Ube­man­ne­de skip vil re­vo­lu­sjo­ne­re bran­sjen.

De førs­te førerløse far­tøy­ene vil først bli brukt nær land og på kor­te dis­tan­ser. Og skal vi tro bran­sjen lig­ger alt til ret­te for at Nor­ge kan bli ver­dens­le­den­de på fel­tet.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Ube­man­ne­de skip vil med­føre en re­vo­lu­sjon in­nen ship­ping, først på kor­te dis­tan­ser og der­et­ter in­ter­na­sjo­nalt. Og det er ikke de al­min­ne­li­ge skips­ei­er­ne som dri­ver ut­vik­lin­gen, men and­re til­knyt­te­de bran­sjer som havne­ei­ere el­ler vare­ei­ere, kon­klu­der­te se­nior­fors­ker Ør­nulf Jan Rød­seth ved SINTEF, men i den­ne an­led­ning leder for Norsk fo­rum for auto­no­me skip.

I tred­je eta­sje av Ug­land-byg­get ved Vik­ki­len i Grim­stad har GCE No­de sam­let en rek­ke fag­folk til et se­mi­nar om auto­no­me skip.

OVERFØRBAR TEKNOLOGI

At det er olje­ser­vice­klyn­ga og ikke den ma­ri­ti­me in­du­stri som står som ar­ran­gør, for­kla­rer No­de-sjef An­ne Gre­te El­ling­sen på den­ne må­ten:

– Vi ser at mye av tek­no­lo­gi­en rundt selv­sty­ring er overførbar mel­lom alle bran­sjer. En­ten det er fjern­styr­te platt­for­mer, MIL-LA­ben (også kjent som Sør­lands­la­ben, journ.anm.), off­shore­skip el­ler for den saks skyld e-helse. Du må ha sen­so­rer du sto­ler på, rik- tig tids­stemp­ling og kun­ne pro­ses­se­re data så du får noe ut av dem, sier El­ling­sen.

HVEM SATSER?

Og iføl­ge Rød­seth fra Norsk fo­rum for auto­no­me skip er det slett ikke sik­kert det er den ma­ri­ti­me in­du­stri­en som vil gå foran i re­vo­lu­sjo­nen.

– De kan fort bli hen­gen­de bak­på, og det sto­re spørs­må­let er der­for hvem som kom­mer inn for å gjø­re noe. Har man vil­je og pen- ger til å sat­se, kan ut­vik­lin­gen gå raskt. Hva hvis for ek­sem­pel Ama­zon går inn for å sat­se på ube­man­ne­de con­tai­nership, spør Rød­seth.

Enn så len­ge er det på kor­te­re dis­tan­ser og nær land man me­ner ube­man­ne­de og selv­sty­ren­de skip kom­mer først.

En rek­ke pro­sjek­ter både i Nor­ge og ut­lan­det har al­le­re­de sett på tek­no­lo­gi­en, hvor Ya­ra Birke­land er nær­mest rea­li­se­ring.

KAN BLI VER­DENS­LE­DEN­DE

– Selv­styr­te skip vil gi fær­re ulyk­ker, fær­re olje­ut­slipp, mind­re el­ler in­gen ut­slipp, og la­ve­re kost­na­der, for­tel­ler Rød­seth.

Og spil­ler Nor­ge kor­te­ne sine rik­tig, me­ner han at alt lig­ger til ret­te for at vi kan bli ver­dens­le­den­de i tek­no­logi­ut­vik­lin­gen:

– Vi har hele den ma­ri­ti­me verdi­kje­den re­pre­sen­tert med re-

der­ier, verft, re­de­re, ut­styrs- og tje­neste­le­ve­ran­dø­rer, og sit­ter der­for på mye kunn­skap på tvers av bran­sje­om­rå­der. In­gen na­sjo­ner har den kon­kur­ranse­for­de­len Nor­ge har, og vi lig­ger vel­dig godt an til å bli et fore­gangs­land, me­ner Rød­seth.

IKKE DANSKEBÅTEN

– Vil danskebåten bli selv­styrt? – Det er nok ikke noe stort po- eng i å gjø­re stør­re pas­sa­sjer­fer­jer selv­styr­te grun­net pas­sa­sjer­sik­ker­he­ten. Men det job­bes med and­re førerløse ferje­kon­sep­ter, som trans­port av trai­le­re (uten sjå­fø­rer) i Balti­kum, og en 12-manns on-de­mand fer­je over ka­na­len i Trond­heim (fra Ravnkloa til Vest­re Ka­nal­kai, for kjent­folk) i ste­det for bro, sva­rer Rød­seth.

Han me­ner nett­opp sli­ke små, ube­man­ne­de pas­sa­sjer­bå­ter kan bli brukt som kol­lek­ti­v­al­ter­na­tiv i kyst­byer rundt om i Nor­ge, der av­stan­den er kort og pas­sa­sjer­be­ho­vet lite.

FOTO: RICHARD NODELAND

Ør­nulf Jan Rød­seth, leder for Norsk fo­rum for auto­no­me skip, me­ner Nor­ge har mu­lig­he­ten til å bli et fore­gangs­land i over­gan­gen til ube­man­ne­de skip.

Kon­tei­ner­ski­pet Ya­ra Birke­land vil er­stat­te 40.000 laste­bil­tu­rer år­lig, der det skal trans­por­te­re pro­duk­ter fra Ya­ras fab­rikk i Pors­grunn til hav­ne­ne i Bre­vik og Lar­vik.

FOTO: RICHARD NODELAND

No­de-sjef An­ne Gre­te El­ling­sen lo­ver at olje­ser­vice­klyn­ga skal være blant dem som lig­ger lengst frem­me i ut­vik­lin­gen av selv­sty­ren­de teknologi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.