­ber 2013.

Cap­pe­len er­klær­te seg skyl­dig da retts­sa­ken star­tet i be­gyn­nel­sen av ja­nu­ar. Fre­dag star­ter Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker sin pro­se­dy­re mot Jen­sen, som står til­talt for grov kor­rup­sjon og nar­ko­tika­kri­mi­na­li­tet. – Vi le­ver i en vir­ke­lig­het hvor det er høy sann­syn­lig­het for mi­li­tæ­re sam­men­støt, sa Moon ons­dag.

Han un­der­stre­ket også at han ald­ri vil god­ta Nord-ko­reas «pro­vo­ka­sjo­ner og kjerne­fy­sis­ke trus­ler».

Moon ble inn­satt som pre­si­dent i for­ri­ge uke, og i valg­kam­pen tok han til orde for dia­log med Nord-ko­rea. Etter at NordKorea tes­tet en ny langt­rek­ken­de ra­kett bare noen da­ger etter at Moon over­tok mak­ten, har imid­ler­tid pre­si­den­ten skjer­pet ord­bru­ken.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Ei­rik Jen­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.