Ho­mo­fi­le dømt til stokke­slag

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En Sha­ria-dom­stol i Aceh-pro­vin­sen i In­do­ne­sia har be­slut­tet at to ho­mo­fi­le menn skal straf­fes med stokke­slag.

Hver av men­ne­ne skal slås 85 gan­ger med stokk, he­ter det i dom­sto­lens kjen­nel­se ons­dag. Dom­men skal være den førs­te i sitt slag i Aceh-pro­vin­sen.

Men­ne­ne, som er 20 og 23 år gam- le, er dømt for å ha hatt sex. En bor­ger­verns­grup­pe brøt seg inn på et rom hvor de to be­fant seg mars i år.

Aceh er et av de mest kon­ser­va­ti­ve om­rå­de­ne i In­do­ne­sia, ver­dens mest folke­rike mus­lims­ke land. In­do­ne­sia har tra­di­sjo­nelt vært kjent for en mo­de­rat form for islam.

Un­der tsu­na­mi­ka­ta­stro­fen i Asia i 2004 var det Aceh som ble de­si­dert har­dest ram­met. Over 160.000 men­nes­ker om­kom da jord­skjelv­bøl­gen traff kys­ten av Aceh.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.